Протокол №29 от 12.11.2019

ПРОТОКОЛ № 29

На 12.11.2019 г. от 15.00 ч. се проведе редовно заседание на Софийски адвокатски съвет при следния:

1. Прием;

2. Кадрови;

3. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

5. Разпределяне на депозитни дела;

6. Информация за проектирането на нова сграда в ОД Лозенец;

7. Дисциплинарни преписки;

8. Разни.

На заседанието присъстват следните основни членове:

1. Ивайло Данов – Председател на САК

2. Александър Машев – Зам. председател на САК

3. Пейчо Пейчев – Секретар на САС

4. Богдан Петров

5. Десислава Миразчийска

6. Динела Велкова

7. Жанет Желязкова

8. Лидия Дикова

9. Лили Лозанова

10. Мария Вълканова

11. Стефан Марчев

12. Чавдар Тончев

Не присъстват основни членове:

1. Александър Андреев

2. Златка Стефанова

3. Детелина Попова

Присъстват следните резервни членове:

1. Владимир Дончев

2. Георги Вълчанов

3. Елка Пороминска

4. Катерина Кондакчиева

Присъства:

Зам.председател на контролния съвет – адв. Николай Николов

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, налице е необходимият кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневен ред, който е пред Вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно вписване

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 6, ал. 3 във вр. с ал. 2 от Закона за адвокатурата, вписва следните кандидати в регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението:

ИВАН ЯНЧЕВ ТРОНЧЕВ

ЕМИЛ АНЧОВ ПИСКОВ

КОНСТАНТИНА ЙОРДАНОВА КОНСТАНТИНОВА

КРАСИМИР АТАНАСОВ ТАШЕВ

ПЕТЪР ЖЕЛЕЗЧЕВ ВАСИЛЕВ

СТОЙЧО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ИВО ДИМИТРОВ ЕВТИМОВ

ДИАНА ИВОВА АЛИПИЕВА

ТОДОР ДИМИТРОВ ИЛИЕВ

ИГНАТ СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ

ПЕТЯ ВАЛЕНТИНОВА САЛЧЕВА

ЦВЕТОМИР БОРИСЛАВОВ ТОДОРОВ

СВЕТОЛАВА ИВАНОВА МАРИНОВА

АНГЕЛИНА ЙОРДАНОВА МИЛЕВА

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и адвоката.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 6, ал. 1 във вр. с чл. 4, ал. 2 от Закона за адвокатурата, вписва следните кандидати в регистъра на младши адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението:

ЛИЛИЯ МЕТОДИЕВА МАЗНОКОВА

СИМЕОН ХИТКОВ ВАЧЕВ

СТОЮ ТЕОДОРОВ СТОЕВ

ТОДОР ТОДОРОВ ДАБКОВ

КАТРИН ХРИСТОВА КАЛЕНСКА

ВАЛЕНТИН ВИЛИЯНОВ ГЕТОВ

АЛЕКСАНДЪР КОНСТАНТИН ВРАНЕСКУ

ИВАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ВИКТОР ФИЛИПОВ СИМЕОНОВ

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и адвоката.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 20, ал. 9 ЗА, отписва младши адвокат Лилия Романова Арнаучкова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 20, ал. 9 ЗА, отписва младши адвокат Яна Василева Антонова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл.23 от ЗА, уважава заявление за временно преустановяване упражняването на адвокатската професия на адвокат Димитър Петров Божилов поради несъвместимост, считано от 04.11.2019 г. до изтичане на заеманата от него длъжност

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл.23 от ЗА, уважава заявление за временно преустановяване упражняването на адвокатската професия на адвокат Трифон Руенов Панчев поради несъвместимост, считано от 04.11.2019 г. до изтичане на заеманата от него длъжност.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Катерина Живкова Моллова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Десислава Стилянова Стилянова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Мария Димова Петрова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Р Е Ш И:

На осн.чл.22 (1), т.1, т.5 от от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Марина Фердинандова Цветанова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от датата на настъпване на събитието.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 18 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени. Да се възложи на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служителите, администриращи правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

Гласували 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Коцев и Косев” и вписва промяна в адреса на управление както следва: гр.София, п.к.1000, район „Средец”, ул. „Александър Стамболийски ” №55А, ет.3, офис 6.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл.61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Байкова и Колева”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско съдружие „Радан Кънев” и вписва следната промяна:

Заличава като съдружник адв.Димитър Петров Божилов, поради избора му за кмет на район.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл.52 (3) от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските съдружия при САК адвокатско съдружие „Антонова и Иванова”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл.21, ал.2 от ЗА, уважава заявление за вписване в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия и вписва Йордан Стоянов Тодоров – сътрудник на адв.Десислава Живкова Димитрова - Филипова;

2. На основание чл.21, ал.2 от ЗА, уважава заявление за вписване в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия и вписва Николай Емилов Драгомиров - сътрудник на АДД „Силвия Александрова“;

3. На основание чл.21, ал.2 от ЗА, уважава заявление за вписван в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия и вписва Кирил Димитров Томов - сътрудник на АДД „Димитров, Петров и Ко“;

4. На основание чл.21, ал.2 от ЗА, уважава заявление за вписване в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия и вписва Иванета Стефанова Йорданова - сътрудник на АДД „Боянов и Ко“;

5. На основание чл.21, ал.2 от ЗА, уважава заявление за вписване в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия и вписва Виолета Цветкова Стойкова - сътрудник на АДД „Якимова - Владимирова“;

6. На основание чл.21, ал.2 от ЗА, уважава заявление за вписване в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия и вписва Анна Светославова Петърчева – сътрудник на АДС „Събев и съдружници”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава заявление за отписване от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия и отписва Янка Петрова Стоянова – сътрудник на АДД „Тодоров и Панталеева“;

2. Уважава заявление за отписване от специалния регистъра на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия и отписва Стойо Стоев Куйкин - сътрудник на АДД „Бостанджиева и партньори“;

3. Уважава заявление за отписване от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия и отписва Йордан Атанасов Чолаков - сътрудник на АДД „Бостанджиева и партньори“;

4. Уважава заявление за отписване от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия и отписва Стефани Господинова Тодорова - сътрудник на АДД „Бостанджиева и партньори“.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 300 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите, администриращи правната помощ.

Адв. Желязкова напуска заседанието. Заседанието продължава при кворум от 11 души.

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно.

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отговорното лице към САК да изготви и пусне съобщение до всички членове на САК, с цел подпомагане на БТПП и съдействие за намиране на подходящи кандидатури за арбитри.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да се включи точка в дневния ред за следващо заседание на САС: Изразяване на Становище на САС по повод на орязания проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, като се вземе предвид, че първоначалният проект се състои от 16 параграфа, а в Народното събрание е внесен проект, който се състои едва от 8 параграфа.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Възлага на адв. Пейчев да проучи и да разреши въпросите относно техническата поддръжка на хижата на САК на Витоша и да закупи нужните материали за подобряване на състоянието ѝ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Определям следващото редовно заседание на 19 ноември 2019 г. от 15 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК............
/адв. Ивайло Данов/

СЕКРЕТАР на САК..................

/адв. Пейчо Пейчев/

Споделяне