Протокол №35 от 24.11.2021

П Р О Т О К О Л № 35

На 24.11.2021 г., сряда, от 16.00 ч., се преведе съвместно засе-дание на адвокатския съвет, дисциплинарния съд и контролния съвет на Софийска адвокатска колегия за избор на членове на избирателна комисия, която да проведе изборите за делегати от САК в общото събрание на адвокатите от страната.

Заседанието протече при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Избор на членове на избирателна комисия, която да проведе изборите за делегати от САК в общото събрание на адвокатите от страната.

2. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

Присъстват основни членове на САС:

1. Стефан Николаев Марчев - Председател

2. Албена Василева Пенова

3. Валентина Драйчева Бакалова

4. Вера Руменова Даскалова

5. Десислава Методиева Миразчийска

6. Жана Иванова Кисьова

7. Златка Стефанова Динева

8. Ива Иванова Згурова-Шопова

9. Ивайло Кръстев Костов

10. Катерина Владимирова Граматикова

11. Лили Николова Лозанова

12. Мирослав Тодоров Мичев

13. Петьо Димитров Славов

14. Христо Владов Хинов

Присъстват резервни членове на САС:

1. Александър Ивайлов Тонев

2. Пламен Кирилов Киров

3. Силвия Йорданова Спасова

Присъстват членове на Контролния съвет:

1. Бойко Атанасов Войнов - Председател

2. Вася Тодорова Илиева

3. Любомир Николаев Владикин

4. Румен Василев Котов

5. Румяна Кирилова Стоева-Сидерова

6. София Николова Разбойникова

Присъстват членове на Дисциплинарния съд:

1. Трендафил Бонев Трендафилов - Председател

2. Владимир Тодоров Петков

3. Делина Павлова Павлова

4. Екатерина Спасова Методиева

5. Иван Веселинов Ангелов

6. Любка Младенова Ценова

7. Тодорка Димитрова Ангелова

8. Христина Валериева Танчева

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Здравейте, колеги!

За да не губим време и да бъдем по-оперативни, в 16.10 часа откривам съвместното заседание на адвокатския съвет, дисциплинарния съд и контролния съвет на Софийска адвокатска колегия, насрочено при условията на чл.101, ал.1 от ЗА за избор на избирателна комисия, която да проведе изборите за делегати от САК в общото събрание на адвокатите от страната.

На заседанието, което се провежда в хибридна форма с оглед действащите противоепидемични мерки, присъстват от Софийски адвокатски съвет в залата на съвета адвокатите Албена Пенова, Десислава Миразчийска, Стефан Марчев, основни членове, както и резервният член адвокат Александър Тонев. Дистанционно присъстват колегите Ивайло Костов, Петьо Славов, Христо Хинов, Вера Даскалова, Ива Згурова и Лили Лозанова, основни членове на адвокатския съвет. Пропуснах колегите Жана Кисьова и Валентина Бакалова, както и резервния член адвокат Силвия Спасова.

От контролния съвет в залата на САК присъстват колегите Любомир Владикин, Румен Котов, Румяна Сидерова, Вася Илиева, Бойко Войнов, а дистанционно присъства колегата София Разбойникова. Контролният съвет е в пълен състав.

Дистанционно присъстват и членове на дисциплинарния съд. Това са колегите Делина Павлова, Иван Ангелов, Христина Танчева, Владимир Петков и Теодора Ангелова. В залата е председателят на дисциплинарния съд адвокат Трендафил Трендафилов, както и член на дисциплинарния съд адвокат Любка Ценова.

Междувременно се включи и колегата Мирослав Мичев – основен член на адвокатския съвет, като мисля, че пропуснах и колегата Катерина Граматикова при изброяването.

Здравейте, колега Граматикова! Извинявам се за пропуска.

Ако някой друг съм пропуснал, моля да кажете, понеже положението е динамично и съставът е необичаен. За пръв път правим такова съвместно заседание, но имаме кворум за всеки един от органите на Софийската адвокатска колегия.

По точка първа от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка първа от дневния ред е избор на избирателна комисия.

Днес ви бяха изпратени декларация – съгласие на част от членовете, които се предлагат за избирателна комисия заедно с кратко представяне на колегите.

Предложението за председател на избирателната комисия е за адвокат Райна Георгиева Беловеждова-Антонова, която е с адвокатски стаж 42 години и 2 месеца. Тя има опит, била е член на избирателна комисия неведнъж, като последното ú участие е в избирателната комисия за изборите през 2020 г., които бяха оспорени и потвърдени от ВКС – т.е. едни избори, които бяха проведени напълно законосъобразно.

За основни членове на избирателната комисия предложения са за колегите:

- Елисавета Стоименова Иванова, която има адвокатски стаж стаж 10

години и 10 месеца. Тя също е участвала в избирателна комисия, има опит на подобни длъжности както в избори за адвокатски органи, така и в други избори.

