Протокол №16 от 02.05.2017

П  Р  О  Т  О  К  О  Л    № 16

 

На 02.05.2017 г. от 15.30 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Прием;

2.  Кадрови;

3.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4.  Заверка на отчети –  чл. 38 (2) от ЗПП;

5.  Решение за допускане до изпит пред ВАС – чл. 10  от Наредба №2;

6.  Разпределение на депозитни дела;

7.  Дисциплинарни преписки;

8.       Решение за предаване на Дисциплинарен съд на длъжниците към касата на САС и ВАС за първото тримесечие на 2017 г.;

9.  Премахване на дискриминационно определените такси за вписване на кандидатите за младши адвокати с трудов неюридически стаж спрямо кандидатите без трудов стаж; /внесена от адв. Руневски/

10.             Предложения относно  въвеждане на публичност при провеждане заседанията на САС; /внесена от адв. Руневски/;

11.             Промени в решението на САС относно проверките на отчети; /внесена от адв. Руневски;

12.         Разни.

 

На откриването на заседанието присъстват основни членове:

1.       Петър Иванов Китанов – Председател на САК

2.       Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3.       Александър Василев Хамънов

4.       Ирина Василева Начкова

5.       Николай Стефанов Руневски

6.       Пейчо Йорданов Пейчев

7.       Пламен Йорданов Ангелов – Зам. председател на САС

8.       Христо Иванов Христов

9.       Тодор Филипов Филипов„

10.     Чавдар Георгиев Тончев

 

 

     На откриването не присъстват следните основни членове:

1.  Георги Ламбрев Бакалов

2.  Ивайло Димитров Данов

3.  Елка Бойчова Пороминска

 

 

Присъства представител на КС:

Светозар Светозаров

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, налице е законоустановеният се кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред Вас на хартиен носител.

 

По точка първа от дневния ред:

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – По точка първа – прием, давам думата на Секретаря Дончев.

     СЕКРЕТАРЯТ: – Уважаеми колеги, точка първа беше оставена, тъй като от миналото заседание нямаше подписано решение на подпис, вече имаме такова, така че точката отпада.

    

По точка втора от дневния ред:

 

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Люба Иванова Гайдева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 25.04.2017 г.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Антони Емилов Аврамов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 27.04.2017 г.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 10 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Маргарит Николов Ганев от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 28.04.2017 г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

    

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     На осн. чл. 23 (1), изр. първо, предл. трето ЗА, САС уважава заявление на адв. Теодора Валентинова Ценова  – Петрова за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия (продължително отсъствие от страната) за срок от една година, считано от 01.06.2017 година до 31.05.2018 година.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

 

Р Е Ш И:

Уважава 6 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

 

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Георги Венелинов Вълев и вписва Стилиана Мартинова Астикова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Петър Григоров Василев и вписва Александра Григорова Василева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Канелова и Петров” и вписва Елена Руменова Спасова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 200 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

 

 

По точка пета от дневния ред:

    

Гласували: 10 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     На осн. чл. 10 от Наредба № 2 на ВАС, Софийският адвокатски съвет допуска до пролетната изпитна сесия пред Висшия адвокатски съвет 248 кандидати, подали по надлежния ред писмено заявление за участие в изпита.

     На осн. чл. 11 от Наредба № 2 на ВАС, да се изпратят списъците на кандидатите, които ще участват в изпита, ведно с подадените от тях заявления и приложенията към тях.

 

Адв. Данов влиза в зала в 15.15 часа.

 

 

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 9 “ЗА”

           1 “ПРОТИВ” – Руневски

              Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Предава на Дисциплинарния съд към Софийска адвокатска колегия 127 адвокати, които не са платили вноските си към касата на САС и/или ВАС за първото тримесечие на 2017 година.

На осн. чл. 137, ал. 7 от Закона за адвокатурата определя адв. Тодор Филипов да изготви, внесе и поддържа дисциплинарните обвинения пред ДС при САК.

 

      

 

По точка девета от дневния ред:

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – По точка девета от дневния ред има думата Руневски.

     РУНЕВСКИ: – Колеги, по тази точка от личен състав още не са готови с тази справка, така че моля да бъде отложена точката.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Отлагаме.

 

По точка десета от дневния ред:

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – По точка десета от дневния ред има думата Руневски.

     РУНЕВСКИ: – Точка десета моля също да бъде отложена, тъй като искам да представя нови варианти за решение.

    

По точка единадесета от дневния ред:

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Точка единадесета.

     РУНЕВСКИ: – По точка единадесета колегата Пороминска беше натоварена да направи справка, но ако не е възложено на някой друг, явно не е възложено и нямаме справката, която ни трябва.

 

Заседанието продължава след почивката в 16.07 часа.

По точка дванадесета от дневния ред:

    

 

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Следващото е редовно, но ако се появи голяма нужда, тогава ще използвам правомощията си.

     Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 16.47 часа.

 

 

 

                                     Адв Петър Китанов: …………………………

                                          /Председател на САК/

 

                                     Адв. Владимир Дончев: …………………

                                          /Секретар на САС/

Споделяне