Протокол №2 от 17.01.2017

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 2

На 17.01.2017 г. от 14.50 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Кадрови;

2.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3.  Заверка на отчети –  чл. 38 (2) от ЗПП;

4.  Обсъждане на проектобюджет на САК за 2017 г.;

5.  Обсъждане на предложение за изменение на щатното разписание на служителите и помощния персонал на САК;

6.  Дисциплинарни преписки;

7.  Вземане на решение за закупуване на правно-информационен продукт;

8.  Писмен отчет на секретаря на САС за гласуваните средства, начина им на разходване по отделни пера и общата сума на платените изцяло или частично за сметка на САК суми за следните мероприятия:

-   Бала на САК, проведен на 23.11.2016 г.;

-   Международната конференция на тема „ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВОСЪДИЕ“, която се състоя на 23.11.2016 г.;

-   Всички колоквиуми и семинари, проведени през 2016 г., включително тези, проведени със съдействието на UIA.

9.   Решения на КЗПА;

10.     Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.       Петър Иванов Китанов – Председател на САК

2.       Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3.       Александър Василев Хамънов

4.       Валентина Видинова Адиркова

5.       Владислав Александров Янев

6.       Георги Ламбрев Бакалов

7.       Елка Бойчова Пороминска

8.       Ирина Василева Начкова

9.       Пейчо Йорданов Пейчев

10.     Пламен Йорданов Ангелов

На откриването на заседанието не присъстват следните основни членове:

1.  Ивайло Димитров Данов

2.  Константин Петров Димитров - Зам. председател на САК

3.  Николай Стефанов Руневски

4.  Христо Иванов Христов

5.  Чавдар Георгиев Тончев

Присъства представител на КС.

Николай Николов

Присъства резервен член:

Тодор Филипов Филипов

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, кворумът е налице, поради което откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

     Адв. Руневски влиза в зала в 14.52 часа и с новоконституирания член на съвета – адв. Филипов – броят на членовете на САС, присъстващи в зала към 14.52 часа става 12 души.

По точка първа от дневния ред:      

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Надежда Детелинова Трильовска от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 05.01.2017г.

     2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Тихомир Светозаров Мазнев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 11.01.2017г.

     3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Георги Максимов Момчилов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 13.01.2017г.

     4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Йордан Веселинов Петелов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 13.01.2017г.

     5. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Петър Савов Алипиев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 13.01.2017г.

     6. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ивелина Маркова Дахлянова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 13.01.2017г.

     7. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Светла Емануилова Йорданова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 13.01.2017г.

     8. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Асения Каменова Стратиева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 16.01.2017г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Адв. Тончев влиза в зала в 15.28 часа. Присъстващите в зала членове на адвокатския съвет стават 13 души.

Гласували:  3 “ЗА” – Филипов, Руневски, Бакалов

            8 “ПРОТИВ”

            2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Тончев, Ангелов

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Оставя без уважение заявление за промяна на статута от младши адвокат в адвокат на младши адвокат Антоан Стоянов Велчев, тъй като същото не отговаря на разпоредбата на чл. 20 (9)ЗА.

След справка се установи, че младши адвокат Антоан Стоянов Велчев е вписан в регистъра на младши адвокатите, воден от Софийски Адвокатски Съвет, като младши адвокат на 02.03.2016 г.

На 11.01.2017 година същият е подал заявление за промяна на статута, което е разгледано от САС на 17.01.2017 г.

