Протокол №32 от 03.12.2019

ПРОТОКОЛ № 32/03.12.2019 г.

На 03.12.2019г. от 15.00ч. се проведе редовно заседание на Софийски адвокатски съвет при следния дневен ред:

1. Прием;

2. Кадрови;

3. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

5. Разпределение на депозитни дела;

6. Дисциплинарни преписки;

7. Разни.

На заседанието присъстват следните основни членове:

1. Ивайло Данов – Председател на САК

2. Александър Машев – Зам. председател на САК

3. Пейчо Пейчев – Секретар на САС

4. Богдан Петров

5. Златка Стефанова

6. Стефан Марчев

7. Чавдар Тончев

8. Десислава Миразчийска

9. Жанет Желязкова

10. Мария Вълканова

11. Лили Лозанова

12. Динела Велкова

13. Лидия Дикова

Не присъстват основни членове:

1. Александър Андреев

2. Детелина Попова

Присъстват следните резервни членове:

1. Владимир Дончев

2. Георги Вълчанов

3. Георги Леков

4. Елка Пороминска

5. Катерина Кондакчиева

6. Васил Киров

Присъства:

Зам.председател на контролния съвет – адв. Николай Николов

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, налице е изискуемият кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред Вас на хартиен носител.

Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Променя реда на разглеждане на точките, предвидени в дневния ред, по следния начин:

1. Прием;

2. Кадрови;

3. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

5. Разни;

6. Дисциплинарни преписки;

7. Разпределение на депозитни дела.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 6, ал. 1 от Закона за адвокатурата, вписва следните кандидати в регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението:

1. РУСИН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

2. БОЯНА СВЕТОСЛАВОВА СТАНЕВА

3. МАРИЯ АСЕНОВА ДЕЛЧЕВА

4. ПЕТЯ ВАСИЛЕВА КУЗЕВА

5. МАРГАРИТА ИВАНОВА МАХАЕВА

6. ВАНЯ РОСЛАНОВА ДОРОВСКА

7.ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КИРОВ

8.НИКОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

9.АЛБЕНА БОЖИДАРОВА БЕЛЯНОВА

10.ДИМИТЪР ЛЮБОМИРОВ ГЕОРГИЕВ

11.ЮЛИЯ СЛАВОВА ГЕВРЕНОВА

12.БОРИСЛАВ СЕРАФИМОВ ДЖОНОВ

13. ДЕСИСЛАВА РАШКОВА ТОДОРОВА

14.ЖАНА КЪНЧЕВА КАРАСЛАВОВА

15.ХРИСТО ОГНЯНОВ БЕЛСТОЙНЕВ

16.МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТЕГАРКОВА

Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 6, ал. 1 във вр. с чл. 4 ал. 2 от Закона за адвокатурата, вписва следните кандидати в регистъра на младши адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението:

