Протокол №7 от 28.02.2017

П  Р  О  Т  О  К  О  Л    № 7

На 28.02.2017 г. от 15.30 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Кадрови;

2.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3.  Заверка на отчети –  чл. 38 (2) от ЗПП;

4.  Разпределение на депозитни дела;

5.  Дисциплинарни преписки;

6.  Молби по чл. 36, ал. 3 ЗА;

7.  Вземане на решения за продължаване дейността на адвокатската академия – адв. Зафиров /предложение за програма и лектори/;

8.  Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.       Петър Иванов Китанов – Председател на САК

2.       Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3.       Пламен Йорданов Ангелов – Зам. Председател

4.       Александър Василев Хамънов

5.       Ивайло Димитров Данов

6.       Ирина Василева Начкова

7.       Елка Бойчова Пороминска

8.       Николай Стефанов Руневски

9.       Пейчо Йорданов Пейчев

10.     Тодор Филипов Филипов

На откриването на заседанието не присъстват следните основни членове:

1.  Георги Ламбрев Бакалов

2.  Христо Иванов Христов

3.  Чавдар Георгиев Тончев

Присъства представител на КС.

Николай Николов

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, кворумът е налице, поради което откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

 По точка първа от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Пламен Евгениев Йотов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 22.02.2017 г.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Павел Георгиев Павлов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 23.02.2017 г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

      Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Димо Вергилов Димов, считано от 17.02.2017г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.


     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 9 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

Гласували: 7 “ЗА”

           1 “ПРОТИВ”

           2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Във връзка с постъпило заявление по чл. 23 ЗА от адв. Стамен Стаменов Янев от САК и в изпълнение решение на САС от 08.11.2016 г. за провеждане на процедура по реда на чл. 22, ал. 2 вр. чл. 22, ал. 1, т. 2 ЗА, да се спази стриктно процедурата по чл. 22, ал. 2 ЗА като се удостовери, че уведомлението е надлежно връчено на адв. Стамен Янев.

В случай че не може да бъде удостоверено надлежно връчване на уведомлението на адв. Стамен Янев, същият следва да бъде уведомен отново при стриктно спазване на условията на чл. 22, ал. 2 ЗА вр. с чл. 22, ал. 1, т. 2 ЗА.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Върбанов и Ралчева”.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 9 “ЗА”

        Няма “ПРОТИВ”

           2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Бакалов, Радев и партньори” за отразяване на следните промени:

Вписва промяна в наименованието, както следва: Адвокатско дружество “Бакалов и партньори”;

Заличава като съдружник и управител Юлиан Валентинов Радев.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

     Адв. Тончев влиза в зала в 15.45 часа. Присъстващите членове на съвета стават 12 души.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Мирослава Янкова Христова – Петкова и вписва Иванка Георгиева Караиванова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Василева и Караколева” и вписва Петя Костадинова Керкелова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Василева и Караколева” и вписва Никита Дмитриевич Синицин в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Маринов и Шаламанова” и вписва Яница Иванова Панайотова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Маринов и Шаламанова” и вписва Яна Евгениева Димитрова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

6. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Маринов и Шаламанова” и вписва Теодора Николова Димитрова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

7. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Колчева, Смиленов, Коев и съдружници” и вписва Пламен Алексиев Цветков в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Камбуров и съдружници” и отписва Пламен Евгениев Йотов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Добрева и Бъчваров” и отписва Нели Иванова Данчева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“

           1 “ПРОТИВ” – Христов

            1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Пороминска

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 100 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

Гласували: 10 „ЗА“

           1 “ПРОТИВ” – Христов

            1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Пороминска

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да се възложи на комисията за прилагане на Закона за правната помощ да провери дали е имало забавяне на отчети през м. декември 2016 година, ако има такова забавяне - да се посочи причината за забавянето.

     Във връзка с горното, Комисията да изготви доклад за следващата заседание за вземане на становище.

Адв. Бакалов влиза в зала в 15.55 часа. Членовете на съвета са 13 души.

Точка седма от дневния ред:

Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да продължи квалификационните дни в ТД в дните сряда, четвъртък и петък, организирани съвместно с Академията за адвокати на тема: това, което не пише в учебниците по право.

Допълнително да се проведат два квалификационни курса за обучение на медиатори през април 2017 г. в София и юни 2017 г. в Лозенец.

След уточняване на конкретни дати с лекторите, допълнително да се обявят и датите на сайта на САК.

По точка осма от дневния ред:

     Гласували: 8 “ЗА”

             Няма “ПРОТИВ”

                4 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Отхвърля предложението на адвокат Марина Белчева – Председател на ИК да бъде изплатено парично обезщетения на четири лица, адвокати от САК, които са подпомагали работата на Избирателната комисия в дните на изборите, с мотива, че съгласно разпоредбата на чл. 102, ал. 2 ЗА всички лица, които следва да подпомагат работата на комисията в деня на изборите, или при евентуален балотеж се определят от адвокатския съвет. В случая лицата са подпомагали работата на ИК, без санкцията на Софийския адвокатски съвет.

     Водим от горното, САС отхвърля молбата на адв. Марина Белчева.

Гласували: 13 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 33 (3) ЗПП да се изготви писмо до НБПП с предложение да бъдат вписани в НРПП 85 кандидати, членове на Софийската адвокатска колегия, подали до Софийския адвокатски съвет в срок до 28.02.2016 година заявления по образец, утвърден от НБПП.

Към настоящото решение да се приложат и изпратят на НБПП заявленията на кандидатите за вписване в НРПП, подадени по реда на чл. 33, ал. 2 от ЗПП ведно със справка за дисциплинарна съдимост за кандидатите с наложени дисциплинарни наказания.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Друго в разни.

Няма.

Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 18.47 часа.

                                     Адв. Перът Китанов: ..........

                                          /Председател на САК/

                                     Адв. Владимир ДоНЧЕВ: .........

                                          /Секретар на САС/

Споделяне