Дневен ред за 12.12.2017

И З В Ъ Н Р Е Д Н О     З А С Е Д А Н И Е
на САС
12.12.2017 г.

Д   Н  Е  В  Е  Н      Р Е Д:  


1. Кадрови;
2. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;
3. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;
4. Дисциплинарни преписки;
5. Обсъждане на оферти от медицински центрове за  извършване на профилактични медицински прегледи и клинико-лабораторни изследвания на членовете на САК;
6. Обсъждане и вземане на решение по отношение на постъпилите оферти за карти МУЛТИСПОРТ;
8.Разни.

Адв. Пейчо Пейчев: ..........

/Секретар на САС/

Споделяне