Дневен ред за 21.11.2017

Р Е Д О В Н О     З А С Е Д А Н И Е на САС
21.11.2017 г.

Д  Н  Е  В  Е  Н      Р Е Д:  

1. Клетва;
2. Провеждане на разширено заседание на трите органа на САК за избор на избирателна комисия;
3. Кадрови;
4. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;
5. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;
6. Разпределение на депозитни дела;
7. Дисциплинарни преписки;
8. Разни.

Адв. Пейчо Пейчев: ..........
/Секретар на САС/

Споделяне