Протокол №26 от 01.10.2019

ПРОТОКОЛ № 26

На 01.10.2019 г. от 15ч. се проведе редовно заседание на Софийски адвокатски съвет при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Прием;

2. Кадрови;

3. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

5. Разпределение на депозитни дела;

6. Дисциплинарни преписки;

7. Разни.

На заседанието присъстват следните основни членове:

1. Ивайло Данов – Председател на САК

2. Александър Машев – Зам. председател на САК

3. Пейчо Пейчев – Секретар на САС

4. Богдан Петров

5. Десислава Миразчийска

6. Динела Велкова

7. Жанет Желязкова

8. Лидия Дикова

9. Лили Лозанова

10. Мария Вълканова

11. Стефан Марчев

12. Чавдар Тончев

13. Златка Стефанова

14. Детелина Попова

Не присъстват основни членове:

1. Александър Андреев

Присъстват следните резервни членове:

1. Ваня Траянова

2. Владимир Дончев

3. Георги Вълчанов

4. Елка Пороминска

5. Катерина Кондакчиева

6. Васил Киров

Присъства:

Зам-председател на контролния съвет – адв. Николай Николов

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, налице е необходимият кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневен ред, който е пред Вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 14 “ЗА” – единодушно вписване

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 6, ал. 3 във вр. с ал. 2 от Закона за адвокатурата, вписва в регистъра на младши адвокатите към Софийска адвокатска колегия следните кандидати:

Светослав Георгиев Цеков

Юлита Севдалинова Янкова

Вари Георгиев Бельов

Деляна Бориславова Иванова

Апостол Точков Апостолов

Сюзан Христова Чуковска

Юлиана Огнянова Георгиева

Камелия Христова Недева

Дилян Огнемиров Димитров

Р Е Ш И:

На осн. чл. 6, ал. 1 във вр. с чл. 4, ал. 2 от Закона за адвокатурата, вписва в регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия следните кандидати:

Милена Андонова Илиева

Валентин Весков Тодоров

Милена Огнянова Димова

Александър Георгиев Георгиев

Иван Георгиев Гинин

Румен Георгиев Ангелов

Радост Николаева Досова

Десислава Георгиева Русева

Златина Петрова Петрова

Богдан Цветанов Иванов

Иво Георгиев Ниоколчев

Мартин Асенов Димитров

Таньо Брайков Танев

Цветелина Руменова Бонинска

Маргарита Маринова Павлова

Павел Михайлов Иванов

Генка Феодорова Мозжухина

Владимир Радославов Мирчев

Инна Ивайлова Николова

Станимира Георгиева Замова

Иван Иванов Янков

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и адвоката.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 20, ал. 9 ЗА, отписва младши адвокат Людмил Стефанов Петков от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 “ЗА”

Няма „ПРОТИВ“

1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление по чл. 23 ЗА за удължаване с една година на срока за временно преустановяване упражняването на адвокатската професия на адвокат Антон Тодоро Буров, считано от 01.10.2019 година.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 8 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени. Да се възложи на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице

по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласуване: 14 “ЗА” – единодушно.

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Русанов и партньори” и вписва следните промени:

Заличава като съдружник адв. Ива Любомирова Димитрова.

Вписва като съдружник адв. Иван Костадинов Николаев.

Вписва промяна на адреса на управление, както следва: гр. София, п.к.1124, район „Средец”, бул. „Цариградско шосе” №9, ет.1, ап.2.

Дружеството се представлява и управлява от адв. Александър Юлиянов Русанов еднолично.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 14 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при Софийска адвокатска колегия Адвокатско дружество „Петров”.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 14 “ЗА” - единодушно.

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Тодорова и Георгиев” и вписва следните промени:

Вписва промяна на адреса на управление, както следва: гр. София, п.к.1142, бул. „Васил Левски” № 82, вх. А, първи надпартерен етаж вдясно.

Заличава като управител адв. Ивона Иванова Тодорова.

Дружеството се представлява и управлява от адв. Иван Емилов Георгиев еднолично.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 14 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Оставя без движение заявление на Адвокатско дружество “Руневски и партньори” с указание адвокатите-съдружници да променят наименованието на дружеството като изпълнят разпоредбата на чл. 59 (2) ЗА.

След изпълнение на горното указание заявлението да се внесе за повторен доклад.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1.На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление за вписване в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийската адвокатска колегия и вписва Виктория Любомирова Лефтеринова – сътрудник на адв. Десислава Любенова Филипова;

2.На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление за вписване в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийската адвокатска колегия и вписва Велислава Петрова Любенова – сътрудник на Адвокатско дружество „Петрова и съдружници”;

3.На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление за вписване в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийската адвокатска колегия и вписва Камелия Христова Христова – сътрудник на Адвокатско дружество „Алаванос и Тотев”;

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление за вписване в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийската адвокатска колегия и вписва Юлиана Огнянова Георгиева - сътрудник на адв.Албена Любенова Ванчева.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице

по вписванията.

Гласували: 14 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Допуска промяна в дневния ред като частта от точка разни, която касае доклади на адв. Васил Киров, да се разгледа преди всички останали точки от дневния ред.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 14 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 150 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.


По точка седма от дневния ред:

Гласували: 14 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да организира и проведе изнесен семинар за членовете на САК в периода 6-8 декември 2019г. в СПА хотел Марково, гр. Пловдив по НПК, при цена 195 единично настаняване и 155 лева двойно настаняване в стая.

Темите предстои да се формулират.

Гласували 14 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да обяви 31 октомври за ден на отворените врати в САК.

Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да изпрати двама представители на САС в лицето на адв.Жанет Желязкова и адв.Чавдар Тончев, които да вземат участие в дискусионна среща на 7 октомври 2019г. от 10 часа, организирана от фондация “Право и интернет”.

Гласували: 14 “ЗА” – единодушно.

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да отправи покана до членовете на Софийската адвокатска колегия в срок до 9 октомври 2019г. да изпратят своите въпроси във връзка с Концепцията за стратегическо управление на кандидата за главен прокурор.

Във връзка с взетото по-горе решение, излъчва комисия в състав адв. Златка Стефанова, адв. Стефан Марчев, адв. Ваня Траянова и адв. Детелина Попова, която да обобщи постъпилите въпроси.

Гласували: 14 “ЗА” – единодушно.

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Възлага на адв. Траянова да подготви позиция в подкрепа на адв. Загорски, която да даде на професионален преводач за превод на руски език и след това да я изпрати от името на САС до защитниците на адв. Загорски и до адвокатските колегии в Русия.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Определям следващото извънредно заседание на 15 октомври 2019 г., от 15 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК..................

/адв. Ивайло Данов/

СЕКРЕТАР на САК...................

/адв. Пейчо Пейчев/

Споделяне