Протокол №31 от 26.11.2019

ПРОТОКОЛ № 31/26.11.2019г.

На 26.11.2019 г. от 17.30 ч. се проведе извънредно заседание на Софийски адвокатски съвет при следния:


ДНЕВЕН РЕД:

1. Клетва;

2. Кадрови;

3. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

5. Разпределение на депозитни дела;

6. Дисциплинарни преписки;

7. Разни.

На заседанието присъстват следните основни членове:

1. Ивайло Данов – Председател на САК

2. Александър Машев – Зам. председател на САК

3. Пейчо Пейчев – Секретар на САС

4. Богдан Петров

5. Десислава Миразчийска

6. Динела Велкова

7. Лидия Дикова

8. Лили Лозанова

9. Мария Вълканова

10. Детелина Попова

Не присъстват основни членове:

1. Александър Андреев

2. Стефан Марчев

3. Чавдар Тончев

4. Златка Стефанова

5. Детелина Попова

Присъстват следните резервни членове:

1. Владимир Дончев

2. Георги Вълчанов

3. Георги Леков

4. Елка Пороминска

5. Катерина Кондакчиева

6. Васил Киров

Присъства:

Председател на контролния съвет – адв. Христо Христов

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, налице е необходимият кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневен ред, който е пред Вас на хартиен носител.

Уважаеми колеги, следва да проведем изискуемата се по закон клетва на кандидатите за прием в Софийска адвокатска колегия.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

1. Емил Анчов Писков

2. Константина Йорданова Константинова

3. Красимир Атанасов Ташев

4. Петър Железчев Василев

5. Иво Димитров Евтимов

6. Диана Ивова Алипиева

7. Тодор Димитров Илиев

8. Игнат Стойчев Стойчев

9. Цветомир Бориславов Тодоров

10. Светослава Иванова Маринова

11. Лилия Методиева Мазнокова

12. Стою Теодоров Стоев

13. Тодор Тодоров Дабков

14. Катрин Христова Каленска

15. Валентин Вилиянов Гетов

16. Александър Константин Вранеску

17. Иван Димитров Димитров

18. Виктор Филипов Симеонов

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 20, ал. 9 ЗА, отписва младши адвокат Диляна Спасимирова Агова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 20, ал. 9 ЗА, отписва младши адвокат Димитър Митев Момнев от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 20, ал. 9 ЗА, отписва младши адвокат Полина Пламенова Иванова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Зорница Иванова Кусерова от регистъра на младши адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Милен Симеонов Банковски от регистъра на младши адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 5 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени. Да се възложи на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служителите, администриращи правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

Гласували 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско съдружие „Дахтерова и съдружници” и вписва следните промени:

Вписва като съдружник адв. Ивайло Красимиров Петров.

Заличава като съдружник адвокат Радосвета Недялкова Гацова.

Адвокатското съдружие ще се представлява от адв. Весела Василева Дахтерова.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 100 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

Да се доведе до знанието на длъжностното лице.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отлага разглеждането на точка пета от дневния ред за следващото редовно заседание.

По точка седма от дневния ред:

Адв. Жанет Желязкова влиза. Заседанието продължава при кворум от 11 души.

Гласували: 10 „ЗА“

1 „ПРОТИВ“

Няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основание на горното, Съветът

Р Е Ш И:

Увеличава вноските за вписване на адвокати и мл.адвокати в Софийската адвокатска колегия със сумата от 200 /двеста/ лв., считано от 1 януари 2020 година.

Настоящето решение да се сведе до знанието на съответното длъжностно лице.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Определя адв. Жанет Желязкова за отговорник на семинара по наказателноправни въпроси, организиран от Софийския адвокатски съвет съвместно с ЦОА „Кръстю Цончев”, АК Пловдив и АК Пазарджик, който ще се проведе от 06.12.2019г. до 08.12.2019г. в с. Марково, общ. Пловдив, в Markovo Park & Spa Hotel.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно.

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Не уважава молба с вх. № 7349/18.11.2019 г. на адв. Пламен Христов Пенчев, с която същият моли Председателя на САК да му бъде издадено уведомително писмо за предоставена правна помощ по време на дежурство, което той е осъществил на 05.05.2018г. (събота), по ДП 1235/2018г., по описа на 06 РУ-СДВР, където са проведени ПСД.

Молбата за издаване на уведомително писмо (УП) е подадена извън срока, определен от САС в такива случаи, а именно в седмичен срок от извършване на ПСД.

В случая ПСД са извършени на 05.05.2018г., което е видно от документите по молбата и извършената проверка от САС. Молбата за издаване на УП по непонятни причини е подадена едва на 18.11.2019г.

С оглед трайно установената практика на адвокатския съвет, с цел недопускане на злоупотреби, дори и да има доказателство, че служебният защитник е бил дежурен и е предоставил правна помощ по ЗПП в качеството си на такъв, молбата за издаване на УП следва да се подаде в един разумен срок от пет до седем работни дни след извършване на ПСД.

Водим от горното, САС не уважава молбата на адвокат Пламен Христов Пенчев.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Следващото редовно заседание е на 3 декември 2019г. от 15 часа.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА : ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК:...........

/адв. Ивайло Данов/

ТЕХН. СЪТРУДНИК при САС:........ СЕКРЕТАР на САК:..............

/С. Стойнова/ /адв. Пейчо Пейчев/

Споделяне