Предвид така изложената фактическа обстановка, не е налице хипотезата на чл. 20 (9) ЗА – след изтичане на две години младшият адвокат придобива правата на адвокат, освен ако не са възникнали пречки по чл. 5 и му се издава карта за адвокат. И именно тук е мястото да се прави разлика между адвокат и юрист. Думите адвокат и юрист са често използвани, като "юрист" е по-общото понятие. Всеки адвокат трябва да бъде юрист, както и всички съдии, нотариуси, прокурори и други лица, които пряко се занимават с правото. Според българското законодателство студентите по право след успешното полагане на изпитите в юридическите факултети, държавен изпит и изпит за придобиване на юридическа правоспособност пред Министерство на правосъдието, получават юридическа правоспособност, която им позволява да практикуват някоя измежду многото юридически професии. Така един човек става юрист, но не и адвокат. За да започне едно лице да практикува като адвокат, е нужно да отговаря на изискванията на Закона за адвокатурата и да бъде вписано в някоя от адвокатските колегии. Всеки дееспособен български гражданин може да стане адвокат, при условие че освен юридическо образование, отговаря и на редица други условия, едно от които е визирано в чл. 4 (1), т. 3 от ЗА, а именно да има най-малко две години юридически стаж, както и ал. 2 на същия член – придобилият юридическа правоспособност, който няма две години юридически стаж, може да упражнява дейност като младши адвокат. С други думи не може да бъде вписано едно лице, което кандидатства за прием в адвокатска колегия като адвокат, ако няма най-малко две години юридически стаж и не отговаря на условието по чл. 4 (1), т. 3 от ЗА. А веднъж вписано като младши адвокат, по силата на чл. 20 (9) ЗА лицето може да придобие правата на адвокат, но след изтичане на две години, т.е. упражнявайки две години професията, придобивайки опит, трупайки професионални знания и умения, какъвто е и случаят с младши адвокат Антоан Стоянов Велчев. Така че логично е да се тълкува, че законодателят е имал предвид две години стаж именно като младши адвокат, а не общ юридически стаж, защото юрист всъщност е вид образование, а не професия.

И второ, защото ако се прави друго, различно тълкувание, се обезсмисля смисъла на чл. 20 (9) от Закона за адвокатурата.

Водим от горното, Софийският адвокатски съвет оставя без уважение заявлението на младши адвокат Антоан Стоянов Велчев.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и адвоката.

Гласували: 13 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Пламена Ангелова Георгиева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.02.2017 г.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Иво Веселинов Тодоров от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 13.01.2017 г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Бранимира Георгиева Димитриева, считано от 05.01.2017г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

     Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 17 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка втора от дневния ред:

     Гласували: 9 “ЗА”

                2 “ПРОТИВ” – Ангелов, Руневски

                2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Начкова, Тончев

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Оставя без разглеждане искане по заявление на Адвокатско дружество „Карадалиев и Добрев” за отразяване в регистъра на промени.

     Това е така, защото една от исканите промени е за промяна в наименованието от Адвокатско дружество “Карадалиев и Добрев” на Адвокатско дружество “Карадалиев и партньори”, което е в противоречие с нормата на чл. 59 (2) ЗА. В чл. 59 (2) ЗА е записано, че в наименованието на адвокатското дружество не могат да се използват други думи и имена освен имената на съдружниците, с изключение на случаите по чл. 58 а, когато името на дружеството може да съдържа името на групата в държавата членка по произход.

     Водим от горното, САС оставя без разглеждане подаденото заявление, като указва на адвокатите-съдружници да приведат наименованието на дружеството в съответствие с разпоредбата на чл. 59 (2) ЗА.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко” за отразяване в регистъра на следната промяна:

Заличава като съдружник адвокат Пламена Ангелова Георгиева.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Дянков, Петров и партньори” и вписва исканата промяна в наименованието на дружеството, както следва: Адвокатско дружество “Дянков, Петров и Маникова”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

      1. На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Миков”.

     2. На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Василева и Марков”.

     3. На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Клисурска и Янакиева – Белчева”.

     4. На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Котларски”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Добрева и Бъчваров” и вписва Нели Иванова Данчева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Лилко Йоцов Петров и вписва Камелия Иванова Горинова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Рашев и партньори” и отписва Светла Росенова Стоянова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Камбуров и съдружници” и отписва Марио Стойчев Арабистанов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 13 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 100 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

Адв. Китанов излиза от зала.

     Гласували : 13 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Отлага разглеждането на точка пета до точка десета включително за 24.01.2017 година, когато да се проведе извънредно заседание на САС, от 14.00 часа.

     АНГЕЛОВ: – Колеги, закривам заседанието към 18.30 часа.

                                          Адв. Петър Китанов: ………………

                                              /Председателя на САК/

                                          Адв. Владимир Дончев: …………

                                               /Секретар на САС/

Споделяне