Протокол №3 от 22.01.2019

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 3

На 22.01.2019 г. от 14.35 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.    Кадрови;

2.   Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3.   Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

4.   Обсъждане на проекта за отчет за дейността на Софийски адвокатски съвет за 2018г.;

5.   Обсъждане на проектобюджета на Софийска адвокатска колегия за 2019г.;

6.   Дисциплинарни преписки;

7.   Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.   Ивайло Данов – Председател на САК

2.   Пейчо Пейчев – Секретар на САС

3.   Александър Машев – Заместник-председател на САК

4.   Богдан Петров

5.   Десислава Миразчийска

6.   Динела Велкова

7.   Жанет Желязкова

8.   Лидия Дикова

9.   Лили Лозанова

10.  Мария Вълканова

11.  Чавдар Тончев

На откриването не присъстват основни членове:

1.   Александър Андреев

2.   Детелина Попова

3.   Златка Стефанова

4.   Стефан Марчев    

     Присъства представител на КС:

  Николай Николов

     Присъстват резервни членове:

1. Ваня Траянова

2. Васил Киров    

3. Владимир Дончев

4. Георги Вълчанов

5. Георги Леков

6. Катерина Кондакчиева

7. Наталия Илиева

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Сабие Мусова Реджебова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Методи Христов Соколов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Веселка Великова Великова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши Рафи Оник Меджелян от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление по чл.23ЗА на адв. Ани Георгиева Гриеко за удължаване периода на временното преустановяване на адвокатската професия за още 2 (две) години, считано от 01.01.2019 г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

           Уважава заявление по чл.23 ЗА на адв.Донка Колева Кирилова за удължаване срока на временното преустановяване упражняването на адвокатската професия, поради болест (катаракта на окото) за срок от 1 (една) година, считано от 12.01.2019 г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Роза Крумова Даракчиева-Чакърова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Даниела Екимова Екимова-Спирова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Асен Александров Угрински от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Соня Георгиева Николова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Оставя без разглеждане заявление на адв. Димитрина Иванова Манолова от САК с указание към същата да заплати дължите от нея вноски към касата на ВАС за м. ноември и м. декември 2018г., както за м. януари 2019г. включително.

След изпълнение на указанието заявлението да бъде внесено за повторно разглеждане.

Настоящото решение да се доведе до знанието на лицето по вписванията и адвоката.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 23 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служителите, администриращи правната помощ.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско дружество „Йонев Вълков Ненов” за вписване промяна в адреса на управление както следва: гр.София, п.к. 1000, район „Триадица“, ул. „Петър Парчевич” № 30.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Георгиева, Фитковски и Тонев” за отразяване на следните промени:

Освобождава като управител адв.Ивайло Радоев Фитковски;

Избира за управител адв.Стефан Ангелов Бояджиев;

Дружеството ще се управлява и представлява от адв.Александър Ивайлов Тонев и адв.Стефан Ангелов Бояджиев заедно и поотделно.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Димитрова и партньори” за вписване на промяна в адреса на управление както следва: гр.София, п.к. 1000, район „Оборище“, ул. „Оборище” №102, ет.3,ап.1.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Адвокатско дружество „Вълчев и Борисов” за вписване на следните промени:

Избира за управител на дружеството адв.Деян Величков Борисов;

Дружеството ще се управлява и представлява от двамата управители адв.Борислав Станков Вълчев и адв.Деян Величков Борисов поотделно.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско дружество „Попова и партньори” за вписване промяна в адреса на управление както следва: гр. София, п.к.1000, район „Триадица“, ул. „ Позитано” № 9, блок 1, вх.Б, ет.5, офис 16.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Георгиев, Назарян и Стефанов” за отразяване на следните промени:

Вписва като съдружник адв.Васил Стефанов Стефанов;

Вписва промяна в наименованието на дружеството от Адвокатско дружество „Георгиев и Назарян” на Адвокатско дружество „Георгиев, Назарян и Стефанов”;

Дружеството ще се управлява и представлява от адв.Тервел Николов Георгиев и адв.Рая Назар Назарян заедно и поотделно.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Кръпов и партньори” за отразяване на следните промени:

Вписва като съдружник адв.Люба Трудолюбова Райнова;

Дружеството се управлява и представлява от адв.Иван Тодоров Кръпов.     Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Стойчев, Д-р Вълков и Ко” за вписване на:

-    нов номер на факс – 02/986 25 27,

-   допълнителен телефонен номер – 02/906 87 70

-    добавят електронна поща: office@sv-lawfirm.eu и интернет адрес: www.sv-lawfirm.com.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

       Уважава заявление на Адвокатско съдружие „Радонова и съдружници” за вписване промяна в адреса на управление както следва: гр.София, п.к.1000, район „Триадица“, ул. „Петър Парчевич” № 30.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава заявление на адв.Цветомила Славиева Вукова и отписва Атанас Николов Атанасов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявление на адв.Цветомила Славиева Вукова и отписва Станислав Симеонов Вуков от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Колчева, Коев и съдружници” и отписва Пламен Цветков Алексиев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

4. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Маноилов, Даскалова и Николова” и отписва Ануш Нурхан Хюсюмян от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Вукова и Бачева“ и вписва Станислав Симеонов Вуков в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адв. Юрий Страшимиров Кучев и вписва Страшимир Юрий Кучев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адв.Гергана Илиева Илиева и вписва Пламен Цветков Алексиев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Василева и Караколева” и вписва Теодора Албертова Иванова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

 На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 150 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

Не бяха направени възражения.

Адв. Желязкова излиза от зала, поради служебен ангажимент. Кворумът е 10 души.

Адв.Марчев влиза в зала. Ковурмът е 11 човека.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Утвърждава проектобюджет на САК за 2019 година, който да бъде предложен на Общото събрание на САК.

Проектобюджетът на САК за 2019г. да се оповести преди събранието на сайта на колегията.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“

            1 „ПРОТИВ“

         Няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да продължи обучението на адвокатска академия: За това, което не пише в учебниците по право с още един сезон и при и същите условия.

Гласували: 6 „ЗА“

           1 „ПРОТИВ“

           4 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да проведе семинар в периода 29-31.03.2019г. в х-л „Медите“, гр.Сандански.

Гласували: 11 „ЗА“- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Софийската адвокатска колегия съвместно с Адвокатската колегия – гр. Ниш да организират семинар по въпросите на правната помощ в гр.Пирот на 20 април 2019г.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Предава на дисциплинарен съд 163 адвокати-длъжници към касите на САК и ВАС за периода 01.01.-31.12.2018 година.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Определя адв. Александър Машев за водещ Общото събрание на САК на 26.01.2019г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 18.18ч.

Адв. Ивайло Данов: ........

                                          /Председател на САК/

Адв.Пейчо Пейчев: ..........

                                          /СЕКРЕТАР на САС/

Споделяне