Протокол №37 от 28.11.2018

П Р О Т О К О Л № 37

На 28.11.2018 г. от 14.38 се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Клетва;

2. Кадрови;

3. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

5. Дисциплинарни преписки;

6. Молби по чл.36 ЗА;

7. Информация от арх.Мая Коцева относно проектирането на реконструкцията в ОД на САК с.Лозенец;

8. Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Александър Машев – Заместник-председател на САК

2. Пейчо Пейчев – Секретар на САС

3. Богдан Петров

4. Десислава Миразчийска

5. Динела Велкова

6. Жанет Желязкова

7. Златка Стефанова

8. Лили Лозанова

9. Мария Вълканова

10. Стефан Марчев

На откриването не присъстват основни членове:

1. Ивайло Данов – Председател на САК

2. Александър Андреев

3. Детелина Попова

4. Лидия Дикова

5. Чавдар Тончев

Присъства представител на КС:

Христо Христов

Присъстват резервни членове:

1. Ваня Траянова

2. Георги Леков

3. Елка Пороминска

4. Катерина Кондакчиева

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

1. Ина Тодорова Ламбева

2. Теодора Дончева Божилова

3. Радостина Красимирова Янкулова

4. Екатерина Димитрова Денкова

5. Кирил Васков Арнаудов

6. Мирослав Калчев Манолов

7. Биляна Славянова Николова

8. Латинка Николаева Никовска

9. Ани Ваньова Митьова

10. Симона Антонова Чолакова

11. Галин Байчев Атанасов

12. Валерия Илиева Илиева

13. Михаел Любомиров Любомиров

14. Стефан Христов Василев

15. Александра Валентинова Петрова

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Христина Димитрова Лозанчева от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Петър Стоянов Иванов от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Пенка Илиева Врачева от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Румяна Паунова Паунова от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

5. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Ивелина Цанкова Кавурска от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Георги Василев Динев, считано от 05.11.2018г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 16 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служителите, администриращи правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Терзийска”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Николай Илчев”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава заявление на адв.Виолета Петкова Герова и отписва Веселин Асенов Видолов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявление на адв.Валентина Кругер Милованова и отписва Елена Валентинова Терзиева в от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Камбуров и съдружници” и отписва Кристиан Александров Немцов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

4. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Китанова и партньори” и отписва Стоян Иванов Скачев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 200 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 9 „ЗА“

Няма „ПРОТИВ“

1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 101 (2) определя 7 броя избирателни бюра за предстоящите избори за делегати на Общото събрание на адвокатите от страната, който ще се проведе на 26 и 27.01.2019г.


Адв.Попова влиза в зала. Кворумът е 11 човека.

Гласували: 10 „ЗА“

1 „ПРОТИВ“

Няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Определя такси във връзка с разпоредбите на Наредба № 3 на ВАС за администриране на следните дейности:

1. за поддръжка, съхранение и развитие на регистъра на адвокатите;

2. за поддръжка, съхранение и развитие на регистъра на адвокатските дружества;

3. за поддръжка, съхранение и развитие на регистъра на адвокатските съдружия;

4. за поддръжка, съхранение и развитие на регистъра на младшите адвокати;

5. за поддръжка, съхранение и развитие на регистъра на адвокатските сътрудници.

Административните такси да бъдат в същия размер както и досега – т.е. както е било при продажбата на формуляри.

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Редовно заседание на 04.12.2018г. от 14 часа.

Закривам заседанието в 18.00 часа.

адв.Александър Машев:.....

/Зам.председател на САС/

адв. Пейчо Пейчев: ......

/Секретар на САС/

Споделяне