Протокол №35 от 20.12.2016

П Р О Т О К О Л № 35

На 20.12.2016г. от 15.00 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Клетва;

2. Прием;

3. Кадрови;

4. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

5. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

6. Разпределяне на депозитни дела;

7. Дисциплинарни преписки;

8. Обсъждане на предложение за изменение на щатното

възнаграждение на служителите и помощния персонал на САК;

9. Обсъждане и определяне размера на възнагражденията за

Избирателната комисия и избирателните бюра;

10. Допълване броя на избирателните бюра;

11. Вземане на решение за организиране на съвместен семинар с

UIA;

12. Решение във връзка с изпълнение на предходно решение на

САС по въпроса с проекта за изменение и допълнение на ЗПП;

13. Обсъждане закупуване на платформа за онлайн обучение;

14. Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Петър Иванов Китанов – Председател на САК

2. Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3. Константин Петров Димитров - Зам. председател на САК

4. Александър Василев Хамънов

5. Георги Ламбрев Бакалов

6. Валентина Видинова Адиркова

7. Елка Бойчова Пороминска

8. Николай Стефанов Руневски

9. Пламен Йорданов Ангелов

10. Христо Иванов Христов

На откриването на заседанието не присъстват:

1. Ивайло Димитров Данов

2. Ирина Василева Начкова

3. Владислав Александров Янев

4. Пейчо Йорданов Пейчев

5. Чавдар Георгиев Тончев

Присъства представител на КС:

Николай Илиев Николов

Присъства резервен член:

Тодор Ф. Филипов

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

ДАМЯН АЛЕКСАНДРОВ ЛЕШЕВ

РАДОСЛАВ ИВАНОВ ИВАНОВ

СЪБИ БИСЕРОВ АТАНАСОВ

ГОСПОДИН ЛЮБЕНОВ МИЛЕВ

АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА ЛАСКИНА

ИННА СВЕТОСЛАВОВА БАЕВА

ЖУЛИЕТА НИКОЛОВА МАРКОВА

НАДЯ ПЛАМЕНОВА ЦВЕТКОВА

ВАСКА РУМЕНОВА СОЛАКОВА

ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ ТАБАКОВ

НИКОЛА МИРОСЛАВОВ МАРИНОВ

ГИНКА КРАСИМИРОВА ПЕНЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, налице е законноустановеният кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет, при дневния ред, обявен пред Вас на хартиен носител.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 19.12.2016 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ЛИЛИЯ ВАСИЛЕВА ВЪЛЧЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. МИРОСЛАВ ПЕТРОВ МИНКОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ЛАЗАР СПАСОВ ЛАЗАРОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ ПЕНЧЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. ИВАН КРЪСТЕВ ПЕНЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ГАНИ ДИМИТРОВ МИТЕВ – адвокат, преместване от Адвокатска колегия – гр. Сливен.

7. КАПКА МАРИНОВА ДОНЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. ТЕОДОРА ВАЛЕНТИНОВА ПЕТРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 8 „ЗА”

1 “ПРОТИВ” – Пороминска

1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Христов

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следният адвокат, който на 19.12.2016 г. се яви и успешно премина интервю - събеседване;

ВЛАДИСЛАВ ГЪЛЪБИНОВ ХИКОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 9 „ЗА”

Няма “ПРОТИВ”

1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Бакалов

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните младши адвокати, които на 19.12.2016 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ЦВЕТИНА ЛОЗАНОВА СТЕФАНОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА БАЙРАКТАРОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 9 „ЗА”

Няма “ПРОТИВ”

2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Димитров, Пороминска

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 19.12.2016 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

ЛИДИЯ ПЕТЬОВА ИВАНОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ирина Красимирова Янева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 13.12.2016г.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Иван Детелинов Линев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 15.12.2016г.

3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Магдалена Йорданова Дандарова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 15.12.2016г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.


Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 23 от ЗА удължава с една година срока за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия ПОРАДИ БОЛЕСТ на адвокат Росица Иванова Райкова – Байракова, считано от 01.01.2017 година.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Красимира Павлова Грозева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.01.2017 г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Адв. Начкова влиза в залата в 14.44 часа.

Гласували: 6 “ЗА” – Донев, Китанов, Руневски, Бакалов, Адиркова, Начкова

Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

5 “ПРОТИВ” – Хамънов, Христов, Димитров, Ангелов, Пороминска

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Величко Борисов Грозев от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.01.2017 г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Адв. Китанов излиза от зала.

Адв. Пейчев влиза в зала в 15.04 часа

Гласували: 10 “ЗА”

Няма “ПРОТИВ”

1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Руневски

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Кино Давидов Лазаров, считано от 16.12.2016 година.

2. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Верка Петрова Атанасова, считано от 16.12.2016 година.

3. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Вяра Тодорова Машкулева – Петлешкова, считано от 16.12.2016 година.

4. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Евгения Христова Недялкова, считано от 16.12.2016 година.

5. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Пламен Георгиев Марков, считано от 16.12.2016 година.

6. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Анелия Иванова Палазова, считано от 16.12.2016 година.

7. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Диана Иванова Маркова, считано от 16.12.2016 година.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Христо Рафаилов Джерекаров, считано от 12.11.2016г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 18 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Чаталбашев, Петкова и Иванова”.

