Протокол №24 от 03.09.2019

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 24

На 03.09.2019г. от 15.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.    Кадрови;

2.    Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3.    Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

4.    Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.    Ивайло Данов – Председател на САК

2.    Александър Машев – Заместник-председател на САК

3.    Александър Андреев

4.    Богдан Петров

5.    Десислава Миразчийска

6.    Детелина Попова

7.    Динела Велкова

8.   Жанет Желязкова

9.    Златка Стефанова    

10.   Лидия Дикова

11.    Лили Лозанова

12.    Мария Вълканова

13.    Стефан Марчев

На откриването не присъстват основни членове:

1.    Пейчо Пейчев – Секретар на САС

2.    Чавдар Тончев

Присъства представител на КС:

Христо Христов

Присъстват резервни членове:

1.    Владимир Дончев

2.    Елка Пороминска

3.    Катерина Кондакчиева

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Уважаеми колеги, откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Боян Георгиев Лимберов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Калоян Светославов Будинов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Илиян Стефанов Ангелов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Христо Георгиев Кутиев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

5. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Димитър Георгиев Янев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

6. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Георги Ангелов Ненков от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

7. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Александър Валентинов Панджаров от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

8. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Георги Ивов Гичев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 13 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление по чл.23ЗА за възобновяване упражняването на адвокатската професия на адв. Никола Дельов Тодев, считано от 01.09.2019г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и касите.

Гласували: 13 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление по чл.23 ЗА за временно преустановяване упражняването на адвокатската професия на адв. Димитър Владимиров Димитров поради несъвместимост, считано от 29.07.2019г. до изтичане на мандата.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и касите.

Гласували: 13 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление по чл.23ЗА за възобновяване упражняването на адвокатската професия на адв. Евелина Христова Каймеджиева, считано от 03.09.2019г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и касите.

Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Марина Димитрова Алексиева от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Христо Кирилов Кирилов от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Стоян Ивайлов Димитров от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Боян Николов Георгиев от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

5. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Васил Иванов Иванов от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

6. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Камен Лъчезаров Александров от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

7. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Валери Иванов Копчев от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

8. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Владимир Цветанов Иванов от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

9. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Катерина Тодорова Славкова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

10.  На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Ангел Стефанов Ангелов  от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

11.  На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Боряна Ганчева Шкодрева  от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1.  На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия Мария Стоянова Славкова-Делова, считано от 26.07.19г.

2. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия Мариела Йорданова Стайкова, считано от 27.08.19г.

3. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия Роберта Спасова Тошкова-Кирчева, считано от 27.08.19г.

4. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия Райна Георгиева Димитрова, считано от 27.08.19г.

5. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия Константин Мирчев Мирчев, считано от 27.08.19г.

6. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия Ваньо Константинов Миланов, считано от 27.08.19г.

 Указва на Димитрина Димитрова - личен състав да изготви писмо, с което да уведоми адвокатите, че следва да върнат адвокатските си карти.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Р Е Ш И:

1.  На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Валери Янков Тарандов, считано от 28.06.2019г.

2.  На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Димитър Пенчев Циков, считано от 01.07.2019г.

3.  На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Йорданка Чанкова Вандова, считано от 06.08.2019г.

4.  На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Тодор Димитров Маричков, считано от 12.06.2019г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 44 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служителите, администриращи правната помощ.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Станчев”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 13 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Попова и партньори” за отразяване на следната промяна:

Заличава като съдружник адв.Вихра Костадинова Попхристова.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Стамболиева и Киркова”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Златков и Борисова” за вписване на следните промени:

Заличава като съдружник и управител адв.Димитър Димитров Серев;

Вписва като съдружник и управител адв. Весела Цветанова Борисова;

Вписва промяна в адреса на управление както следва: София, бул. „Патриарх Евтимий” № 14, ет.1, офис 3;

Вписва промяна в наименованието на дружеството от Адвокатско дружество „Златков и Серев“ на Адвокатско дружество „Златков и Борисова“;

Адвокатското дружество ще се управлява и представлява от адв. Самуил Тодоров Златков и адв.Весела Цветанова Борисова заедно и поотделно.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Оставя без движение заявление от Адвокатско дружество „Кишкова и партньори“ с указание адвокатите-съдружници да променят наименованието на дружеството като изпълнят разпоредбата на чл. 59(2)ЗА.

След изпълнение на горното указание заявлението да се внесе за повторен доклад.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 12 „ЗА“

            1 „ПРОТИВ“

         Няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Андреева и Христова” за отразяване на следните промени:

Заличава като съдружник и управител адв.Живка Иванова Дончева;

Вписва като съдружник и управител мл.адв.Христина Тонева Христова;

Вписва промяна в адреса на управление на дружеството както следва: София, ул.“Иван Денкоглу“ № 20, партер, офис 1;

Вписва промяна в наименованието на дружеството от Адвокатско дружеството „Андреева и Дончева“ на Адвокатско дружество „Андреева и Христова“;

