Протокол №34 от 13.12.2016

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 34

На 13.12.2016г. от 14.31 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Клетва;

2.  Прием;

3.  Кадрови;

4.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

5.  Заверка на отчети –  чл. 38 (2) от ЗПП;

6.  Допълване броя на избирателните бюра;

7.  Решения на КЗПА;

8.  Предварително запознаване с проектобюджета за 2017 г.;

9.  Решение във връзка с изпълнение на предходно решение на САС по въпроса с проекта за изменение и допълнение на ЗПП;

10.         Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.       Константин Петров Димитров - Зам. председател на САК

2.       Владимир Радославов Дончев – Секретар на СА

3.       Александър Василев Хамънов

4.       Валентина Видинова Адиркова

5.       Владислав Александров Янев

6.       Георги Ламбрев Бакалов

7.       Елка Бойчова Пороминска

8.       Ирина Василева Начкова

9.       Пейчо Йорданов Пейчев

10.     Пламен Йорданов Ангелов

На откриването на заседанието не присъстват:

1.  Петър Иванов Китанов – Председател на САК

2.  Ивайло Димитров Данов

3.  Николай Стефанов Руневски

4.  Христо Иванов Христов

5.  Чавдар Георгиев Тончев

Присъства представител на КС:

Николай Илиев Николов

Присъства резервен член:

Тодор Филипов Филипов

В залата присъства адв. Стоян Желев – представител на ВАС.

     ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, кворумът е налице, поради което откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас.

По точка първа от дневния ред:

     Клетва положиха:

АДРИАНА ПАВЛОВА ЗАНЕВА

АДРИАНА ЮЛИЯНОВА БАКАЛОВА

АЛЕКСАНДЪР СТАНИМИРОВ РАДИЧКОВ

АНЕЛИЯ ЯНЧЕВА СТОЯНОВА

АТАНАС РУСЕНОВ РУСЕНОВ

БИЛЯНА ИВАНОВА ГЕЦОВА – ДИМИТРОВА

БОРИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ КАНЧЕЛОВ

БОРЯНА СТОЯНОВА БРАТОЕВА

ВАСИЛЕНА АТАНАСОВА МЛАДЕНОВА

ВАСИЛКА ХРИСТОВА МАЗГАНОВА

ВЕЛИСЛАВА МИЛАНОВА ХРИСТОВА

ВЕРОНИКА САВОВА ЙОРДАНОВА

ДАНИЕЛ МЕТОДИЕВ МАРИНОВ

ДЕНИЦА ПЕТРОВА ЛЮНЧЕВА

ЕЛЕНА НИКОЛОВА ИВАНОВА

ИВА ЕДУАРД НИКОЛОВА

ИВЕЛИНА ЙОРДАНОВА ДАСКАЛОВА – ПЕТРОВА

КРИСТИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА

ЛАЗАРИНКА ЦВЕТАНОВА НАЙДЕНОВА

МЕТОДИ ХРИСТОВ СОКОЛОВ

МИХАЕЛА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

НИКОЛА ЛЮБОМИРОВ СТОЙЧЕВ

ПЛАМЕН СТОЙЧЕВ ДАСКАЛОВ

ТЕОДОР ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ

ТОМИСЛАВ ТРАЙЧОВ МИЛАДИНОВ

По точка втора от дневния ред:

Гласували “10” ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 12.12.2016 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. АММАР АБДУЛ ХУСЕИН АЛИ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. БОИЛ ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ – адвокат, преместване от Адвокатска колегия – гр. Кърджали.

3. ИВО ВЕНЦИСЛАВОВ АНДРЕЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували “10” ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните младши адвокати, които на 12.12.2016г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ГРОЗЕВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ВЛАДИСЛАВ ГЕОРГИНОВ ВУТОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. АНАСТАСИЯ РУМЕНОВА РОШКОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. АДЕЛИНА ЕМИЛОВА РОЗОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ивайло Иванов Миланов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 05.12.2016г.

     2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Пламена Красимирова Кръстева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 09.12.2016г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 23 от ЗА, възобновява упражняването на адвокатска професия на адвокат Мелани Цветелина Димитров, считано от 21.03.2017 година.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Митко Христов Стойков от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.01.2017 г.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 6 “ЗА”

           1 “ПРОТИВ” – Пороминска

           3 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Бакалов, Димитров, Начкова

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Райна Добринова Добрева – Иванова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 15.12.2016г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Тодор Крумов Тодоров от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 13.12.2016г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Адв. Руневски влиза в зала в 14.40 часа.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 6 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка четвърта от дневния ред:

     Гласували: 10 “ЗА”

               Няма “ПРОТИВ”

                  1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Пороминска

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско дружество “Петкова и Минков” за отразяване в регистъра на следните промени:

Заличава като съдружник адвокат Камен Станимиров Минков;

Вписва като съдружник адвокат Милена Димитрова Миткова;

Дружеството ще се управлява и представлява от адв. Ива Петкова Петкова.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско дружество “Зафиров и Кандиларов” за отразяване в регистъра на следните промени:

Заличава като съдружник адвокат Борислав Иванов Господинов;

Вписва като съдружник адвокат Валери Любомиров Кандиларов;

Вписва промяна в наименованието от Адвокатско дружество “Зафиров и Господинов” на Адвокатско дружество “Зафиров и Кандиларов”;

Дружеството ще се управлява и представлява от управителя Светозар Йорданов Зафиров.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско дружество “Христова и партньори” за отразяване в регистъра на следните промени:

Вписва като съдружник адвокат Галина Генчева Гатева;

Заличава като съдружник и управител адв. Пламен Сашев Славов;

Вписва промяна на седалището и адреса на управление, както следва: София, ул. “Будапеща” № 18;

Дружеството ще се управлява и представлява от Михаела Валентинова Христова.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Владимиров и партньори” и вписва Румяна Петрова Ганчева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Димитрова, Бляхова и Георгиева” и вписва Славена Галинова Койчева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Танчовски и съдружници” и вписва Стефан Христов Василев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Бостанджиева и партньори” и отписва Ивелина Йорданова Даскалова – Петрова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Адв. И. Данов и адв. Тончев влизат в зала в 14.46 часа.

По точка пета от дневния ред:

Гласували:  13 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 300 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

Адв. Христов влиза в зала в 14.49 часа.

 
 

     Заседанието продължава след почивката.

По точка десета от дневния ред:


     ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Следващото заседание е редовно на 20.12.2016 г. от 14.00 ч.

     Закривам заседанието в 17.20 часа.

                               Адв. Константин Димитров: ………………………..

                                     /Зам. Председател на САК/

                               Адв. Владимир Дончев: ……………………

                                     /Секретар на САС/

Споделяне