Протокол №30 от 19.11.2019

ПРОТОКОЛ № 30

На 19.11.2019г. от 15.00ч. се проведе редовно заседание на Софийски адвокатски съвет при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за дневния ред на Общото събрание на САК, което ще се проведе на 25 и 26.01.2020 г;

2. Кадрови;

3. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

5. Дисциплинарни преписки;

6. Разни.

На заседанието присъстват следните основни членове:

1. Александър Машев – Зам. председател на САК

2. Пейчо Пейчев – Секретар на САС

3. Богдан Петров

4. Десислава Миразчийска

5. Динела Велкова

6. Лили Лозанова

7. Стефан Марчев

8. Златка Стефанова

9. Лидия Дикова

10. Чавдар Тончев

Не присъстват основни членове:

1. Ивайло Данов – Председател на САК

2. Александър Андреев

3. Жанет Желязкова

4. Детелина Попова

5. Мария Вълканова

Присъстват следните резервни членове:

1. Владимир Дончев

2. Елка Пороминска

3. Катерина Кондакчиева

4. Васил Киров

5. Георги Леков

Присъства:

Председател на контролния съвет – адв. Христо Христов

Поради отсъствието на председателя, заседанието се води от заместник-председателя адв. Александър Машев.

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: Уважаеми колеги, налице е необходимият кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневен ред, който е пред Вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Определя дневния ред на Общото събрание на САК, което ще се проведе на 25 и 26.01.2020 г. от 8:00 в аудитория 272 в Юридическия факултет в сградата на СУ “Св.Климент Охридски”, бул. “Цар Освободител” 15 както следва:

1.Разглеждане на отчета за дейността на САС през отчетната година и вземане на решения по него;

2.Разглеждане на доклада на Контролния съвет;

3.Разглеждане отчета на Дисциплинарния съд;

4.Разглеждане отчета на Управителя на Осигурителна каса “Адвокат”;

5.Информация във връзка с проектиране и изграждане на нова сграда върху терена на оздравителен дом “Лозенец” и вземане на решение по тези въпроси;

6. Вземане на решение за учредяване право на строеж на Енерго юг - EVN Group – кетс Приморско за играждане на нов трафопост от 6 кв.м и присъединяване на обект;

7. Приемане на бюджета за следващата финансова година;

8. Избор на Адвокатски съвет, Председател на адвокатския съвет, Контролен съвет, Дисциплинарен съд и Председател на дисциплинарния съд и избор на делегати за Общо събрание на адвокатите в страната;

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 20, ал. 9 ЗА, отписва младши адвокат Антония Венкова Йорданова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 20, ал. 9 ЗА, отписва младши адвокат Таня Красимирова Тодорова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 20, ал. 9 ЗА, отписва младши адвокат Радой Светославов Кръстев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 20, ал. 9 ЗА, отписва младши адвокат Васил Христов Бацев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл.23 от ЗА, уважава заявление за възобновяване упражняването на адвокатската професия на адвокат Стоян Емилов Цветков, считано от 11.11.2019г.

Горното решение да се доведед до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн.чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва от регистъра на младши адвокатите на САК мл.адв.Никол Николаева Атанасова.

2. На осн.чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва от регистъра на младши адвокатите на САК, мл.адв. Михаил Марийков Стоянов.

3. На осн.чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва от регистъра на адвокатите на САК адв. Мартина Кирилова Гьошева.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 3 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени. Да се възложи на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служителите, администриращи правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

Гласували 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на адвокатско дружество „Ангелова” и вписва следните промени:

Заличава като управител и представляващ адв. Васил Христов Георгиев.

Вписва като управител и представляващ адв.Цветелина Марианова Ангелова-Великова.

Дружеството ще се управлява и представлява от адв.Цветелина Марианова Ангелова - Великова.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Ангов и Шилигарски” и вписва следните промени:

Заличава като съдружник адв.Румяна Любенова Петрова.

Вписва промяна в наименованието, както следва: от АДД „Ангов, Шилигарски и Петрова” на АДД „Ангов и Шилигарски”.

