Протокол №27 от 15.10.2019

ПРОТОКОЛ №27

На 15.10.2019 г. от 15ч. се проведе редовно заседание на Софийски адвокатски съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Клетва;

2. Кадрови;

3. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

Предаване на ДС на длъжниците към САК и ВАС за първото деветмесечие на 2019г.;

6. Дисциплинарни преписки;

7. Разни.

На заседанието присъстват следните основни членове:

1. Ивайло Данов – Председател на САК

2. Александър Машев – Зам. председател на САК

3. Пейчо Пейчев – Секретар на САС

4. Богдан Петров

5. Десислава Миразчийска

6. Динела Велкова

7. Жанет Желязкова

8. Лили Лозанова

9. Мария Вълканова

10. Стефан Марчев

11. Златка Стефанова

12. Детелина Попова

Не присъстват основни членове:

1. Александър Андреев

2. Лидия Дикова

3. Чавдар Тончев

Присъстват следните резервни членове:

1. Ваня Траянова

2. Владимир Дончев

3. Георги Вълчанов

4. Елка Пороминска

5. Катерина Кондакчиева

6. Васил Киров

7. Георги Леков

Присъства:

Зам.председател на контролния съвет – адв. Николай Николов

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Уважаеми колеги, откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет за провеждане на изискуемата се по закон клетва на кандидатите за прием в Софийска адвокатска колегия.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

Милена Андонова Илиева

Милена Огнянова Димова

Александър Георгиев Георгиев

Румен Георгиев Ангелов

Радост Николаева Досова

Златина Петрова Петрова

Богдан Цветанов Иванов

Иво Георгиев Ниоколчев

Мартин Асенов Димитров

ЦветелинаРуменова Бонинска

Маргарита Маринова Павлова

Павел Михайлов Иванов

Генка Феодорова Мозжухина

Владимир Радославов Мирчев

Инна Ивайлова Николова

Станимира Георгиева Замова

Иван Иванов Янков

Светослав Георгиев Цеков

Юлита Севдалинова Янкова

Вари Георгиев Бельов

Деляна Бориславова Иванова

Апостол Точков Апостолов

Сюзан Христова Чуковска

Юлиана Огнянова Георгиева

Камелия Христова Недева

Дилян Огнемиров Димитров

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА, отписва младши адвокат Георги Кунтандула Чисусе от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА, отписва младши адвокат Ивелин Веселинов Василев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА, отписва младши адвокат Стойчо Димитров Гогов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА, отписва младши адвокат Милен Трайчов Попов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА, отписва младши адвокат Мила Ивова Рабаджиева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистър на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА, отписва младши адвокат Теодора Стефанова Лалова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието длъжностното лице по вписванията.


Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът


Р Е Ш И:

На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА, отписва младши адвокат Георги Илианов Алипиев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА, отписва младши адвокат Лидияна Юлиянова Миленова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА, отписва младши адвокат Богомила Байкова Байкова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление по чл. 23 ЗА за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия на адвокат Стоян Емилов Цветков поради несъвместимост – регистрация за кандидат за кмет на район „Надежда”, считано от 15.10.2019г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл.23 от ЗА, удължава срока за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия на адвокат Георги Борисов Грозев поради болест, считано от 01.10.2019г. до 01.10.2020г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Николай Весков Лесов от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Силвия Ивова Славчева от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Р Е Ш И:

На осн.чл.22 (1),т.5 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Динко Йорданов Кънчев от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от датата на настъпване на събитието.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 17 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служителите, администриращи правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Величков, Желязков и партньори” и вписва следните промени:

Вписва като съдружник адв.Марина Димитрова Алексиева.

Заличава като съдружник адвокат Йоанна Бойчева Чорева.

Заличава като съдружник адв.Марина Димитрова Алексиева.

Вписва като съдружник адв.Петя Иванова Николова.

Дружеството се представлява и управлява от адв.Георги Величков Величков еднолично.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували „12“ ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Вълчев и Дякова” и вписва следните промени:

Заличава като съдружник адв.Августина Веселинова Вълчева.

Вписва като съдружник адв.Преслава Кръстева Дякова;

Вписва промяна в адреса на управление както следва: гр.София, п.к.1000, бул.”Княгиня Мария Луиза“ № 19, ет.1, надпартерен, офис 5.

