Протокол №17 от 21.05.2019

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 17

На 21.05.2019 г. от 15.25 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.   Прием;

2.   Кадрови;

3.   Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4.   Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

5.   Разпределение на депозитни дела;

6.   Дисциплинарни преписки;

7.   Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.   Ивайло Данов – Председател на САК

2.   Александър Машев – Заместник-председател на САК

3.  Пейчо Пейчев – Секретар на САС

4.   Богдан Петров

5.    Десислава Миразчийска

6.   Детелина Попова

7.   Динела Велкова

8.   Жанет Желязкова

9.    Мария Вълканова

10    Лидия Дикова

11.   Лили Лозанова

На откриването не присъстват основни членове:

1.   Александър Андреев

2.   Златка Стефанова

3.   Стефан Марчев

4.    Чавдар Тончев

Присъства представител на КС:

Никола Николов

Присъстват резервни членове:

1.   Васил Киров

2.   Владимир Дончев

3.   Георги Вълчанов

4.   Елка Пороминска

5.    Катерина Кондакчиева

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“

               Няма „ПРОТИВ“

                 1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отлага вземането на решение за приема в Софийска адвокатска колегия на кандидата Александра Ботева Сарийска след дата 01.06.2019г., когато ще е отпаднала пречката по чл.5, ал.2, т.3 ЗА.

Настоящото решение да се доведе до знанието на личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували 11 ”ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 20.05.2019г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. СЛАВ ВЪЛКАНОВ НАКОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ИВЕЛИНА ПЕНЧЕВА  ПЕНЕВА - адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. СВЕТЛА ЦОНЕВА СТОЯНОВА – ЮРУКОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. ДЕТЕЛИНА ФИЛИПОВА ХАНЧЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ВАСИЛ НИКОЛАЕВ НИЧЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. ПЕТКО ЕМИЛОВ СТОЕВ - адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. КРИСТИНА ЛЮБЕНОВА КАМБУРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

9. КАМЕН САШОВ ГОГОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

На събеседването не се яви кандидатът МИНЧО НАЧЕВ МИНЧЕВ.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували 11 ”ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните младши адвокати, които на 20.05.2019г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. РАФАЕЛА СТОИЛОВА МАТЕВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Катрин Георгиева Стоилова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Десислава Иванова Хълтъкова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Христина Александрова Манолова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Кристиян Людмилов Григоров от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

5. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Елена Атанасова Шопова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 10 „ЗА“

              Няма „ПРОТИВ“

                 1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Оставя без уважение заявление на адв. Венцислав Цветанов Дудоленски, подадено по реда на чл.23 ЗА с мотива:

     От представената от адв. Дудоленски заповед за назначаване  № ДСА-145/07.05.2019г., подписана от областен управител на област София г-н Николай Пехливанов, се установява по безспорен начин, че същият е назначен като държавен служител на длъжност: Директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” при областна администрация на област София. Налице е пречка по смисъла на чл.5, ал.2, т.2 ЗА, поради което хипотезата на чл.23 ЗА е неприложима в случая.

Водим от горното и на осн.чл. 22, ал. 2 във вр.чл.22, ал.1, т. 2 ЗА, Софийският адвокатски съвет указва на адв. Дудоленски да се яви на изслушване на 04.06.2019г. от 14,30 ч. в сградата на САК с адрес: София, бул.“Т.Александров“ № 137, ет. 3, заседателна зала.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и адвоката.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление по чл.23 ЗА – временно преустановяване упражняването на адвокатската професия на адв. Ромил Николов Богоев поради болест, считано от 01.06.2019г. до 01.06.2020г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и касите.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Оставя без разглеждане заявление на адв.Атанас Любенов Мечкаров, с което моли да бъде освободен от заплащане на членски внос поради наличието на заболяване. Към заявлението е приложено ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ № 4277-201 от 29.11.2018г., от което е видно, че лицето е освидетелствано, има 75 % трайно намалена работоспособност, с водеща диагноза: Стафилококов артрит и полиартрит.

Водим от горното, Софийският адвокатски съвет указва на адв.Атанас Любенов Мечкаров да подаде заявление по образец за временно преустановяване упражняването на адвокатската професия, тъй като намира, че в случая е приложима хипотезата на 23, ал.1, изр.второ ЗА - временно преустановяване на адвокатските права поради болест, като в тези случаи адвокатът се освобождава от заплащане на членски внос за периода на временното преустановяване.

Указва на същия да върне адвокатската си карта, както и да заплати всички дължими от него вноски към САК и ВАС към датата на подаване на заявлението по реда на чл. 23 ЗА.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и адвоката.

Гласували: 11 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Борис Йотов Иванов от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Лилия Емилова Хаджийска от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Дияна Николова Стоилова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Деница Василева Петкова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Р Е Ш И:

1.  На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Емил Методиев Николов, считано от 02.05.2019г.

2.  На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Николай Димитров Ганев, считано от 04.05.2019г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 17 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служителите, администриращи правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Токмакчиев и Кирчев”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Кисов и Аспарухов”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Коцева и Вълова” за вписване промяна в адреса на управление: София 1606, бул. „Ген. Скобелев” № 50, ет.3, офис 6.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Андонова и Христова”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Трончев и Петков” за отразяване на следните промени:

Заличава като съдружник и управител адв.Николай Ангелов Ганев; Вписва като съдружник и управител адв.Петьо Василев Петков;

Дружеството ще се управлява и представлява от адв.Янчо Димитров Трончев и адв.Петьо Василев Петков заедно и поотделно;

Вписва промяна в името на дружеството от „Трончев и Ганев” на „Трончев и Петков”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основане горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско съдружие „Адвокацио” за прекратяване дейността на съдружието и отписването му от регистъра.

На осн.чл.56 ЗА заличава от регистъра на адвокатските съдружия, воден от Софийски адвокатски съвет, Адвокатско съдружие „Адвокацио”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА“  - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско съдружие „Легалекс” за отразяване на следните промени:

Заличава като съдружник адв.Веселина Добрева Добрева;

     Вписва нов съдружник и управител адв.Нина Иванова Стоева;

Съдружието ще се управлява и представлява от адв.Слави Данаилов Микински и адв.Нина Иванова Стоева поотделно.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Господинов и Генчев“ и вписва Александър Цветанов Александров в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Александров и Ангелова“ и вписва Снежа Николаева Иванова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Димитров и Димитрова“ и вписва Никола Димитров Недков в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адв.Антоан Стоянов Велчев и вписва Дилян Ивов Николов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на адв. Емил Методиев Николов и отписва Владимир Емилов Николов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 250 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да проведе семинар по гражданскоправни въпроси в ОД на САК – с.Лозенец в периода 6-9.06.2019г. на тема: Наследяване по закон и по завещание по правилата на ЗН. Определяне на компетентен съд и приложимо право по правилата на Регламент 650/2012, с лектор: Светлана Калинова, съдия във Върховен касационен съд и лектор: Камелия Маринова, съдия във Върховен касационен съд,

Определя такса-участие в размер на 30 лв. при настаняване по двама души в стая и 60 лв. при единично настаняване в стая.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Поради изчерпване на дн.ред закривам заседанието в 18.00ч.

Следващото заседание е редовно на 04.06.2019г., от 14 часа.

адв.Ивайло  Данов:............

                                     /Председател на САК/

                               адв.Пейчо Пейчев: .............

                                     /Секретар на САС/

Споделяне