1.ЛЮБОСЛАВ ЧАВДАРОВ МЪНЕВ

2.КРИСТИНА ПЛАМЕНОВА ДИМИТРОВА

3. АНАСТАСИ ГЕРАСИМОС ЛЕГАТОС

4. ВАНИНА СТЕФАНОВА НИКОЛЧЕВА

5. БОГДАН СПАСОВ КАРАКОЛЕВ

6. НИКОЛАЙ НЕДЯЛКОВ ЛЕФТЕРОВ

7. КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ КОЙЧЕВ

8. ИЛИЯН КОСТАДИНОВ КОСТОВ

9. АТАНАС ПЕТРОВ ТОРЛОЗОВ

10.БОРИС ТРАЙЧОВ МАЛИНОВ

11.СИЛВАНА ДОБРОМИРОВА ТОНКОВА

12.ДЕЛЯН РУМЕНОВ ДЖУРОВ

13.ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ЧАКЪРОВА

14.САМИР ГАСАН ФАЛХУТ

15.ЕМАНУИЛ ДАМЯНОВ КОЛЕВ

16. РУМЯНА МИТКОВА МАРИНОВА

17. ВЕНЦИСЛАВ КРАСИМИРОВ СЕМКОВ

18. БОРЯНА ЛЪЧЕЗАРОВА ДЖУПАНОВА

19. ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА ШОПОВА

20. ЗЛАТИНА ИЛИНОВА ГАДЖЕВА

21. ВАНИНА ДРАГОМИРОВА ПОПОВА

22. СИЯНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА

23. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ РАДКОВ

24. МАРИЕЛА ГЕОРГИЕВА БОГДАНОВА

25. ТЮРКЕР МЕТИН МОЛЛАХАСАН

26. ЦВЕТОМИР ДАНИЕЛОВ ЦВЕТКОВ

27. ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНИЕВ МИНЧЕВ

28. МАРИЯ ИВАЙЛОВА МИТКОВА

29. ДЕСИСЛАВА ДИЯНОВА СЛИВОВСКА

30. ДЕСИСЛАВА ДОНКОВА ДИМИТРОВА

31. ИВЕТА КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА

32. СИМОНА РАДОСЛАВОВА ТОНЕВА

33. АНЕЛИЯ ЛИЧКОВА ЛИЧЕВА

34. ЯНКА МИЛАНОВА КОСАРОВА

35. СТИЛИАНА МАРТИНОВА АСТИКОВА

36. ПАУЛИНА НИКОЛАЕВА РАЙЧЕВА

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 20, ал. 9 ЗА, отписва младши адвокат Златко Стоянов Димитров от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 20, ал. 9 ЗА, отписва младши адвокат Валерия Илиева Илиева от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл.23 от ЗА, удължава срока на временно преустановяване упражняването на адвокатската професия по болест на адв.Вениана Георгиева Козалиева, считано от 02.12.2019г. до 02.12.2020г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл.23 от ЗА, удължава срока за временно преустановяване упражняването на адвокатската професия по болест на адвокат Георги Иванов Аврамов, считано от 01.09.2019г. до 01.09.2022г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Елена Чавдарова Божурска от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Десислава Василева Димитрова от регистъра на младши адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Пролетина Иванова Ценева от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Р Е Ш И:

На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Трифон Георгиев Генов от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от датата на настъпване на събитието.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 10 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служителите, администриращи правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

Гласували 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Паскалев” и вписва промяна в адреса на управление както следва: гр.София, п.к.1607, ул. „Лайош Кошут ” №23, ет.1.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл.61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Генев и Марков”.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отлага разглеждането на заявление за вписване в регистъра на адвокатските съдружия при САК, подадено от адвокатско съдружие „Лекс Глобус Солюшънс” за следващото заседание на Съвета на 10.12.2019г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и молителите.

Гласували 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да се отложи разглеждането на заявления за вписване на промени в регистъра на адвокатските съдружия при САК на адвокатско съдружие „Слава Консулт” и адвокатско съдружие „Български правни услуги“ за следващото заседание на Съвета на 10.12.2019г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванието и молителите.

Гласували 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл.21, ал.2 от ЗА, уважава заявление за вписване в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийската адвокатска колегия и вписва Таня Йорданова Дянкова – сътрудник на адв.Десислава Живкова Димитрова.

2. На основание чл.21, ал.2 от ЗА, уважава заявление за вписване в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийската адвокатска колегия и вписва Филипова и Павлина Иванова Йотова - сътрудник на АДД „Денев и Ойсолов“.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1.Уважава заявление за отписване от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийската адвокатска колегия и отписва

Димитър Любомиров Георгиев –сътрудник на АДД „Палева и Сутулова“;

2.Уважава заявление за отписване от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийската адвокатска колегия и отписва Теодора Николаева Шопова - сътрудник на АДД „Недялкови Згурова“,

3. Уважава заявление за отписване от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийската адвокатска колегия и отписва Боряна Лъчезарова Джупанова - сътрудник на АДД „Вълкова“,

4. Уважава заявление за отписване от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийската адвокатска колегия и отписва Янка Миланова Косарова – сътрудник на АДД „Карадалиев и партньори“,

5. Уважава заявление за отписване от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийската адвокатска колегия и отписва Биляна Даниелова Александрова - сътрудник на АДД „Танчовски и съдружници“;

6. Уважава заявление за отписване от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийската адвокатска колегия и отписва Йорданка Николова Чакърова - сътрудник на АДД „Мургова и партньори“;

7. Уважава заявление за отписване от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийската адвокатска колегия и отписва Майкъл Мирославов Михайлов - сътрудник на АДД „Палева и Сутулова“.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА“

Няма „ПРОТИВ“

1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 250 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите, админинстратиращи правната помощ към САК.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 13 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да се проведе редовно заседание на Софийския адвокатски съвет на 17.12.2019ч. от 14 часа.

Да се проведе изнесено заседание на Софийския адвокатски съвет на 17.12.2019г. от 18 часа.

Гласували: 12 „ЗА”

Няма „ПРОТИВ“

1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Определя срок до 10.12.2019г. за предоставяне на писмен отчет от отговорниците на всички международни делегации на САК през изминалата 2019 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Възлагам нататък воденето на заседанието на заместник-председателя на Съвета.

Адв. Данов напуска залата. Кворумът е от 11 души.

Заседанието се председателствува от Зам.председателя адв.А.Машев.


Гласували: 11 „ЗА” – единодущно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Въпросът за застрахователните оферти да бъде включен в дневния ред на заседанието на Софийски адвокатски съвет на 10.12.2019г., включително отварянето на офертите.

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: С решение от днешното заседание се определи извънредно заседание на съвета на 10 декември 2019г. от 14 часа.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК:...........

/адв. Ивайло Данов/

ТЕХН. СЪТРУДНИК при САС:........ ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ на САС:........

/Маргарита Михова/ /адв.А.Машев/

СЕКРЕТАР на САК:..............

/адв. Пейчо Пейчев/

Споделяне