Протокол №28 от 29.10.2019

ПРОТОКОЛ №28

На 29.10.2019 г. от 14.30ч. се проведе редовно заседание на Софийски адвокатски съвет при следния:

1. Разширено съвместно заседание на САС с КС и ДС за избор на избирателна комисия за провеждане през месец януари 2020 година на избори за органи на Софийска адвокатска колегия и делегати на САК за ОСАС през месец февруари 2020 година.

2. Кадрови;

3. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

5. Дисциплинарни преписки;

6. Разни.

На заседанието присъстват следните основни членове:

1. Ивайло Данов – Председател на САК

2. Александър Машев – Зам. председател на САК

3. Пейчо Пейчев – Секретар на САС

4. Богдан Петров

5. Десислава Миразчийска

6. Динела Велкова

7. Лили Лозанова

8. Мария Вълканова

9. Стефан Марчев

10. Златка Стефанова

11. Чавдар Тончев

Присъстват следните резервни членове:

1. Владимир Дончев

2. Елка Пороминска

3. Катерина Кондакчиева

4. Васил Киров

5. Георги Вълчанов

6. Георги Леков

Не присъстват основни членове:

1. Александър Андреев

2. Лидия Дикова

3. Детелина Попова

4. Жанет Желязкова

На заседанието присъстват следните членове на дисциплинарния съд:

1. Светозар Златанов

2. Вера Даскалова

3. Валентин Маринов

4. Милена Калчева

5. Ива Згурова Шопова

6. Силвия Любенова

7. Мирослав Мичев

8. Милен Дюлгеров

9. Марина Маврова

10.Христо Хинов

11.Даниела Никифорова

12.Анета Ангелова

На заседанието присъстват следните членове на контролния съвет:

1. Христо Христов

2. Милчо Занев

3. Станислава Райчева

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: Уважаеми колеги, откривам днешното извънредно разширено заседание на Софийския адвокатски съвет по дневния ред, който е пред Вас.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: Основни членове: „ЗА“ 11 – единодушно

Контролен съвет: „ЗА“ 3 – единодушно

Дисциплинарен съд: „ЗА“ 12 – единодушно

На основание горното, горното Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 101 ЗА, избира Райна Георгиева Беловеждова за председател и основен член на избирателната комисия за провеждане през месец януари 2020 година на избори за органи на Софийска адвокатска колегия и делегати на САК за ОСАС през месец февруари 2020 година.

Гласували: Основни членове: „ЗА“ 11 – единодушно

Контролен съвет: „ЗА“ 3 – единодушно

Дисциплинарен съд: „ЗА“ 12 – единодушно

На основание горното, горното Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 101 ЗА, избира Маргарита Иванова Калпушкова за основен член на избирателната комисия за провеждане през месец януари 2020 година на избори за органи на Софийска адвокатска колегия и делегати на САК за ОСАС през месец февруари 2020 година.

Гласували: Основни членове: „ЗА“ 11 – единодушно

Контролен съвет: „ЗА“ 3 – единодушно

Дисциплинарен съд: „ЗА“ 12 – единодушно

На основание горното, горното Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 101 ЗА, избира Елисавета Стоименова Иванова за основен член на избирателната комисия за провеждане през месец януари 2020 година на избори за органи на Софийска адвокатска колегия и делегати на САК за ОСАС през месец февруари 2020 година.

Гласували: Основни членове: „ЗА“ 11 – единодушно

Контролен съвет: „ЗА“ 3 – единодушно

Дисциплинарен съд: „ЗА“ 12 – единодушно

На основание горното, горното Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 101 ЗА, избира Кристина Димова Митева за резервен член на избирателната комисия за провеждане през месец януари 2020 година на избори за органи на Софийска адвокатска колегия и делегати на САК за ОСАС през месец февруари 2020 година.

Гласували: Основни членове: „ЗА“ 11 – единодушно

Контролен съвет: „ЗА“ 3 – единодушно

Дисциплинарен съд: „ЗА“ 12 – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 101 ЗА, избира Кристина Петрова Кожухарова за резервен член на избирателната комисия за провеждане през месец януари 2020 година на избори за органи на Софийска адвокатска колегия и делегати на САК за ОСАС през месец февруари 2020 година.

Членовете на Контролния съвет и на Дисциплинарния съвет напускат заседанието.

В зала влиза адв. Детелина Попова. Заседанието продължава при кворум от 12 души.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА, отписва младши адвокат Даниел Христов Еленков от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА, отписва младши адвокат Мина Божидарова Дакова - Костова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА, отписва младши адвокат Владислав Павлов Радославов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА, отписва младши адвокат Дима Александрова Александрова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т.1 от ЗА, отписва младши адвокат Кристина Юлианова Филипова от регистъра на младши адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Васил Александров Янев от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Виктория Марианова Станиславова от регистъра на младши адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1.На осн. чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Ненко Гурков Балев от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от датата на настъпване на събитието.

2.На осн. чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Цветана Николаева Каменова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от датата на настъпване на събитието.