Вписва промяна в наименованието на дружеството от АДД „Вълчев и Вълчева” на АДД „Вълчев и Дякова”

Дружеството ще се управлява и представлява от адв.Михаил Георгиев Вълчев.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували „12“ ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на адвокатско дружество „Цолов, Павлова и партньори” и вписва следните промени:

Заличава като съдружник адв.Филип Стефанов Попов;

Вписва като съдружник адв.Денислава Пламенова Павлова;

Променя името от АДД „Цолов, Попов и партньори” на АДД „Цолов, Павлова и партньори”;

Адвокатското дружество ще се представлява и управлява от адв.Валери Владимиров Цолов и адв.Денислава Пламенова Павлова заедно и поотделно.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували „12“ ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Заличава от регистъра на адвокатските дружества при Софийската адвокатска колегия Адвокатско дружество „Недялков”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували „12“ ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл.61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при Софийска адвокатска колегия Адвокатско дружество „Недялков и Данаилов”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували „12“ ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „ВолфТайс” и вписва промяна в адреса на управление, както следва: гр.София, п.к.1407, район „Лозенец”, бул. „Никола Й. Вапцаров” №55, Офис сграда „Експо 2000 – Фаза IV, ет.1.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували „12“ ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Оставя без уважение подадено заявление от АДД „Вълкова” за вписване на промяна в наименованието на дружеството.

Указва на същото да представи указанията на Софийски градски съд, с които се иска протокол с промени, вписани в Софийски адвокатски съвет.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували 11 „ЗА“

Няма “ПРОТИВ”

1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отлага разглеждането на постъпило искане от адвокатско съдружие „Билева Консулт“ за следващото заседание.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували „12“ ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл.21, ал.2 от ЗА, уважава заявление за вписване в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийската адвокатска колегия и вписва Веселина Николова Шипковенска – сътрудник на Адвокатско дружество „Йосифова, Иванов и Петров“;

2. На основание чл.21, ал.2 от ЗА, уважава заявление за вписване в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийската адвокатска колегия и вписва Ния Красимирова Георгиева – сътрудник на Адвокатско дружество „Георгиев и Колев“;

3. На основание чл.21, ал.2 от ЗА, уважава заявление за вписване в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийската адвокатска колегия и вписва Ивана Ивова Митрова – сътрудник на Адвокатско дружество „Кисьова, Стаменова, Бобчева“;

4. На основание чл.21, ал.2 от ЗА, уважава заявление за вписване в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийската адвокатска колегия и вписва Трендафила Иванова Кьосева – сътрудник на Адвокатско дружество „Кисьова, Стаменова, Бобчева“;

5. На основание чл.21, ал.2 от ЗА, уважава заявление за вписване в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийската адвокатска колегия и вписва Александър Александров Антонов – сътрудник на Адвокатско дружество „Танчовски и съдружници“;

6. На основание чл.21, ал.2 от ЗА, уважава заявление за вписване в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийската адвокатска колегия и вписва Кристиан Ивайлов Сотиров – сътрудник на адв.Ивайло Петров Табаков;

7. На основание чл.21, ал.2 от ЗА, уважава заявление за вписване в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийската адвокатска колегия и вписва Симона Николова Цекова – сътрудник на Адвокатско дружество „Йорданов, Игнатов и Иванов“;

8. На основание чл.21, ал.2 от ЗА, уважава заявление за вписване в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийската адвокатска колегия и вписва Ралица Богомилова Благоева – сътрудник на Адвокатско дружество „Георги Попов и Ко“;

9. На основание чл.21, ал.2 от ЗА, уважава заявление за вписване в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийската адвокатска колегия и вписва Надежда Младенова Николова – сътрудник на Адвокатско дружество „Николова и партньори“;

10. На основание чл.21, ал.2 от ЗА, уважава заявление за вписване в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийската адвокатска колегия и вписва Лусиа Генадиева Ванкова – сътрудник на Адвокатско дружество „Николова и партньори“;

11. На основание чл.21, ал.2 от ЗА, уважава заявление за вписване в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийската адвокатска колегия и вписва Евтимия Георгиева Анова – сътрудник на Адвокатско дружество „Божилов“;

12. На основание чл.21, ал.2 от ЗА, уважава заявление за вписване в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийската адвокатска колегия и вписва Велислав Мирчев Ботов – сътрудник на Адвокатско дружество „Кисьова, Стаменова, Бобчева“;

13. На основание чл.21, ал.2 от ЗА, уважава заявление за вписване в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийската адвокатска колегия и вписва Нели Александрова Карайчева – сътрудник на Адвокатско дружество „Георгиев и Колев“.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували „12“ ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава заявление за отписване от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийската адвокатска колегия и отписва Венета Димитрова Гълъбова – сътрудник на АДД „Попова и партньори”;

2. Уважава заявление за отписване от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийската адвокатска колегия и отписва Цветелина Валериева Панова – сътрудник на адв.Дамян Свиленов Димитров.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“

Няма “ПРОТИВ”

1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 200 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите, администриращи правната помощ.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА”

Няма „ПРОТИВ“

1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да проведе извънредно заседание на Софийски адвокатски съвет на 29 октомври 2019г. от 14 часа, съвместно с Контролния съвет и Дисциплинарния съд за избор на Избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК............

/адв. Ивайло Данов/

СЕКРЕТАР на САК..................

/адв. Пейчо Пейчев/

Споделяне