Протокол №18 от 06.06.2017

П  Р  О  Т  О  К  О  Л    № 18

Насроченото за 06.06.2017 г. от 14.00 ч. редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет не се проведе, поради липса на кворум:

Предварително обявения дневен ред е както следва;

1.  Клетва;

2.  Прием;

3.       Вземане на решение за анулиране на издадено Уведомително писмо, съгл. Решение на САС, Протокол № 17 от 16.05.2017 г. и определяне на нов особен представител по гр. д. № 10760/2016 г., по описа на СГС, I-18 с-в, съгласно приетите от САС критерии за определяне на особени представители по депозитни дела за над 3 000,оо лева;

4.  Кадрови;

5.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

6.  Заверка на отчети –  чл. 38 (2) от ЗПП;

7.  Разпределение на депозитни дела;

8.  Дисциплинарни преписки;

9.  Молби по чл. 36 ЗА;

10.         Разни.

В предварително обявения час присъстват следните основни членове:

1.       Петър Иванов Китанов – Председател на САК

2.       Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3.       Александър Василев Хамънов

4.       Ивайло Димитров Данов

5.       Ирина Василева Начкова

6.       Николай Стефанов Руневски

7.       Пейчо Йорданов Пейчев

8.       Тодор Филипов Филипов

9.       Христо Иванов Христов

     Отсъстват следните основни членове:

1.  Георги Ламбрев Бакалов

2.  Елка Бойчова Пороминска

3.  Пламен Йорданов Ангелов – Зам. председател на САС

4.   Чавдар Георгиев Тончев

Присъства представител на КС:

Николай Николов

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

АНТОН АНТОНОВ АНГЕЛОВ

БОРИС ГЕНЧЕВ ДИМИТРОВ

ДИЛЯНА РУМЕНОВА СТАНЕВА

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ГОЛЕМАНОВА

ЗОРНИЦА РАДКОВА ДИМИТРОВА

КРИСТИНА АНДРЕЕВА АТАНАСОВА

МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

НАДЯ ИЛИЯНОВА ПАЛЕВА

СТАНИМИР СТОЕВ СТАВРЕВ

ЦВЕТАНА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА

ГЕОРГИ ИЛИАНОВ АЛИПИЕВ

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ПАВЛЕВЧЕВ

СВИЛЕН РАДОСЛАВОВ БОГЕВ

СТОЙЧО ДИМИТРОВ ГОГОВ

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, точка първа – клетва минахме.

     Независимо че нямаме кворум, постъпи предложение от Секретаря и Филипов да минем на подпис точки първа, втора, трета, четвърта, пета и шеста и след това да предложим на колегите да подпишат решенията, за да може да отхвърлим малко текуща работа.

Възразявате ли, колеги?

Не бяха направени възражения.

Р Е Ш Е Н И Я   Н А   П О Д П И С

По точка втора от дневния ред:

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 05.06.2017 г. г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ЛЮБОМИРА ЛЮБОМИРОВА СЕМЕРДЖИЕВА – БЕЛОПИТОВА  – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. АНЕЛИЯ ИВАНОВА ИВАНЧЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ГАЛЯ ИВАНОВА БРАТУЛЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ДИАНА САВОВА АНГЕЛОВА – ГЕОРГИЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. ИВАЙЛО СИМЕОНОВ ИВАНОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия мл. адвокат ПОЛЯ ДОНКОВА ДОНКОВА, която на 05.06.2017 г. се яви и успешно премина интервю - събеседване.

ПОЛЯ ДОНКОВА ДОНКОВА следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Р Е Ш И:

Поради допусната техническа грешка, Софийският адвокатски съвет разпорежда на служителите от сектор “Правна помощ” да анулират Уведомително писмо № 5827/17.05.2017 г., издадено на адвокат Ива Димитрова Георгиева от САК, с което същата е определена за особен представител по гр. д. № 10760/2016 г., по описа на СГС, I-18 с-в, в нарушение на приетите от САС критерии за определяне на особени представители по депозитни дела над 3 000,оо лева.

     Да се издаде Уведомително писмо на адвокат Панчо Димитров Радев, определен за особен представител на случаен принцип съгласно правилата и критериите с протокол № 17 от 16.05.2017 г.

По точка четвърта от дневния ред:

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Александър Ламбринов Шпатов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 18.05.2017г.

     2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Северина Юриева Митева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 18.05.2017г.

     3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Деница Русланова Ганчева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 18.05.2017г.

     4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ивета Христова Тодорова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 25.05.2017г.

     5. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Людмила Димитрова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 25.05.2017г.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията

Р Е Ш И:

     Да остави без уважение заявление подадено на осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА на младши адвокат Слав Георгиев Сачански, тъй като същото не отговаря на разпоредбата на чл. 20 (9)ЗА.

