Протокол №1 от 10.01.2017

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 1

На 10.01.2017 г. от 14.11 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.      Клетва;

2.      Прием;

3.      Кадрови;

4.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

5.      Заверка на отчети –  чл. 38 (2) от ЗПП;

6.      Обсъждане на проектобюджет на САК за 2017 г.;

7.      Обсъждане и вземане на решение относно оставката на Председателя на ДС при САК – адв. Рангелов;

8.      Писмен отчет на секретаря на САС за гласуваните средства, начина им на разходване по отделни пера и общата сума на платените изцяло или частично за сметка на САК суми за следните мероприятия:

-          Бала на САК, проведен на 23.11.2016г.;

-          Международната конференция на тема „ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВОСЪДИЕ“, която се състоя на 23.11.2016г.;

-          Всички колоквиуми и семинари, проведени през 2016г., включително тези, проведени със съдействието на UIA.

9.      Разпределяне на депозитни дела;

10.  Обсъждане на предложение за изменение на щатното разписание на служителите и помощния персонал на САК;

11.  Обсъждане и определяне на размера на възнагражденията на избирателната комисия и избирателните бюра;

12.  Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.                   Петър Иванов Китанов – Председател на САК

2.                   Константин Петров Димитров - Зам. председател на САК

3.                   Александър Василев Хамънов

4.                   Валентина Видинова Адиркова

5.                   Владислав Александров Янев

6.                   Георги Ламбрев Бакалов

7.                   Елка Бойчова Пороминска

8.                   Ирина Василева Начкова

9.                   Николай Стефанов Руневски

10.               Пейчо Йорданов Пейчев

11.               Пламен Йорданов Ангелов

12.               Христо Иванов Христов

На откриването на заседанието не присъстват следните основни членове:

1.      Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

2.      Ивайло Димитров Данов

3.      Чавдар Георгиев Тончев

Не присъства представител на КС.

Присъства резервен член:

Тодор Филипов Филипов

            ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, кворумът е налице, поради което откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

            Клетва положиха:

КРАСИМИРА ИВАНОВА ЧАКОВА

ЛИЛИЯ ВАСИЛЕВА ВЪЛЧЕВА

ВЛАДИСЛАВ ГЪЛЪБИНОВ ХИКОВ

МИРОСЛАВ ПЕТРОВ МИНКОВ

ЛАЗАР СПАСОВ ЛАЗАРОВ

ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ ПЕНЧЕВ

КАПКА МАРИНОВА ДОНЕВА

ИВО ВЕНЦИСЛАВОВ АНДРЕЕВ

АММАР АБДУЛ ХУСЕИН АЛИ

ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА БАЙРАКТАРОВА

ДАНИЕЛ ЮРИЙЕВ ЙОРДАНОВ

ЛИДИЯ ПЕТЬОВА ИВАНОВА

ВЛАДИСЛАВ ГЕОРГИНОВ ВУТОВ

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ГРОЗЕВА

АДЕЛИНА ЕМИЛОВА РОЗОВА

АНАСТАСИЯ РУМЕНОВА РОШКОВА

По точка втора от дневния ред:

Гласували “12” ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 09.01.2017 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ИСКРА ВЕЛИНОВА БАНГИЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДЖУТЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ – адвокат, преместване от Адвокатска колегия – гр. Шумен.

4. СВЕТЛА БОГОМИЛОВА КОСТЕНСКА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. ТАНЯ ВЕЛИЧКОВА ОБРЕТЕНОВА - ПИЛИЩАРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ДИАНА ВАЛЕРИЕВА ДИМИТРОВА – ГЕРГИНОВА – адвокат, преместване от Адвокатска колегия – гр. Враца.

7. СВИЛЕНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА – адвокат, преместване от Адвокатска колегия – гр. Кюстендил.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували “11” ЗА

     Няма “ПРОТИВ”

        1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Пороминска /забележка: адв. Пороминска гласува въздържала се само по отношение на кандидата за прием като мл. адв. Светла Росенова Стоянова/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните младши адвокати, които на 09.01.2017 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ГЕОРГИ АНГЕЛОВ НЕНКОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ПЕТЪР СТОЯНОВ ИВАНОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. СВЕТЛА РОСЕНОВА СТОЯНОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ РАШЕВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. КРУМ КИРИЛОВ ДИМИТРОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

            1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Радко Радев Моллов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 22.12.2016 г.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Вера Валентинова Янкулова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 04.01.2017 г.

3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Рени Пламенова Петрова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 05.01.2017 г.

4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Венцислав Весков Бенов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 05.01.2017 г.

            Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 12 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Даниел Иванов Стоянов от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 21.12.2016 г.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Ангел Георгиев Пачев от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 22.12.2016 г.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Красимир Методиев Николов от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.01.2017 г.

4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Олга Йосифова Чальовска – Гълъбова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.01.2017 г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 12 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Стоян Стефанов Чаталбашев, считано от 06.01.2017 година.

Указва на Димитрина Димитрова на длъжност “Личен състав” към САК да изготви писмо, с което да уведоми адвокат Чаталбашев, че следва да върне адвокатската си карта.

            Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 25 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка четвърта от дневния ред:

            Гласували: 11 “ЗА” – единодушно /адв. Руневски е извън зала/

            На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

      На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Бърчев и Танев”.

            Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

            Гласували: 11 “ЗА” – единодушно /адв. Руневски е извън зала/

            На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

            Уважава заявление на Адвокатско дружество “Николова, Димитров и партньори” за отразяване в регистъра на следната промяна:

            Заличава като съдружник и управител адвокат Валентина Алексеева Кънчева.

            Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

            Гласували: 11 “ЗА” – единодушно /адв. Руневски е извън зала/

            На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско съдружие “ГД Ауктор – Василева и Велева Адвокатско сдружение” за отразяване на следните промени: нов имейл адрес: аuctor@abv.bg и нов телефон: 0888 976 403.

            Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА“ – единодушно /адв. Руневски е извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 52 (3) от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските съдружия при САК Адвокатско съдружие „Чомпалов и Тодорова”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

            Гласували: 11 “ЗА” – единодушно /адв. Руневски е извън зала/

            На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на младши адвокат Теодор Любенов Георгиев и вписва Георги Трифонов Георгиев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Николова, Димитров и партньори” и вписва Елия Маноелова Стоилова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Карадалиев и Добрев” и вписва Ивайло Бориславов Лазаров в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Карадалиев и Добрев” и вписва Донка Ивайлова Шимова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Пенчев” и вписва Галя Цветанова Шаркова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

6. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Димитрова и Стайкова” и вписва Радина Николаева Банова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

7. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Димитрова и Стайкова” и вписва Мартина Малчева Малчева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

8. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Димитрова и Стайкова” и вписва Габриел Тодоров Гачев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно /адв. Руневски е извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Хорозов и партньори” и отписва Иво Венциславов Андреев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Владимиров и партньори” и отписва Виктория Павлова Лозанова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Добрева и Бъчваров” и отписва Лидия Петьова Иванова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

            Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно /адв. Руневски е извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

            На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 250 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

            Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

            На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

            През календарната 2017 година да бъдат определяни за дежурни всички адвокати, вписани в НРПП, които са подали заявления по реда чл. 29 (1) ЗПП в срок до 10.01.2017 година.

            Включването на отделен адвокат в месечния списък на дежурните адвокати да се извършва по реда на постъпване на заявлението на адвоката в регистратурата на САС.

            Адвокатите, вписани в НРПП, които са подали заявленията си по реда чл. 29 (1) ЗПП след 10.01.2017 година, ще бъдат включвани в месечните списъци след 30 юни 2017 година.

По точка седма от дневния ред:

            Гласували: 6 “ЗА” – Китанов, Начкова, Хамънов, Христов, Пейчев, Адиркова

                       1 “ПРОТИВ” – Руневски

                                   5 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Янев, Ангелов, Бакалов, Пороминска, Димитров

            На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

            След като се запозна със заявлението за оставка на адв. Людмил Рангелов, Председател на ДС към Софийската адвокатска колегия, Софийският адвокатски съвет намира, че може да го приеме единствено за сведение, тъй като в случая се касае да дейността на отделен, самостоятелен орган на колегията, поради което адвокатският съвет не е компетентен да се произнесе по заявлението.

            Предвид горното, заявлението на адв. Рангелов да се препрати по компетентност на Дисциплинарния съд към Софийската адвокатска колегия с препоръката същият да се запознае с молбата и да вземе становище.


            В 15.41 часа в зала влиза адв. Данов.

По точка шеста от дневния ред:

            Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

            На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

            Отлагат се точка шеста и точка десета за следващото заседание на Софийския адвокатски съвет.

По точка осма от дневния ред:

            Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

            На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

            Отлага се точка осма за следващото заседание на Софийския адвокатски съвет.

По точка единадесета от дневния ред:

            ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 16.22 часа.

                                                                                  Адв. Петър КИТАНОВ: …………………………

                                                                                              /Председател на САК/

                                                                                  Адв. Тодор Филипов: …………………………

                                                                                              /ИД Секретар на САС/

Споделяне