Протокол №36 от 20.11.2018

П Р О Т О К О Л № 36

На 20.11.2018 г. от 14.30 се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Кадрови;

2. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

4. Дисциплинарни преписки;

5. Молби по чл.36 ЗА;

6. Информация от арх.Мая Коцева относно проектирането на реконструкцията в ОД на САК с.Лозенец;

7. Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Ивайло Данов – Председател на САК

2. Пейчо Пейчев – Секретар на САС

3. Александър Машев – Заместник-председател на САК

4. Богдан Петров

5. Десислава Миразчийска

6. Динела Велкова

7. Жанет Желязкова

8. Лили Лозанова

9. Стефан Марчев

10. Чавдар Тончев

На откриването не присъстват основни членове:

1. Александър Андреев

2. Детелина Попова

3. Златка Стефанова

4. Лидия Дикова

5. Мария Вълканова

Присъства представител на КС:

Николай Николов

Присъстват резервни членове:

1. Васил Киров

2. Владимир Дончев

3. Георги Леков

4. Елка Поромиска

5. Катерина Кондакчиева

6. Наталия Илиева

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Деница Георгиева Колева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Деница Георгиева Георгиева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Красимир Иванов Иванов от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 14 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служителите, администриращи правната помощ.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Георгиева - Горанов” за отразяване на следната промяна:

Вписва промяна в адреса на управление както следва: гр.София 1504, район „Средец”, бул. „Цар Освободител” № 33, ляво крило, ет.4, ап.15.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Почекански, Паникян, Задикян-Падикян” за отразяване на следните промени:

Заличава като съдружник и управител адв.Биляна Руменова Владимирова;

Вписва промяна в наименованието от Адвокатско дружество „Почекански, Паникян, Задикян-Падикян, Владимирова” на Адвокатско дружество „Почекански, Паникян, Задикян-Падикян”.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Димитрова и Хаджиева”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На оснавиние горното, Съветът

Р Е Ш И:

Не уважава заявление за вписване на ново Адвокатско съдружие „Закон и ред” с мотива:

Независимо че няма изрични забрани в Закона за адвокатурата по отношение наименованието на адвокатско съдружие, в конкретния случай Софийският адвокатски съвет намира, че използването на изрази като „Закон и ред“, „законност“, „справедливост“ и др. подобни, които се съдържат в името на съдружието, е подвеждащо и представлява форма, чрез която се рекламира дейността и се набират клиенти в нарушение на чл.42, ал.1 ЗА, както и в нарушение на част от етичните правила.

Водим от горното, САС отказва да впише Адвокатско съдружие „Закон и ред“ като указва на съдружниците да изберат наименование, като при избора си се ръководят от нормите, залегнали в Закона за адвокатурата и ЕКА.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Колчева, Коев и съдружници” и вписва Константин Ованес Сакаян в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Рашев и партньори” и вписва Вероника Иванова Делчева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Рашев и партньори” и вписва Яна Христова Ганчевска в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Бостанджиева и партньори” и вписва Ивелина Асенова Генова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адв.Антоан Стоянов Велчев и вписва Мирослав Атанасов Велинов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Йорданова, Ризова и съдружници” и отписва Калоян Светославов Будинов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Калайджиев и Георгиев” и отписва Деница Атанасова Кузева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 150 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка седма от дневния ре

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Определя комисия в състав: адв. Стефан Марчев, адв. Богдан Петров и адв. Александър Машев, която да предложи процедура за учредяване на ежегодни награди на Софийска адвокатска колегия, които да се връчват на адвокати.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

По повод на заплахи срещу адв. Ирен Савова, която прочете некролог за собствената си смърт, САС да излезе с декларация в подкрепа както на адв. Савова, така и в подкрепа на всички адвокати, станали жертва на подобен род посегателства.

Гласували: 10 „ЗА“

Няма“ПРОТИВ“

1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Определените с решение на съвета членове на съвета, които да изготвят доклади за международните командировки на САС, да представят докладите си в срок до 04.12.2018г.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горонто, Съветът

Р Е Ш И:

Да проведе извънредно заседание на 28.11.2018г. от 15 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, закривам заседанието в 17.54 часа.

Адв. Ивайло Данов: ............

/Председател на САК/

Адв. Пейчо Пейчев: ............

/Секретар на САС/

Споделяне