Вписва промяна на адреса на управление, както следва: гр.София, ул. „Родопски извор” № 60, вх.Б, ет.5, ап.32.

Вписва прекратяване на адвокатско дружество „Ангов и Шилигарски” и обявява същото в ЛИКВИДАЦИЯ.

Вписва като ликвидатор адв.Борис Насков Шилигарски.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжносто лице по вписванията.

Гласували 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл.56 от ЗА, заличава от регистъра на адвокатските съдружия при САК Адвокатско съдружие „Добренова, Митков и съдружници”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл.21, ал.2 от ЗА, уважава заявление за вписване в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийската адвокатска колегия и вписва Борис Николаев Алексиев – сътрудник на АДД „Николова & Партньори“;

2. На основание чл.21, ал.2 от ЗА, уважава заявление за вписване в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийската адвокатска колегия и вписва Йорданка Марчева Марчева – сътрудник на АДД „Николова & Партньори“;

3. На основание чл.21, ал.2 от ЗА, уважава заявление за вписване в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийската адвокатска колегия и вписва Ивелина Петрова Вълчева – сътрудник на АДД „Славов и Славова”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава заявление за отписване от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийската адвокатска колегия и отписва Михаела Михайлова Илова – сътрудник на адв.Росица Тодорова Димитрова;

2. Уважава заявление за отписване от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийската адвокатска колегия и отписва Деница Иванова Христова - сътрудник на АДД „Попов, Арнаудов и партньори“;

3. Уважава заявление за отписване от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийската адвокатска колегия и отписва Емил Борко Исаков – сътрудник на АДД „Трифонова, Вуковска и Митева”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на дължностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 100 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

Настоящото да се доведе до знанието на служителите, администриращи правната помощ.

Адв. Тончев, адв. Желязкова и адв. Попова влизат в зала. Кворумът е 13 души.

Адв.Вълканова влиза в зала. Кворумът е 14 души.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 14 „ЗА“ – единодушно.

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да абонира САК за “Държавен вестник”, “Административно правосъдие”, “Бюлетин на ВКС”, ”Общество и право”, “Търговско право, собственост и право”,”24 часа” , “Труд”, “Правна мисъл” и “Европейски правен преглед”.

Възлага на Комисията за повишаване на професионалната квалификация да изготви списък на други издания, които тя счита за полезни.

Настоящото решение да се доведе до знанието на библиотекаря.

Гласували: 14 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Възлага на адв. Пейчо Пейчев, в качеството му на секретар на САС, да уведоми Контролния съвет на САК за датата и момента на инвентаризация на библиотечния фонд на САК, находящ се в библиотеката на САК.

Възлага на адв. Пейчо Пейчев, в качеството му на секретар на САС, да изпрати копие от заповедта за започване на инвентаризацията, която заповед да включва периода за извършване на инвентаризацията, както и лицата, които ще участват в нея.

Настоящото решение да се доведе до знанието на библиотекаря.

Гласували: 14 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Определя 13 избирателни бюра за провеждане на изборите за органи на САК 2020г.: Адвокатски съвет, Председател на адвокатския съвет, Контролен съвет, Дисциплинарен съд и Председател на дисциплинарния съд, както и избора на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната, които ще се проведат на 25 и 26.01.2020г. от 8:00 в аудитория 272 в Юридическия факултет, сградата на СУ “Св.Климент Охридски”, бул. ” Цар Освободител” 15.

Гласували: 14 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отлага разглеждането на оферти за застраховка на адвокати „Професионална отговорност“.

Гласували: 14 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

При постъпване на конкретно заявление за промяна в наименованието на адвокатско дружество, същото да се разглежда съгласно конкретните факти и обстоятелства.

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Закривам днешното заседание. Обявявам извънредно заседание за следващия вторник - 26.11.2019г.

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК............

/адв. Александър Машев/

СЕКРЕТАР на САК.................

/адв. Пейчо Пейчев/

Споделяне