Протокол №23 от 23.07.2019

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 23

На 23.07.2019 г. от 16.55 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.    Кадрови;

2.    Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3.    Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

4.    Информация във връзка с проектиране на нова сграда в ОД на

      САК с.“Лозенец“ и проблемът със собствеността на терена;

5.    Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.    Ивайло Данов – Председател на САК

2.    Александър Машев – Заместник-председател на САК

3.    Пейчо Пейчев – Секретар на САС

4.    Богдан Петров

5.    Десислава Миразчийска

6.    Детелина Попова

7.   Динела Велкова

8.    Жанет Желязкова

9.    Лили Лозанова

10.    Стефан Марчев

На откриването не присъстват основни членове:

1.    Александър Андреев

2.    Златка Стефанова    

3.     Мария Вълканова

4.    Лидия Дикова

5.     Чавдар Тончев

Присъства представител на КС:

Н.Николов

Присъстват резервни членове:

1.    Васил Киров

2.    Владимир Дончев

3.    Елка Пороминска

4.    Катерина Кондакчиева

Присъства: Консултант „Международна дейност“ – адв. Симона Велева

Присъства: Председател на Клуба на адвокатите франкофони – адв. Силви Гаврилов

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Уважаеми колеги, откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Николай Христов Байдаков от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Росен Пенчев Рашков от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Стилияна Ивова Иванова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 9 „ЗА“

        Няма „ПРОТИВ“

           1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Гергана Петкова Тороманова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Милко Маринов Рупов от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 7 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служителите, администриращи правната помощ.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

                Уважава заявление на Адвокатско дружество „Токушев и съдружници” и вписва следните промени по партидата на дружеството:

     Заличава като съдружник адв.Росица Янчева Арнаудова – Токушева;

Вписва нов адрес на управление както следва: гр.София, п.к.1000, район „Средец”, ул. „Граф Игнатиев” №24, ет.1.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Оставя без движение заявление за вписване в регистъра на адвокатските дружества при САК на Адвокатско дружество „Стамболиева и партньори”.

Указва на адвокатите-съдружници да приведат наименованието на адвокатското дружество в съответствие с изискванията на чл. 59 (1) и (2) ЗА.

След изпълнение на указанието заявлението да се внесе в съвет за доклад.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61, ал. 3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Гурмева и Николова”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Владимиров и партньори“ и вписва Вероника Руменова Андреева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Димитров и Димитрова“ и вписва Натали Андреева Боянова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Димитров и Димитрова“ и вписва Ивета Серьожева Христова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Саздов и Петров“ и вписва Лили Иванова Керянова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА”  - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1.   Уважава заявление на Адвокатско дружество „Си Ем Ес Камерън Маккена Набаро Олсуанг ЛЛП – клон България/Дънкан Уест“ и отписва Росен Валентинов Иванов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2.   Уважава заявление на Адвокатско дружество „Павлов и Павлова“ и отписва Светослав Георгиев Цеков от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Камбуров и съдружници“ и отписва Цветанка Христова Желева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 150 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка пета от дневния ред:

     Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основаниие горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да проведе семинар по гражданскоправни въпроси в ОД на САК – с.Лозенец в периода 13-16.09.2019г. на тема: По някои актуални материалноправни и процесуалноправни въпроси, свързани със защитата на правото на собственост. Преглед на новата тълкувателна практика на ОС на ГК и ТК на ВКС, с лектори: адв.Валя Гигова, адвокат от САК и г-жа Емануела Балевска, съдия във Върховен касационен съд.

Определя за отговорник на семинара адв.Стефан Марчев.

Определя такса-участие в размер на 30 лв. при настаняване по двама души в стая и 60 лв. при единично настаняване в стая.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, следващата дата за провеждане на заседание е 03.09.2019г

Закривам заседанието в 18 часа.

                                     адв.Ивайло Данов: ........

                                          /Председател на САК/

                                     адв.Пейчо Пейчев: ........

                                          /Секретар на САС/

Споделяне