Протокол №8 от 07.03.2017

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 8

На 07.03.2017 г. от 14.11 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

1.  Клетва;

2.  Прием;

3.  Кадрови;

4.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

5.  Заверка на отчети –  чл. 38 (2) от ЗПП;

6.  Дисциплинарни преписки;

7.  Обсъждане и приемане на устав на Фондация "Адвокат" и избор на Управителен съвет в изпълнение на прието от САС на САК решение взето през 2015г.

8.       Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.       Петър Иванов Китанов – Председател на САК

2.       Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3.       Александър Василев Хамънов

4.       Георги Ламбрев Бакалов

5.       Елка Бойчова Пороминска

6.       Ивайло Димитров Данов

7.       Ирина Василева Начкова

8.       Николай Стефанов Руневски

9.       Пламен Йорданов Ангелов – Зам. председател на САС

10.     Тодор Филипов Филипов

На откриването на заседанието не присъстват следните основни членове:

1.  Пейчо Йорданов Пейчев

2.  Христо Иванов Христов

3.  Чавдар Георгиев Тончев

Присъства представител на КС:

Светозар Светозаров

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, кворумът е налице, поради което откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

БОРИСЛАВ СИЛВИОВ АТАНАСОВ

ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВА ГЛИНДЖУРСКА

ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА НЕДЕЛЧЕВА

ДИМИТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ

ДАНИЕЛА ЕМИЛОВА ДОНЕВА

ЗОРНИЦА ИВАНОВА ГЕНОВА

ИВАН КОЛЕВ КОЛЕВ

НАТАЛИЯ КРАСИМИРОВА ЧИЛИНГИРОВА

РОСИЦА ДИЛЯНОВА ДИМИТРОВА

СТЕФКА ПЕТРОВА ЦАНКОВА

АЛЕКСАНДРИНА ТРИФОНОВА ТРИФОНОВА

ЕЛИЦА БОЯНОВА ПОПХЛЕБАРОВА

ПЕТЯ ДИМИТРОВА ПЕТКОВА

РУМЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА

Адв. П. Пейчев влиза в зала в 14,56 часа. Присъстващите членове стават 11 души.

/Заб.: След направената справка от личен състав, се констатира, че адвокатската карта на адвокат Паула Владимирова Михайлова е върната и се намира в адвокатския съвет./

Адв. Христов влиза в зала в 15.10 часа. Членовете на съвета са 12 души.

По точка втора от дневния ред:

Гласували 12 ”ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 06.03.2017 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ВАЛЕНТИНА СЕВДЕЛИНОВА ВЕНЕЛИНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС. Адвокат Венелинова се прехвърля от Адвокатска колегия – гр. Видин.

2. НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. АННА ИВАНОВА СЕЛЕНСКА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4.      ГЕРГАНА ЕМИЛОВА ЗЛАТКОВА – МАНОЛОВА  – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5.      ВАЛЕРИ ИВАНОВ КОПЧЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6.      СТАНИСЛАВА ЕВГЕНИЕВА ЛОЗОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

          Гласували: 9 “ЗА”

                1 “ПРОТИВ” – Бакалов

                 2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ” – Пороминска, Дончев

     На основание горното, Светът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия МИТКО ДИМОВ ДАВИДКОВ като го вписва като адвокат, след като същия внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Същият е преминал успешно интервю - събеседване на 06.03.2017 г.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували “12” ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните мл. адвокати, които на 06.03.2017 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. БОЖАНА ИВАНОВА АДЖИЛАРСКА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. НЕЛИ ИВАНОВА ДАНЧЕВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Йоана Бориславова Стратева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 28.02.2017г.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 23 (2), предл. второ от ЗА възобновява упражняването на адвокатска професия на адвокат Николай Найденов Найденов, считано от 01.03.2017 година.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, съветът

Р Е Ш И:

     Оставя без разглеждане заявление за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия Вх. № 1637/06.03.2017 г. на адвокат Цветалина Йорданова Борисова до представяне на доказателства за твърдяната несъвместимост.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на личен състав и молителя.

Гласували: 7 “ЗА”

           1 “ПРОТИВ” – Дончев

           4 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Хамънов, Бакалов, Христов, Китанов

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отлага разглеждането на заявление за отписване на адв. Стамен Стаменов Янев от САК.

Във връзка с горното и на осн. чл. 48 Закона за адвокатурата, указва на адв. Янев да върне адвокатската си карта, а в случай че това е невъзможно, да декларира обстоятелствата, поради които не я връща.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 10 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на адвокатско дружество “Иванова и Иванова” за вписване на нов адрес на дружеството, както следва; София 1000, ул. “Бачо Киро” № 14, ет. 3, над партерен, ап. 7.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско съдружие “Лекс Глобус” за вписване на следните промени:

Приема Адвокатско дружество “Николова и партньори” като участник в адвокатското съдружие.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 10 “ЗА”

           1 “ПРОТИВ”

           1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Борислав Спасителов Златкова и вписва Марио Веселинов Ветов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявлението на Адвокатско дружество “Канелова и Петров” и отписва Марина Валентинова Минева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 150 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

Адв. Бакалов напуска залата поради служебен ангажимент.

Присъстващите стават 11 души.

По точка седма от дневния ред:

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Отлага разглеждането на точка седма за следващото заседание на Софийския адвокатски съвет.

По точка осма от дневния ред:

     Гласували: 10 “ЗА”

           Няма “ПРОТИВ”

                  1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Дончев

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Поради постъпила оставка на адв. Христо Христов като член на новоизбраната комисия за прилагане на ЗПП, комисията се попълва с трети член в лицето на Секретаря на САК – адв. Владимир Дончев.

     Гласували: 9 “ЗА”

                 1 “ПРОТИВ” – Данов

                 1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Пейчев

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да се проведе извънредно заседание на САС на 14.03.2017 година от 14.00 часа.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Закривам заседанието в 18.44 часа.

                               Адв. Петър Китанов: ……………….   

                                     /Председател на САК/

                               Адв. Владимир Дончев: …………………

                                     /Секретар на САС/

Споделяне