Дневен ред за 28.11.2017

И З В Ъ Н Р Е Д Н О     З А С Е Д А Н И Е
на САС
28.11.2017 г.

Д   Н  Е  В  Е  Н      Р Е Д:  

1. Кадрови;
2. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;
3. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;
4. Разпределение на депозитни дела;
5. Дисциплинарни преписки;
6. Опредляне на възнгражадения за членовете на ИК и избирателните бюра;
7. Вземане на решение за дневния ред за Общото събрание на САК;  
8. Обсъждане на предстоящите семинар на САК;
9. Обсъждане на офрета на МУЛТИСПОРТ;
10. Разни.

Адв. Пейчо Пейчев: ..........
/Секретар на САС/

Споделяне