Протокол №33 от 10.12.2019

ПРОТОКОЛ № 33/10.12.2019г.

На 10.12.2019 г. от 15.30 ч. се проведе извънредно заседание на Софийски адвокатски съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Кадрови;

2. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

4. Разпределение на депозитни дела;

5. Разглеждане на постъпило писмо от СНЦОП с вх. № 7714/03.12.2019г. във връзка с предстоящите избори;

- обсъждане на предложение от ИК към САС с вх. №7951/09.12.2019г., отнасящо се към писмото на СНЦОП изпратено и до ИК

6. Застрахователни оферти;

7. Обсъждане на изпълнението на бюджета на САК за 2019 г.;

8. Обсъждане на проектобюджета на САК за 2020 г.;

9. Допълване на Решение №31/26.11.2019 г. във връзка с увеличаване размера на встъпителните вноски при вписване в САК;

10. Дисциплинарни преписки;

11. Разни.

На заседанието присъстват следните основни членове:

1. Ивайло Данов – Председател на САК

2. Александър Машев – Зам. председател на САК

3. Пейчо Пейчев – Секретар на САС

4. Богдан Петров

5. Златка Стефанова

6. Стефан Марчев

7. Жанет Желязкова

8. Мария Вълканова

9. Александър Андреев

10. Детелина Попова

11. Динела Велкова

12. Лили Лозанова

13. Чавдар Тончев

Не присъстват основни членове:

1. Лидия Дикова

2. Десислава Миразчийска

Присъстват следните резервни членове:

1. Ваня Траянова

2. Владимир Дончев

3. Георги Вълчанов

4. Елка Пороминска

5. Катерина Кондакчиева

6. Васил Киров

7. Георги Леков

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, налице е необходимият кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневен ред, който е пред Вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 20, ал. 9 ЗА, отписва младши адвокат Антонио Петров Антиев от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 20, ал. 9 ЗА, отписва младши адвокат Стефан Петков Митев от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 5 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служителите, администриращи правната помощ.

По точка втора от дневния ред:

Гласували 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Евтимов и Стойчев” и вписва промяна в адреса на управление както следва: гр.София, п.к.1000, бул.„Княз Александър Дондуков ” №57, вх.А, ет.3, ап.24.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Олег Костадинов” и вписва промяна в адреса на управление както следва: гр.София, п.к.1113, ж.к.„Дианабад“, ул. „Самоков” №15, ет.10, ап.52.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Жерков и партньори” и вписва промяна в адреса на управление както следва: гр.София, п.к.1000, район „Триадица“, ул. „Цар Асен I”№8, ет.1, ап.2.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл.52 (3) от ЗА, отказва вписване в регистъра на адвокатските съдружия при Софийска адвокатска колегия на адвокатско съдружие „Лекс Глобус Солюшънс” с мотивите:

Макар да няма изрична забрана в Закона за адвокатурата, в общите правила на ЗЗД законът допуска сдружаване на адвокати за упражняване на дейността, но доколкото адвокатската дейност предполага лично извършване от адвоката на тази дейност, договорът за сдружение следва да посочва ясни предели на обединението. При липса на дефинирани предели на обединението в отделните договори - а в конкретния случай такива няма - е недопустимо един адвокат да упражнява дейността си с едно лице в повече от едно съдружие. Това е форма на мултиплициране на дейност, подходяща за търговци, а адвокатската дейност, дори да е осъществявана по стопански начин, не е търговска.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и молителите.

Гласували 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отлага разглеждането на заявление на Адвокатско съдружие „Слава Консулт” за следващото заседание на Софийския адвокатски съвет.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на адв. Светослава Алекова Куньова за отписването й като съдружник в Адвокатско съдружие „Български правни услуги“.

На основание чл.56 от ЗА, заличава Адвокатско съдружие „Български правни услуги“ от регистъра на адвокатските съдружия при САК, тъй като са настъпили условията за прекратяването му и то се прекратява по силата на закона. В случая съдружието остава остава с един съдружник, което е основание същото да бъде заличено.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл.21, ал.2 от ЗА, уважава заявление за вписване в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия на Теодора Бориславова Япаджиева – сътрудник на АДД „Мургова и партньори“;

2. На основание чл.21, ал.2 от ЗА, уважава заявление за вписване в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия на и Михаела Димитрова Димитрова - сътрудник на АДД „Карастоянов, Митков и съдружници“.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава заявление за отписване от специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия и отписва Камелия Каменова Крумова – сътрудник на АДД „Димитрова и Стайкова“;

2. Уважава заявление за отписване от специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия и отписва Мирела Емилова Александрова - сътрудник на АДД „Райчева и Симеонова“;

3. Уважава заявление за отписване от специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия и отписва Ясен Росенов Петков - сътрудник на АДД „Хорозов и партньори“;

4. Уважава заявление за отписване от специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия и отписва Ралица Рангелова Даярова сътрудник на АДД „Джулева и Аврамов“ ;

5. Уважава заявление за отписване от специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия и отписва Анелия Личкова Личева - сътрудник на АДД „Цветанов и Методиев“.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Адв.Лили Лозанова влиза. Заседанието продължава при кворум от 12 души.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“

Няма „ПРОТИВ“

1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 150 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице.

Влиза адв. Чавдар Тончев. Заседанието продължава при кворум от 13 души.

Влиза резервен чрен - адв. Георги Леков.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА”

1 „ПРОТИВ“

2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отлага разглеждането на точка шеста от дневния ред, с цел събиране на допълнителна информация от застрахователите.

Адв. Андреев напуска залата. Заседанието продължава при кворум от 12 души.

Адв. Стефанова напуска заседанието. Кворумът е 11 души.

По точка единадесета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Софийският адвокатски съвет да кандидатства за членство на Софийската адвокатска колегия в CIB, считано от 01.01.2020г.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Срокът за приема на номинации за наградите „Моите именити предшественици“ е до 29.02.2020г.

Заседанието продължава при кворум от 10 души.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отменя събираните такси за бланки за промяна на обстоятелства и за вписване на адвокатски сътрудници.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието.


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК............
/адв. Ивайло Данов/


ТЕХ. СЪТРУДНИК................ СЕКРЕТАР на САК..................

/Д. Чобанова/ /адв. Пейчо Пейчев/

Споделяне