Адвокатското дружество ще се управлява и представлява от адв. Даниела Павлова Андреева и мл.адв. Христина Тонева Христова заедно и поотделно.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Спасов, Ангелов, Томов, Казанлиев и Харбазов”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Чаталбашев, Петкова и Иванова” за вписване на промяна в адреса на управление на дружеството както следва: София, ул. „Три уши” № 8, ет. 4.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Борисов и партньори” за вписване на промяна в адреса на управление на дружеството както следва: София, район „Красно село“, бул. „Ген.Тотлебен” № 53-55.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 13 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Трендафилова“ за отразяване на следните промени:

Заличава като съдружник и управител адв.Александър Богомилов Янкулов;

Вписва като съдружник адв.Иво Веселинов Тодоров;

Вписва промяна на адреса на управление: гр.София, ул. „Янко Забунов” №1, ет.4, ап.7А;

Вписва промяна на наименованието от Адвокатско дружество „Янкулов и Трендафилова” на Адвокатско дружество „Трендафилова”;

Адвокатското дружество ще се управлява и представлява от адв.Магдалена Христова Михайлова-Трендафилова еднолично.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 във вр. с чл. 77а ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК клон в София на Адвокатско дружество „Вайзхаупт Хорак Георгиев Рехтсанвелте Гмбх и Ко КГ”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 13 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско дружество „Шопова-Лионтис и Пейчев” за отразяване на следните промени:

Заличава като съдружник адв.Константинос Михаил Спиропулос;

Вписва като съдружник адв.Руслан Пенев Пейчев;

Вписва промяна в наименованието от Адвокатско дружество „Шопова-Лионтис и Спиропулос” на Адвокатско дружество „Шопова-Лионтис и Пейчев”;

Адвокатското дружество ще се управлява и представлява от адв.Добрина Петрова Шопова-Лионтис.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Будинов и Будинов”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 13 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско съдружие „Бюро Брайков” за отразяване в регистъра на следните промени:

Вписва промяна в адреса на управление на съдружието както следва: София ул. „Стефан Караджа“ № 24, ет.1, ап. 3;

Вписва като съдружници следните адвокати: Веселина Василева Енчева, Мартин Ангелов Бъбаров, Владимира Владимирова Столинчева и Невена Николаева Ангелова.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 „ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл.52, ал.3 ЗА вписва в регистъра на адвокатските съдружия към Софийската адвокатска колегия Адвокатско съдружие „Янкулов и Ламбова”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Попов, Арнаудов и партньори” и вписва Велислава Радилова Русева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори” и вписва Самуил Пламенов Димитров в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Вълев и Лимберов“ и вписва Александър Росенов Кръстев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Колчева, Коев и съдружници” и вписва Цанислав Николаев Николов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Дамян Свиленов Димитров и вписва Цветелина Валериева Панова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

6. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Гугушев и партньори” и вписва Елица Георгиева Толева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

7. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Герова и Петкова” и вписва Емил Николаев Узунов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

8. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Божилов” и вписва Кристина Христова Делкова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Русков“ и отписва Юлита Севдалинова Янкова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     2. Уважава заявление на адв. Екатерина Иванова Димитрова и отписва Валерия Георгиева Димитрова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     3. Уважава заявление на адв. Мариана Славчева Митова и отписва София Петрова Гогушева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     4. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Менко Менков и  съдружници“ и отписва Светомир Веселинов Гангалов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     5. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Василева и Караколева“ и отписва Николай Веселинов Михайлов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     6. Уважава заявление на адв. Ерик Михайлов Борисов и отписва Марин Станиславов Павлов  от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     7. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ и Мария Руменова Димитрова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     8. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Георгиева и Джутев“ и отписва Росица Юриева Чижек от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     9. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Саздов и Петров” и отписва Августа Василева Николова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 13 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 600 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка  четвърта от дневния ред:

Гласували: 13 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

По повод на организирания от ЦОА „Кръстю Цончев“ конкурс за млади адвокати до 35-годишна възраст за решаване на казуси, който ще се проведе в СОК „Камчия“ в периода 26-29.09.2019г., САС възлага на комисията за повишаване на професионалната квалификация да изготви съобщение за сайта на САК.

Гласували: 13 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да разшири състава на организационния комитет, определен с решение на САС, Протокол № 1/08.01.2019г. за провеждането на международна конференция на тема: Върховенството на закона и достъпа до правосъдие в периода 21-22.11.2019г. в гр. София.

Новият състав е както следва: Константин Димитров, Александър Машев, Стефан Марчев, Елка Пороминска, Чавдар Тончев и Силви Гаврилов.

Гласували: 13 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

САС възлага на организационния комитет в срок до 31.09.2019г. да изясни подтемите и лекторите за международната конференция на тема: Върховенството на закона и достъпа до правосъдие.

Гласували: 13 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Определя временна комисия в състав: Елка Пороминска, Стефан Марчев и Динела Велкова.

Възлага на комисията в срок до 16.09.2019г. да изработи проект за становище във връзка с решение на съдия от СРС, с което същият определя ставка от 35лв. на час, като нормално заплащане спрямо стандарта на живот в София на адвоката.

Становището да се изпрати предварително на ел.пощи на членовете на съвета.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Закривам заседанието.

Следващото заседание е редовно и е на 17.09.2019г. от 14 часа.

                               Адв. Ивайло Данов: ............

                                     /Председател на САК/

                               Адв.Мария Вълканова: .........

Споделяне