- Колегата Маргарита Иванова Калпушкова, която е адвокатски стаж

18 години, 1 месец и 9 дни. Тя също участва като член на избирателната комисия, провела изборите за органи на САК през 2020 г.

Има и три предложения за колеги за резервни членове, които също са участвали в избори на колегията. Това са колегата Наташа Йосифова Дишлиева, колегата Виолета Александрова Христоскова и колегата Антония Димитрова Табакова – Богданова. Това са предложенията са резервни членове.

Междувременно се включи дистанционно и колегата Пламен Кирилов, резервен член на САС и колегата Златка Стефанова, основен член.

Предлагам, тъй като няма правила, да гласуваме в рамките на всеки един от органите поотделно. Предложенията може да ги гласуваме едно по едно или АН БЛОК.

Имате ли някакви предложения за процедура?

СИДЕРОВА: - Като няма нови предложения, аз предлагам АН БЛОК.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - При положение че така или иначе колегите са заявили съгласие кой да бъде председател, кой да бъде основен, кой да бъде резервен член, те са точно шест, колкото са и необходимите длъжности, предлагам да ги гласуваме АН БЛОК, ако нямате други предложения.

Не бяха направени други предложения.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Тогава предлагам да пристъпим към гласуваме.

Моля първо да гласуват колегите от адвокатския съвет.

Моля, който е съгласен председател на избирателната комисия да бъде Райна Георгиева Беловеждова-Антонова и членове Елисавета Стоименова Иванова и Маргарита Иванова Калпушкова, а резервни членове Наташа Йосифова Дишлиева, Виолета Александрова Христоскова и Антония Димитрова Табакова – Богданова, да гласува.

Гласували членове на Софийски адвокатски съвет:

14 за, няма против, няма въздържали се - единодушно

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - В рамките на контролния съвет. Чухте предложенията, колеги.

Който е за, моля да гласува.

Гласували членове на контролния съвет:

6 за, няма против, няма въздържали се – единодушно

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - И от дисциплинарния съд. Само да видя дали няма междувременно включили се колеги. Да, колегата Катерина Методиева се включи междувременно.

Само да честитя на нея и на колегата Граматикова именния ден. Много успехи Ви пожелавам!

Така че от дисциплинарния съд, колеги, който е за шестте предло-жения, моля да гласува.

Не виждам само как гласуват колегата Теодора Ангелова и колегата Владимир Петков. Може би има някакъв проблем с връзката.

ЗГУРОВА: - Колегата Ангелова гласува в чата със „за“.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Да, колегата Ангелова гласува в чата със „за“.

Колегата Владимир Петков вероятно има някакъв проблем с връзката, така че ще го отбележим като въздържал се, но имаме мнозинство.

Гласували членове на дисциплинарния съд:

7 за, няма против, 1 въздържал се – адвокат Владимир Ангелов

След проведено гласуване от трите органа на САК – адвокатски съдет, дисциплинарен съд и контролен съвет, трите органа на Софийска адвокатска колегия постановиха

Р Е Ш Е Н И Е № 712

На осн.чл. 101, ал.1 от Закона за адвокатурата, Софийският адвокатски съвет, дисциплинарния съд и контролния съвет на Софийска адвокатска колегия определят избирателна комисия за провеждане на избори за делегати на САК за ОСАС през 2022 година в състав:

Председател на избирателната комисия - адвокат Райна Георгиева Беловеждова-Антонова и членове адвокат Елисавета Стоименова Иванова и адвокат Маргарита Иванова Калпушкова.

За резерви членове на избирателната комисия определя следните членове: адвокат Наташа Йосифова Дишлиева, адвокат Виолета Александрова Христоскова и адвокат Антония Димитрова Табакова – Богданова.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Благодаря, колеги.

Изчерпахме формално дневния ред на съвместното ни заседание.

В сградата на САК, находяща се на бул.“Тодор Александров, остават членовете на адвокатския съвет.

По точка втора от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка втора - заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

Колега Миразчийска, заповядайте!

МИРАЗЧИЙСКА: - За периода 17.11.2021 г. до 24.11.2021 г. са пос-тъпили общо 97 броя отчети, от които 27 през електронната ситема на правната помощ, като са изготвени становища и са предложени възнаграждения от членове на съвета, поради което предлагам да заверим проверените от членове на съвета отчети и да одобрим предложенията за заплащане на възнагражденията на колегите, оказали правна помощ по ЗПП.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Благодаря.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували: 14 за – Марчев, Пенова, Бакалова, Даскалова, Миразчийска, Кисьова, Динева, Згурова, Костов, Граматикова, Лозанова, Мичев, Славов, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 713

На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява 147 броя отчети на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ, които са постъпили в периода от 17.11.2021 година до 24.11.2021 година и одобрява размера за заплащане на възнагражденията от НБПП.

адв. Стефан Марчев:..........

/Председател на САК/

адв.Албена Пенова: .........

/Секретар на САС/

 

 

Споделяне