Р Е Ш И:

На осн. чл. 23 от ЗА удължава срока за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия на адвокат Ани Георгиева Гриеко, считано от 01.01.2017 година до 01.01.2018 година.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Съби Бисеров Атанасов от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 06.06.2017 г.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Дора Христова Спасова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 06.06.2017 г.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Людмила Димитрова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 06.06.2017 г.

4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Валери Борисов Колев от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 06.06.2017 г.

5. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Ани Бонова Шопова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 06.06.2017 г.

6. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Анелия Милкова Узунова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 06.06.2017 г.

7. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Цветалина Йорданова Борисова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 06.06.2017 г.

8. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Деляна Илиева Иванова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 06.06.2017 г.

9. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Петя Маринова Велчева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 06.06.2017 г.

10. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Вихра Костадинова Попхристова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 06.06.2017 г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Стефан Александров Величков, считано от 19.05.2017г.

2. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Людмил Кирилов Иванов, считано от 21.04.2017г.

3. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Иванка Монова Пинтева, считано от 18.05.2017г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Р Е Ш И:

Уважава 27 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка пета от дневния ред:

Р Е Ш И:

      На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Филипова и Русев”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Р Е Ш И:

      На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Савов”.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Р Е Ш И:

      На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Гунева и Ангелова”.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Ламбовски, Харизанова и Христов“ за отразяване в регистъра на следните промени;

     Заличава като съдружник Евгени Крумов Христов;

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Ламбовски, Харизанова и Христов“ за отразяване в регистъра на следните промени;

     Променя наименованието на адвокатското дружество от Адвокатско дружество “Ламбовски, Харизанова и Христов” на Адвокатско дружество “Ламбовски, Харизанова и партньори”.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Даньовска и партньори“ за отразяване в регистъра на следните промени;

     Заличава като съдружник Цветалина Йорданова Борисова;

     Вписва като съдружник мл. адвокат Паулина Пламенова Иванова.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Р Е Ш И:

     Да се отложи разглеждането на заявление за регистриране от Софийския адвокатски съвет на договор за съдружие на Адвокатско съдружие „Правна помощ”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Р Е Ш И:

     На основание чл. 52 (3) от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските съдружия при САК Адвокатско съдружие „Бончев, Свиленов и съдружници”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Р Е Ш И:

     На основание чл. 52 (3) от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските съдружия при САК Адвокатско съдружие „Пунев и Стоименов”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско съдружие „Сенсус Веритас – Ибриямов и партньори “ за отразяване в регистъра на следните промени;

     Заличава като съдружник Адвокатско дружество “Василев и партньори”;

     Вписва като съдружник адвокат Петър Йорданов Петров;

     Вписва нов адрес: гр. София 1729, бул. “Александър Малинов” № 23, ет. 2, офис № 76.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско съдружие „Стоянов, Даньовска и партньори“ за отразяване в регистъра на следните промени;

     Заличава като адвокат-съдружник Цветалина Йорданова Борисова;

     Вписва като съдружник мл. адвокат Паулина Пламенова Иванова.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „Цанев и Иванова“ и вписва Мартин Адрианов Асенов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „Цанев и Иванова” и вписва Златко Димитров Илиев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „Жерков и партньори” и вписва Михаела Красимирова Михайлова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на адвокат Ренета Иванова Даньовска и вписва София Борисова Коланева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Р Е Ш И:

     1. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Есен Фикри” и отписва Иванка Тодорова Танкова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     2. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко” и отписва Поля Донкова Донкова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     3. Уважава заявлението на адвокат Ивайло Петров Табаков и отписва Любка Атанасова Митрева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка шеста от дневния ред:

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 500 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка десета от дневния ред:

Р Е Ш И:

     САС допълва свое решение, взето с Протокол № 17 от 16.05.2017 г., във връзка с покана на Висшия адвокатски съвет за участие в Конференция на тема: Етика и право в дейността на адвокатурата, която ще се проведе на 10 юни 2017 година в гр. Габрово, като определя още един представител на САК в лицето на адвокат Александър Хамънов.

1.  Петър Иванов Китанов - Председател на САК ………/п/………………

2.  Владимир Радославов Дончев – Секретар ………/п/………………

3.  Александър Василев Хамънов ………/п/………………

      4. Георги Ламбрев Бакалов ……………………………………………………

      5. Елка Бойчова Пороминска ………/п/………………

      6. Ивайло Димитров Данов ………/п/………………

      7. Ирина Василева Начкова ………/п/………………

      8. Николай Стефанов Руневски ………/п/………………


      9. Пейчо Йорданов Пейчев ……………………………………………………

 10. Пламен Йорданов Ангелов ………/п/………………

 11. Тодор Филипов Филипов ………/п/………………

      12. Христо Иванов Христов ………/п/………………

     13. Чавдар Георгиев Тончев………/п/………………

Споделяне