3.На осн. чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Виктор Игнатов Бънев от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от датата на настъпване на събитието.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 20 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени. Да се възложи на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служителите, администриращи правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: „12“ ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Волф Тайс” и вписва следните промени:

Заличава като съдружник и управител адв. Ричард Клег.

Заличава като съдружник адв. Андреас Тайс.

Вписва като съдружник и управител адв. Анна Миланова Ризова - Клег, която управлява и представлява дружеството.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: „12“ ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Русанов и партньори” и вписва следните промени:

Вписва промяна в наименованието, както следва от Адвокатско дружество „Русанов и Димитрова ” на Адвокатско дружество „Русанов и партньори”.

Дружеството се представлява и управлява от адв.Александър Юлиянов Русанов еднолично.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували „12“ ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Койкова и партньори” и вписва следните промени:

Заличава като съдружник адв. Марияна Лазарова Николова.

Вписва като съдружник адв. Венцислав Иванов Ганов;

Дружеството се управлява и представлява от адв. Петя Георгиева Койкова.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по

вписванията.

Гласували: „12“ ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Златанов и партньори” и вписва промяна в адреса на управление както следва: гр.София, гр.София, п.к.1000, район „Средец”, ул. „Неофит Рилски” № 57, партер.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували „12“ ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Динова Русев и съдружници” и вписва промяна в адреса на управление както следва: гр.София, п.к.1504, район „Средец ”, ул. „Васил Априлов” №17.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: „12“ ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Николов и съдружници” и вписва следните промени:

Заличава като съдружник адв. Соня Георгиева Николова.

Вписва като съдружник адв. София Руменова Таирска - Петрова;

Дружеството се управлява и представлява от адв.Румен Борисов Николов.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували „11“ ЗА

Няма „ПРОТИВ“

1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Доковска, Атанасов и съдружници” и вписва следните промени:

Заличава като съдружник адв.Йорданка Чанкова Вандова.

Дружеството се управлява и представлява от адв.Даниела Стефанова Доковска, адв.Вяра Атанасова Мукова-Тонева и адв.Петър Емилов Антонов от всеки двама от членовете на УС заедно.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице

по вписванията.

Гласували „12“ ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1.На основание чл.21, ал.2 от ЗА, уважава заявление за вписване в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия и вписва София Борисова Коланева – сътрудник на АДД „Мишев и Дончева“;

2. На основание чл.21, ал.2 от ЗА, уважава заявление за вписване в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия и вписва Анна Мария Георгиева Ичева – сътрудник на АДД „Трифонова

3. На основание чл.21, ал.2 от ЗА, уважава заявление за вписване в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия и вписва Преслава Петрова Петрова – сътрудник на АДД „Цветанов и Методиев“,

4. На основание чл.21, ал.2 от ЗА, уважава заявление за вписване в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия и вписва Мария Георгиева Такова - сътрудник на АДД „Василева и Караколева“,

5. На основание чл.21, ал.2 от ЗА, уважава заявление за вписване в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия и вписва Александрина Венциславова Александрова – сътрудник на АДД „Тошев и партньори”

6. На основание чл.21, ал.2 от ЗА, уважава заявление за вписване в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия и вписва Даниел Емилиянов Димитров – сътрудник на АДД „Шопов и Янков”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували „12“ ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1.Уважава заявление за отписване от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийската адвокатска колегия и отписва Иван Иванов Янков – сътрудник на Адвокатска кантора „Атанасов и Иванов“;

2. Уважава заявление за отписване от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийската адвокатска колегия и отписва Велислава Радилова Русева – сътрудник на АДД „Попов, Арнаудов и партньори“ ;

3.Уважава заявление за отписване от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийската адвокатска колегия и отписва Десислава Димитрова Йорданова – сътрудник на АДД„Златанов и партньори“;

4.Уважава заявление за отписване от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийската адвокатска колегия и отписва Илиян Стефанов Ангелов – сътрудник на АДД „Димитров, Петров и Ко“;

5.Уважава заявление за отписване от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийската адвокатска колегия и отписва Силвия Петрова Евдокимова – сътрудник на АДД „Рашев и партньори“

6.Уважава заявление за отписване от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийската адвокатска колегия и отписва Райна Людмилова Парцова – сътрудник на адв.Ивайло Петров Табаков“.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“

Няма “ПРОТИВ”

1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 200 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите, администриращи правната помощ.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“

Няма „ПРОТИВ“

1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Определя куверт за бала на САК в размер на 55 /петдесет и пет/ лева на човек.

Гласували: 10 „ЗА“

1 „ПРОТИВ“

1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Въвежда такса-участие за опционалните събития, включени в рамките на организираната на 21 и 22 ноември 2019г. от САС Конференция.

Гласували: „ЗА“ 12 – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Софийската адвокатска колегия съвместно с Асоциацията на жените адвокати, Националната библиотека, Миланската адвокатска колегия да организира международна кръгла маса, посветена на насилието над жени.


ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието.

Следващото заседание ще се проведе на 5 ноември 2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК:...........

/адв.Ивайло Данов/

СЕКРЕТАР на САК:..............

/адв.Пейчо Пейчев/

Споделяне