Протокол №25 от 17.09.2019

П Р О Т О К О Л № 25

На 17.09.2019 г. от 15.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Кадрови;

2.Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3.Вземане на решение за допускане до есенната изпитна сесия 2019г. пред Висшия адвокатски съвет на кандидатите, подали документи за допускане до изпита чрез САК;

4. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

5. Вземане на решение по чл. 33 (3) ЗПП – становище по получени заявления на адвокати от САК за вписване в НРПП;

6.Разпределение на депозитни дела;

7. Информация за допълнителните мерки, предприети от ОК „АДВОКАТ“ и БИСОФТ ЕООД, във връзка с Декларация № 1.

Докладчик: адв.Тодор Филипов-управител на ОК „АДВОКАТ“;

Информация във връзка с проектиране на нова сграда в ОД на САК с.“Лозенец“;

Дисциплинарни преписки;
Разни.

На заседанието присъстват следните основни членове:

Ивайло Данов – Председател на САК

Пейчо Пейчев – Секретар на САС
Богдан Петров
Десислава Миразчийска
Динела Велкова
Жанет Желязкова
Лидия Дикова
Лили Лозанова
Мария Вълканова
Стефан Марчев
Чавдар Тончев

Не присъстват основни членове:

1. Александър Машев – Зам. Председател на САК

2. Александър Андреев

3. Детелина Попова

4. Златка Стефанова

Присъстват следните резервни членове:

Ваня Траянова

Васил Киров
Владимир Дончев
Георги Вълчанов
Георги Леков
Елка Пороминска
Катерина Кондакчиева

Присъства представител на КС:

Христо Христов

Присъства: Консултант „Международна дейност“ – адв. Симона Велева

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, налице е необходимият кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневен ред, който е пред Вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 11 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Ростислава Фердинандова Игнатова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и адвоката.

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА, отписва от регистъра на САК адвокат Виктор Йосифов Огойски, считано от 29.08.2019г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 17 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Кишкова”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Рашев и партньори” за отразяване в регистъра на следните промени:

Вписва като управители: адв.Ива Георгиева Николова, адв.Георги Атанасов Матев, адв.Мария Илиянова Балабанова и адв.Деница Дойчева Терзийска – Георгиева;

Адвокатското дружество ще се управлява и представлява от управителите: адв.Виктор Александров Рашев, адв.Йорданка Георгиева Николова – Рашева, адв.Ива Георгиева Николова, адв.Георги Атанасов Матев, адв.Мария Илиянова Балабанова и адв.Деница Дойчева Терзийска – Георгиева, заедно и поотделно.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Харизанов и Панчева” за вписване на промяна в адреса на управление както следва: гр.София, бул. „Шипченски проход” №18, ет.3, блок А, офис 10.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “ Хорозов и партньори” и вписва Тодор Юлиянов Кайтазов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Танчовски и съдружници“ и вписва Теменуга Александрова Димова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Христова и партньори“ и вписва Ралица Пантева Пантева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адв.Златина Петрова Хаджипанайотова и вписва Ния Георгиева Обретенова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Китанова и патньори” и вписва Мариян Георгиев Георгиев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

6. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Хорозов и партньори” и вписва Димитър Станимиров Димов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Танчовски и съдружници” и отписва Надежда Младенова Николова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 10. (2) от Наредба № 2 на Висшия адвокатски съвет, Софийският адвокатски съвет допуска до есенната изпитна сесия 2019г. 258 кандидата, подали заявленията си за допускане до изпита пред ВАС чрез САС, в срок до 16 септември 2019г. вкл.

Заявленията на кандидатите и приложенията към тях да се изпратят по компетентност на ВАС.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 150 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 33 (3) ЗПП да се изготви писмо до НБПП с предложение да бъдат вписани в НРПП 58 кандидати, членове на Софийска адвокатска колегия, подали до Софийски адвокатски съвет, в срок до 13.09.2019 година вкл., заявления по образец, утвърден от НБПП.

Към настоящото решение да се приложат и изпратят на НБПП заявленията на кандидатите за вписване в НРПП, подадени по реда на чл. 33, ал. 2 от ЗПП, ведно със справка за дисциплинарна съдимост за кандидатите с наложени дисциплинарни наказания.


По точка десета от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“

1 „ПРОТИВ“

Няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Удължава обучението на академията за адвокати - за това, което не пише в учебниците по право, за периода м.октомври-м.декември 2019 година при същите условия.

Горното решение да се обяви на сайта на САК, след като се съгласува с ЦОА „Кръстю Цончев“ график с дати до края на 2019 година за обучения на адвокати от САК по актуални правни въпроси.


Гласували: 11 „ЗА“ - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Подкрепя инициативата на ВАдвС за засаждане на различни дървесни видове на територията на цялата страна.


ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Обявявам днешното заседание за закрито. Следващото заседание е редовно.

адв. Ивайло Данов: …………………………………….

/Председател на САК/

адв. Пейчо Пейчев: ……………………………..

/Секретар на САС/

Споделяне