Протокол №15 от 30.04.2019

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 15


На 30.04.2019 г. от 14.50 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:


Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Прием;

2.  Кадрови;

3.  Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4.  Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

5.  Разпределение на депозитни дела;

6.  Вземане на решение за предаване на дисциплинарен на съд на длъжниците към касите на САК и ВАС за първото тримесечие на 2019г.;

7.  Дисциплинарни преписки;

8.  Обсъждане на проекта на ЗИДЗА и на принципите върху които следва да бъде изграден проект за изцяло нов ЗА;

9.  Разни.  

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.   Ивайло Данов – Председател на САК

2.   Александър Машев – Заместник-председател на САК

3.  Пейчо Пейчев – Секретар на САС

4.   Десислава Миразчийска

5.   Детелина Попова

7.   Динела Велкова

6.   Жанет Желязкова

8.   Златка Стефанова

9.   Мария Вълканова

10   Лили Лозанова  

11.  Стефан Марчев

12.  Чавдар Тончев

На откриването не присъстват основни членове:

1.   Богдан Петров

2.   Лидия Дикова

3.   Александър Андреев

Не присъства представител на КС.

     Присъстват резервни членове:

1. Елка Пороминска

2. Катерина Кондакчиева

Присъства: Консултант „Международна дейност“ адв. Симона Велева

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували 12 ”ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 23.04.2019г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ХРИСТИНА ВИЧО СТОЙКОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. МАРИАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ - адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. НИКОЛАЙ ИВАНОВ МИНКОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. РАЛИЦА ПЛАМЕНОВА ЕМИЛОВА-СТОЯНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. ЯВОР ИВАНОВ ИЛИЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Александра Трифонова Трифонова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Божана Иванова Аджиларска от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Яна Добромирова Цветкова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Елица Боянова Попхлебарова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.    

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителитe, администриращи служебните защити.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Оставя без разглеждане заявление по чл.23 (1) ЗА за временно преустановяване упражняването на адвокатската професия на адв. Димитрина Вескова Стефанова от САК, с указание същата да представи доказателства за „друга основателна причина“, съгласно текста на чл.23, ал. 1, изрч.първо, предл.трето ЗА, поради която иска временното преустановяване упражняването на адвокатската професия.

След изпълнение на указанието заявлението да се внесе за повторно разглеждане.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и адвоката.

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Оставя без разглеждане заявление, подадено по реда на 23 ЗА – възобновяване упражняването на адвокатската професия на Георги Василев Мавров. Това е така, защото адв. Георги Мавров е лишен от правото да упражнява адвокатската професия за срок от три месеца, съответно решението е влязло в сила от деня на обнародването му в ДВ на 28.04.2017г. Т.е. основанието за отписването му от регистъра на САК е било по реда на чл.22, ал. 1, т.3ЗА, което автоматически го лишава от адвокатски статут. На практика същият е заличен от регистъра на адвокатите, като към деня на подаване на заявлението по чл.23 ЗА Георги Мавров не е адвокат, няма статут на адвокат, поради което възобновяване на адвокатските права по реда на чл.23ЗА в случая е недопустимо.

От друга страна, законът допуска и няма пречка след изтичане на наказанието дисциплинарно наказаният адвокат да подаде ново заявление за прием в адвокатската колегия, ведно с всички необходими документи за прием, какъвто е случаят на Георги Василев Мавров. Ето защо САС намира искането му за недопустимо, като указва на същия да подаде документи за прием в Софийската адвокатска колегия, като представи към заявлението за прием всички изискуеми от Закона за адвокатурата документи за прием, ведно с квитанцията за платени такси за глоби и разноски по дисциплинарните дела.

След изпълнение на горното указание, заявлението за прием в САК на Георги Василев Мавров да бъде внесено за повторно разглеждане.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и адвоката.

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление по чл.23 ЗА – временно преустановяване упражняването на адвокатската професия поради болест на адв. Анелия Любомирова Йорданова - Алексиева, считано от 01.04.2019г. до 01.04.2020г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и касите.

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление по чл.23 ЗА – временно преустановяване упражняването на адвокатската професия поради несъвместимост на адв. Таня Николова Йосифова, считано от 21.03.2019г. до заемане на посочената от нея длъжност.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и касите.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Оставя без разглеждане заявление по чл.23 (1) ЗА – временно преустановяване упражняването на адвокатската професия на адв. Венцислав Цветанов Дудоленски от САК.

Указва на адв. Дудоленски да представи документ/документи, удостоверяващи изложените в молбата му обстоятелства.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и адвоката.

Гласували: 12 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Красимир Петров Иванов от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и адвоката.

Гласували: 12 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Йорданка Панчева Василева от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Илиана Георгиева Червенякова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Марина Максимова Янкова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Пламена Хари Костадинова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

5. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Людмила Петрова Тренчева от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

6. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Магдалена Йорданова Дандарова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

7. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Бисер Ангелов Терков от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

8. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Ангел Николаев Станчев от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

9. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Александра Иванова Вичева от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 18 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служителите, администриращи правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

 Уважава заявление на Адвокатско дружество „Червеняков и съдружници” за вписване на следните промени:

Заличава като съдружник адв.Юлия Христова Вардева;

Вписва като съдружник адв.Александър Младенов Червеняков;

Вписва промяна в наименованието на дружеството от Адвокатско дружество „Червеняков, Вардева и съдружници” на Адвокатско дружество „Червеняков и съдружници”;

Дружеството ще се представлява и управлява от адв.Младен Петров Червеняков.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко” за вписване на следните промени:

Заличава като съдружници адв.Илиян Цветков Беслемешки и адв.Александър Николов Кацарски;

Вписва като съдружник адв.Цветелина Димитрова Димитрова;

Дружеството ще се управлява и представлява от адв.Иван Тодоров Тодоров.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Бузалов и Чанова” за вписване промяна в адреса на управление както следва: гр.София, п.к.1142, р-н „Лозенец”, бул. „Проф. Фритьоф Нансен” №17, ет.3, ап.6.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Абрашев и съдружници” за вписване на следната промяна: Заличава като съдружници адв.Милена Живкова Модева и адв.Искра Иванова Братанова.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Не уважава заявление на Адвокатско дружество „Николова & Партньори” за вписване на следната промяна:

Вписва като съдружник адв.Йордан Добромиров Йорданов;

Дружеството ще се управлява и представлява от адв. Ралица Красимирова Рачева.

