Дневен ред за 31.03.2021

ДНЕВЕН РЕД

за извънредно заседание на Съвета на САК

на 31.03.2021 г.

1. Обсъждане на проект за Правила за работата на Софийски адвокатски съвет и постоянните комисии към него.
2. Обсъждане на отчета за 2020 г.
3. Разглеждане на Проекто-бюджета за 2021 г.
4. Обсъждане на финансови въпроси.
5. Разглеждане на дисциплинарни преписки.
6. Определяне на членове на съвета, които да поддържат изготвените и внесени обви-нения от членове на адвокатския съвет с изтекъл мандат.
7. Приемане на условия и ред за определяне на особени представители по дела.
8. Определяне на особен представител на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв.
9. Вземане на решение за въвеждане на приемно време за адвокати и граждани и опре-деляне на график за м. април 2021 г., по който всеки един от членовете на съвета да бъде дежурен в рамките на приемното време един работен ден от месеца.
10. Вземане на решение за замяна на член на стария състав на съвета като участник в работната група за "Изработване на методика за оценка на работата на адвоката, пре-доставил правна помощ, и определяне на размера на адвокатското му възнаграждение, въз основа на количеството и качеството на извършената от него."
11. Определяне на член на Съвета на САК за отговорник за Регионалния център за кон-султиране, създаден по реда на чл. 30ж и сл. от ЗПрП.
12. Определяне на състав на избирателни бюра по чл. 101, ал. 2 ЗА за провеждане на избори за делегати от САК на предстоящото Общо събрание на адвокатите от САК.
13. Обсъждане на предлагания от Висшия съдебен съвет Модел 4 за Реформа на съдеб-ната карта.
14. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПрП.
15. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

Споделяне