Дневен ред за 07.04.2021

ДНЕВЕН РЕД

за редовно заседание на Съвета на САК

на 07.04.2021 г.

1. Приемане на адвокати и младши адвокати.

2. Обсъждане на отчета за 2020 г.

3. Разглеждане на Проекто-бюджета за 2021 г.

4. Обсъждане на финансови въпроси.

5. Разглеждане на дисциплинарни преписки.

6. Определяне на членове на съвета, които да поддържат изготвените и внесени обвинения от членове на адвокатския съвет с изтекъл мандат.

7. Определяне на особен представител на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв.

8. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПрП.

9. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

10. Разглеждане на искания за предоставяне на социални помощи

11. Вземане на решение по чл. 106, ал. 5, изр. 2 от ЗА за унищожаване на бюлетините от проведени избори за органи на САК от 25.01. и 26.01.2020 г. и 02.02.2021 г.

Споделяне