Това е така, защото дружеството не е представило съдебното решение за вписаните промени, съгласно даденото указание с Протокол №13/02.04.2019г.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА“

         Няма „ПРОТИВ“

            1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн.чл.58, във вр.чл.73, ал.1, т.2 ЗА заличава от регистъра на САК Адвокатско дружество „Николова и съдружници“.

Определя адв. Ралица Красимирова Рачева за ликвидатор.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Цветкова, Бебов, Комаревски” за вписване на следните промени:

Вписва като адвокат-съдружник Венелин Владимиров Димитров от Плевенска адвокатска колегия;

Вписва промяна в адреса на управление както следва: гр.София п.к.1000, район „Възраждане“, бул.”Мария Луиза” №9-11, ет.4;

Вписва адв.Николай Павлов Бебов като управляващ съдружник;

Дружеството ще се управлява и представлява от адв.Ирина Борисова

Цветкова и адв.Николай Павлов Бебов заедно и поотделно.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

   Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

   На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

   Не уважава заявление подадено на осн.чл.52 (3) ЗА за вписване на Адвокатско съдружие „Лекс Сървисис“ със съдружници Ралица Красимирова Рачева и Йордан Добромиров Йорданов.

   Това е така, защото адв.Ралица Рачева е съдружник и в други адвокатски съдружия, а възможността за обединяване дейността на адвокатите има предвид възможността да се осъществява дейността на адвокатите. Като тази дейност по принцип е лична и, макар че не е предвидено изрично в Закона за адвокатурата, един адвокат може да има само едно адвокатско съдружие и то по дефиниция е с оглед личността на съдружниците в него, поради което не може един адвокат да има повече от едно съдружие, освен ако в дружествения договор изрично не са посочени предели на обединението на сдружението, различни от пределите на обединение в досега съществуващи други дружествени договори. В случая няма посочени предели на обединението – т.е. няма никакъв предел на обединението, за да се види това, че съдружието е напълно различно от другите съдружия.

   Водим от горното, САС не уважава заявление за вписване на Адвокатско съдружие „Лекс Сървисис“ със съдружници Ралица Красимирова Рачева и Йордан Добромиров Йорданов.

   Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА“

         Няма „ПРОТИВ“

             2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Оставя без уважение заявление вх. №2675/22.04.2019г. на адвокат Асен Захариев Алексиев да бъде заличен от Адвокатско съдружие „Адвокатско дружество Събев и съдружници” с мотива:

Заявление със същата молба е постъпило и от съдружие „Адвокатско дружество Събев и съдружници“ с Вх. № 1095/13.02.2019г., в което адвокат Алексиев е съдружник и по което искане има произнасяне на адвокатския съвет за отказ, взето с протокол № 9/05.03.2019г.

Отделно от това тази молба на практика представлява искане за отразяване на изменения на обстоятелства по чл.12, ал.1, т.2, 4 и 5 от Наредба № 3 на ВАС. Съгл. чл.13 ал.1 и ал.2 от Наредба № 3 на ВАС тези обстоятелства следва да се заявяват за вписване в адвокатския съвет в заявление – образец № 2 като самото искането се придружи с акта на съответната промяна, доказателства за представителната власт на лицето, подписало заявлението и квитанция за внесена такса. Нито едно от тези условия в случая не е спазено.

Предвид горното, САС оставя без уважение заявление вх. №2675/22.04.2019г. на адвокат Асен Захариев Алексиев.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Недялков и Згурова“ и вписва Теодора Николаева Шопова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско съдружие „Рашкови“ и вписва Ива Анатолиева Калайджиева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адв.Ради Георгиев Георгиев и вписва Кирил Радев Георгиев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Хорозов и партньори” и вписва Елизабет Кирилова Кирилова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Дянков, Петров и Казакова” и вписва Цветомира Петрова Кочева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско дружество “Попов, Арнаудов и партньори” и отписва Евгения Миткова Георгиева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“

         Няма „ПРОТИВ“

            1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 300 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Предава на дисциплинарен съд 143 адвокати от САК, които не са платили дължимите от тях вноски към касите на САК или ВАС за три поредни месеца на първото тримесечие на 2019г.

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Определя временна комисия в състав: адв.Данов, адв.Пейчев, адв.Марчев и адв. Вълканова, която да синтезира направените предложения по проекта на ЗИДЗА и на принципите върху които следва да бъде изграден проект за изцяло нов ЗА като подготвят становище от името на САС.

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отлага разглеждането на точка осма за 07 май 2019г.

По точка девета от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да избере издателството за отпечатване на книгата „Претърсване на адвокатска кантора“ от френски, след като постъпят и оферти за превод.


 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Ако няма друго, обявявам на днешното заседание на адвокатския съвет, като следващото ни заседание е редовно на 07.05.2019г. от 14г.

адв.Ивайло Данов:...............

                               /Председател на САК/

адв.Пейчо Пейчев: ...............

                               /Секретар на САС/

Споделяне