Протокол №19 от 11.06.2019

ПРОТОКОЛ  № 19

На 11.06.2019 г. от 14.55 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.    Кадрови;

2.    Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3.    Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

4.    Молби по чл.36, ал. 3 ЗА

5.    Доклад на Лъчезар Спасов – библиотекар при САК. Обсъждане

      на въпроси, свързани с библиотеката при САК;

6.    Дисциплинарни преписки;

7.    Разни.  

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.    Ивайло Данов – Председател на САК

2.    Александър Машев – Заместник-председател на САК

3.    Пейчо Пейчев – Секретар на САС

4.    Богдан Петров

5.    Десислава Миразчийска

6.    Детелина Попова

7.   Жанет Желязкова

8.    Златка Стефанова

9.    Мария Вълканова

10.   Лидия Дикова

11    Лили Лозанова

12.   Стефан Марчев

13.   Чавдар Тончев

На откриването не присъстват основни членове:

1.    Александър Андреев

2.    Динела Велкова

Присъства представител на КС:

Христо Христов

Присъстват резервни членове:

1.    Васил Киров

2.    Владимир Дончев

3.    Елка Пороминска

4.    Катерина Кондакчиева

Присъства: Консултант „Международна дейност“ – адв. Симона Велева

Присъства: Председател на Клуба на адвокатите франкофони – адв. Силви Гаврилов

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Виктор Марков Гугушев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Иван Любенов Колев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 13 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Христина Ангелова Николова - Йошева от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Светослав Бориславов Михайлов от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Валентина Емилова Стоянова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1.  На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Орлин Николов Борисов, считано от 14.05.2019 година.

2.  На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Нели Георгиева Димитрова, считано от 14.05.2019 година.

3.  На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Катя Иванова Викьова, считано от 14.05.2019 година.

4.  На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Цанко Бенчов Вътев, считано от 14.05.2019 година.

5.  На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Таньо Брайков Танев, считано от 14.05.2019 година.

6.  На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Райко Асенов Семерджиев, считано от 14.05.2019 година.

7.  На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Петко Георгиев Николов, считано от 14.05.2019 година.

8.  На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Параскева Георгиева Георгиева, считано от 14.05.2019 година.

9.  На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Мариана Димитрова Георгиева, считано от 14.05.2019 година.

Указва на Димитрина Димитрова - личен състав да изготви писмо, с което да уведоми адвокатите, че следва да върнат адвокатските си карти.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Антония Владимирова Владимирова, считано от 15.10.2018г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 10 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служителите, администриращи правната помощ.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61, ал. 3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Русева и Николова”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61, ал. 3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Лукаев и Петрова”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61, ал. 3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Хиков и Хиков”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “ Йорданов, Игнатов, Иванов” и вписва Сибел Бекташова Хасанова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Янева и съдружници” и вписва Мая Петрова Йорданова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адв.Венелин Ралев Василев и вписва Красимира Вилхелм Игнатова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Балкански и партньори” и вписва Цветелин Бисеров Хубенов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Жерков и партньори“ и отписва Михаела Красимирова Михайлова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА“

         Няма „ПРОТИВ“

            1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

 На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 150 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА“

          Няма „ПРОТИВ“

            1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да извърши инвентаризация на библиотечния фонд на библиотеката на Софийската адвокатска колегия.

В изпълнение на подписаното споразумение за сътрудничество между Софийската адвокатска колегия и Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“, за инвентаризацията да бъдат използвани при възможност и специалисти от Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 13 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Софийската адвокатска колегия да подпише споразумение за сътрудничество с Центъра за спогодби и медиация при СРС и СГС.

Гласували: 13 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да проведе семинар по наказателноправни въпроси в периода 20-23.09.2019г. в ОД на САК с.Лозенец на теми:

Ден първи - Съдебен контрол върху досъдебното производство.

Ден втори - Съдебно следствие.

Ден трети - Изменение на обвинението.

Лектори: Мирослава Тодорова – съдия в СГС и Калин Калпакчиев – съдия в САС.

Гласували: 13 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да пусне информация на сайта на колегията, че във връзка с покана на Международния съюз на адвокатските колегии с обща правна традиция Софийският адвокатски съвет набира кандидати за участие в Международна конференция за млади адвокати, организирана от Международния съюз на адвокатските колегии с обща правна традиция, която ще се проведе през септември месец в гр. Ереван, Армения.

Конференцията има за цел да изработи сравнителен анализ на условията за вписване в адвокатската колегия, стаж, продължаващо обучение и квалификация, условия за практикуване на професията на младите адвокати в различните държави. За целта участниците се разделят в няколко работни групи, които излизат със становище по установените проблеми и добри практики.

Работният език на конференцията е френски.

Гласували: 13 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да пусне информация на сайта на колегията, че по покана на Международния съюз на адвокатските колегии с обща правна традиция Софийският адвокатски съвет набира кандидати, млади адвокати за участие в Конкурс за ораторско майсторство, който ще се проведе в периода между 3 - 7 декември в столицата на ЧАД, Нджамена.


 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Обявявам края на днешното заседание в 18.35 часа.

Следващото заседание е редовно - на 18.06.2019г., 14 часа.


                                     адв.Ивайло Данов: ........

                                          /Председатле на САК/

                                     адв.Пейчо Пейчев:.........

                                          /Секретар на САС/

Споделяне