Протокол №20 от 18.06.2019

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 20

На 18.06.2019г. от 15.25 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.    Клетва;

2.    Кадрови;

3.    Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4.    Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

5.    Изслушване на арх.Мая Коцева;

6.    Дисциплинарни преписки;

7.    Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.    Ивайло Данов – Председател на САК

2.    Александър Машев – Заместник-председател на САК

3.    Пейчо Пейчев – Секретар на САС

4.    Десислава Миразчийска

5.    Динела Велкова

6.    Жанет Желязкова

7.   Златка Стефанова

8.    Мария Вълканова

9.    Лидия Дикова

10.   Лили Лозанова  

11    Стефан Марчев

12.   Чавдар Тончев

На откриването не присъстват основни членове:

1.        Александър Андреев

2.         Богдан Петров

3.    Детелина Попова

Присъства представител на КС:

Никола Николов

Присъстват резервни членове:

1.    Ваня Траянова

2.    Владимир Дончев

3.    Георги Вълчанов

4.    Елка Пороминска

5.    Катерина Кондакчиева

Присъства: Консултант „Международна дейност“ – адв. Симона Велева

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

1.    Александра Ботева Сарийска

2.    Минчо Начев Минчев

3.    Стефан Георгиев Стойчев

4.    Стиляна Бранимирова Ставрева

5.    Снежана Анастасова Балджиева

6.    Станислав Николов Колев

7.    Симеон Станимиров Георгиев

8.    Даниела Спартакова Римпопова

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 “ЗА“

         Няма „ПРОТИВ“

            1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

След изпълнение на процедурата по реда на чл.22, ал.2 ЗА, осн.чл.22, ал.1, т.2 ЗА, отписва от регистъра на САК адв.Венцислав Цветанов Дудоленски, считано от 07 май 2019г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 12„ ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Румяна Иванова Иванова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 14 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служителите, администриращи правната помощ.


По точка трета от дневния ред:

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава молба № 3779/12.06.2019г. на адв. Стоян Евгениев Трайков съдружник в адвокатско дружество „Грозев, Ненков, Трайков и Трайков“ за отразяване на следните промени:

Заличава адв.Стоян Евгениев Трайков като съдружник в Адвокатско дружество „Грозев, Ненков, Трайков и Трайков“.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Петков и Цветкова“ и вписва Надка Георгиева Стаменкова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 11„ЗА“

         Няма „ПРОТИВ“

            1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 50 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

Адв.Зл.Стефанова напуска залата, поради ангажименти.

 Кворумът е 11 човека.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието в 19.14ч.

Следващото заседание е редовно на 02.07.2019г. от 14ч.

                          адв. Ивайло Данов: ................

                               /Председател на САК/

                          адв. Пейчо Пейчев: .................

                               /Секретар на САС/

Споделяне