2. На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Стеркова и Байрактарова”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 6 “ЗА”

2 “ПРОТИВ” – Руневски, Адиркова

3 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Начкова, Ангелов, Дончев

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Оставя без разглеждане заявление вх. № 8792/16.12.2016 г. с искане за вписване в регистъра на Софийската адвокатска колегия на Адвокатска дружество “Миков и адвокати” с указание същото да бъде съобразено с чл. 59 (2)ЗА.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и молителите.

Гласували: 10 “ЗА”

1 “ПРОТИВ” – Ангелов

Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Гергьовски” за отразяване в регистъра на следната промяна:

Вписва за съдружник адвокат Димитър Стефанов Димитров.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Павлов и Павлова” и вписва Георги Нанев Нанев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Павлов и Павлова” и вписва Пламена Димитрова Тотева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Мария Тодорова Тодорова и вписва Златка Николова Чомакова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Божилов” и отписва Анелия Янчева Стоянова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Димитров и партньори” и отписва Ива Едуард Николова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3. Уважава заявление на адвокат Деян Йотов Николов и отписва Светослав Пенчев Казаков от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

4. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Волф Тайс” и отписва Лилия Стефанова Иванова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 250 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

Адв. Янев влиза в зала в 15. 18 часа.

Адв. Ангелов и адв. Данов влизат в зала в 15.24 часа.


Гласували: 11 “ЗА”

3 “ПРОТИВ” – Ангелов, Димитров, Дончев

Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отлага разглеждането на точка осма от дневния ред, като същата бъде включена за разглеждане в първото заседание на адвокатския съвет през месец януари 2017 год., ведно с проектобюджета на САК за 2017 год.

По точка десета от дневния ред:

Гласували: 13 „ЗА”

Няма “ПРОТИВ”

1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Руневски

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 101 (2) ЗА определя избирателно бюро номер единадесет в състав; ВЕЛИЧКА ИВАНОВА АЛМИШЕВА, НАТАЛИЯ КРАСИМИРОВА АЛЕКСАНДРОВА, СТЕФАН АНГЕЛОВ БОЯДЖИЕВ.

Гласували: 13 „ЗА”

Няма “ПРОТИВ”

1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Руневски

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 101 (2) ЗА определя избирателно бюро номер дванадесет в състав; ЕЛИЦА ПЕТРОВА ЖЕЛЕВА, ПЕТКО АВРАМОВ ПЕТКОВ, ВАСИЛ ДОНЕВ ТОШЕВ.

Гласували: 13 „ЗА”

Няма “ПРОТИВ”

1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Руневски

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 101 (2) ЗА определя избирателно бюро номер тринадесет в състав; КАТЕРИНА ИВАНОВА ТАЧЕВА, РАЙНА ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА, ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ГАЙДОВ.

Гласували: 13 „ЗА”

Няма “ПРОТИВ”

1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Руневски

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 101 (2) ЗА определя следните резерви; КОНСТАНТИН МАРИНОВ ДАСКАЛОВ, ГАЛИН АВРАМОВ КАПЧЕВ, ПЛАМЕНА КРАСИМИРОВА КРЪСТЕВА, ИВАН ПЕНОВ ИВАНОВ, ИРЕНА РЯДКОВА ЯНКОВА, АГЛАЯ АВРАМОВА САМОКОВЛИЙСКА, ВЕСЕЛИН ЕВГЕНИЕВ МИТЕВ, ДЕНИЦА ИВАНОВА ДИМИТРОВА, ЕМЕЛ ВАЛЕНТИНОВ ОМАЙСКИ, АТАНАС СИМЕОНОВ ДЖОНЕВ, КРАСИМИР ЙОРДАНОВ МИЛЕВ, ТЕОДОРА ВЛАДИМИРОВА ГИГОВА, ХРИСТО ЦВЕТАНОВ РАСТАШКИ, ДИМИТЪР РАДОСЛАВОВ МИЛЕВ, АДЕЛИНА КОНСТАНТИНОВА ХАДЖИЙСКА, АНИ ВЛАДИМИРОВА ВЛАДИМИРОВА, ЕМАНУЕЛА ЕВЕЛИНОВА СТОМАНЯКОВА, БОЯН ОГНЯНОВ МАНЧЕВ, ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ ПЕЙЧЕВ, ЦВЕТИНА ЛОЗАНОВА СТЕФАНОВА.

По точка единадесета от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА”

1 “ПРОТИВ” – Янев

3 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Адикрова, Пороминска, Бакалов

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

В изпълнение на договор за сътрудничество между САК и Международния адвокатски съюз /UIA/, САК да организира съвместно с ВАС и UIA международен семинар през първата събота и неделя на месец октомври 2017 г., резервна дата – последната събота и неделя на месец септември на 2017 г. на тема: Международен търговски арбитраж, с резервна тема: Европейско конкурентно право.

По точка тринадесета от дневния ред:

Гласували: 12 “ЗА”

1 “ПРОТИВ” – Ангелов

1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Димитров

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отлага разглеждането на точка тринадесета до получаването на допълнителните параметри, които САС е изискал

По точка четиринадесета от дневния ред:

По молба на адв. Китанов уредбата се изключва.

В 17.58 часа адв. Китанов излиза от зала.

Гласували: 13 “ЗА”

Няма “ПРОТИВ”

1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Бакалов

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Вместо на 03.01.2017 г., да се проведе извънредно заседание на САС на 10.01.2017 г. от 14.00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседането в 18.31 часа.

Адв. Петър Китанов: ………………………………….

/Председател на САК/

Адв. Константин Димитров: ...........

/Зам. Председател на САС/

/Председател на САК/

Адв. Владимир Дончев: ……………………….

/Секретар на САС/

Споделяне