Протокол №33 от 06.12.2016

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 33

На 06.12.2016г. от 14.40 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Прием;

2.  Кадрови;

3.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4.  Заверка на отчети –  чл. 38 (2) от ЗПП;

5.  Допълване броя на избирателните бюра;

6.  Дисциплинарни преписки;

7.  Обсъждане и вземане на решение за подписване на договор за сключване на групова полица “Професионална отговорност на адвоката” за 2017 г.;

8.  Разглеждане на окончателната оферта за медицинска застраховка за чужбина „Алианц Бест Докторс“, представена от ЗАД “Алианц България Живот“;

9.  Молба по чл. 36 ЗА;

10.         Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.       Петър Иванов Китанов – Председател на САК

2.       Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3.       Константин Петров Димитров - Зам. председател на САК

4.       Александър Василев Хамънов

5.       Владислав Александров Янев

6.       Георги Ламбрев Бакалов

7.       Елка Бойчова Пороминска

8.       Ирина Василева Начкова

9.       Пейчо Йорданов Пейчев

10.     Пламен Йорданов Ангелов

11.     Христо Иванов Христов

На откриването на заседанието не присъстват:

1.      Ивайло Димитров Данов

2.      Валентина Видинова Адиркова

3.      Николай Стефанов Руневски

4.      Чавдар Георгиев Тончев

Присъства представител на КС:

Светозар Светозаров

Присъства резервен член:

Тодор Филипов Филипов

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, кворумът е налице, поради което откривам днешното редовно заседание при дневния ред, който е пред вас.

По точка първа от дневния ред:

Гласували “11” ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 05.12.2016 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. СТЕФКА ПЕТРОВА ЦАНКОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВА ГЛИНДЖУРСКА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ДАМЯН АЛЕКСАНДРОВ ЛЕШЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ЙОРДАНКА РАНГЕЛОВА БЕКИРСКА – ДИМИТРОВА – адвокат, преместване от Адвокатска колегия – гр. Пловдив.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували “11” ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните мл. адвокати, които на 05.12.2016г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. РАДОСЛАВ ИВАНОВ ИВАНОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. СЪБИ БИСЕРОВ АТАНАСОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ГОСПОДИН ЛЮБЕНОВ МИЛЕВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА ЛАСИНА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. ИННА СВЕТОСЛАВОВА БАЕВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ЖУЛИЕТА НИКОЛОВА МАРКОВА – мл. адвокат, която следва да внесе  встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. НАДЯ ПЛАМЕНОВА ЦВЕТКОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. ВАСКА РУМЕНОВА СОЛАКОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

9. ЕЛЕНА ИВАНОВА АНДРЕЕВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

10. ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ ТАБАКОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

11. НИКОЛА МИРОСЛАВОВ МАРИНОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

12. ДАНИЕЛ ЮРИЕВ ЙОРДАНОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

13. ГИНКА КРАСИМИРОВА ПЕНЧЕВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Биляна Светлинова Тополова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 02.12.2016г.

     2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Цветина Драгомирова Ранкова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 02.12.2016г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 23 от ЗА, възобновява упражняването на адвокатска професия на адвокат Николай Найденов Найденов, считано от 01.12.2016 година.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 23 от ЗА удължава с една година срока за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия на адвокат Венеция Методиева Желева, считано от 01.01.2017 година.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Руси Ивелинов Шапкаджиев от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от влизане в сила на решението от днес – 06.12.2016 г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Теофана Пенкова Драгиева  от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.12.2016г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Николай Иванов Господов от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.12.2016г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 4 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Метанова и Арнаудова” за отразяване в регистъра на следните промени:

Заличава като съдружник и управител адвокат Мария Георгиева Петрова;

Вписва промяна в наименованието от Адвокатско дружество “Метанова, Петрова и Арнаудова” на Адвокатско дружество “Метанова и Арнаудова”;

Вписва нов адрес на управление на дружеството: гр. София 1000, район Средец, ул. “6-ти септември” № 12,  ет. 2;

Дружеството ще се управлява и представлява от адв. Сибила Динкова Метанова и адв. Деница Атанасова Арнаудова заедно и поотделно.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско дружество “Вълчев и Борисов” за отразяване в регистъра на следните промени:

Вписва за съдружник адвокат Петя Красимирова Кръстева;

Дружеството ще се управлява и представлява от адвокат Борислав Станков Вълчев.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско съдружие “Иванова и Велчева” за отразяване в регистъра на промяна в адреса на управление на съдружието, както следва: София, район Лозенец, ул. “Златен Рог” № 16, вх. А, ет. 4, офис 3.
     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Йосифова, Иванов и Петров” и вписва Бетина Чавдарова Стоянова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на “Тодоров и Дойкова Адвокатско дружество” и вписва Любомир Николаев Велев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Мариана Митова и вписва Димитър Тодоров Комитов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Александър Владимиров Маринов и вписва Марин Тодоров Маринов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1.   Уважава заявление на Адвокатско дружество „Китанова и партньори” и отписва Елена Иванова Андреева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Рашев и партньори” и отписва Антония Георгиева Митова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3. Уважава заявление на адвокат Марияна Христова Тодорова и отписва Господин Любенов Милев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

4. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Делойт Лигъл” и отписва Александър Станимиров Радичков от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Адв. И. Данов влиза в зала в 14.57 часа.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували:  12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 250 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка пета от дневния ред:

ПРЕДСЕ

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

      На осн. чл.101 (2) ЗА определя избирателно бюро номер пет в състав; ВАСИЛКА ХРИСТОВА МАЗГАНОВА, НИКОЛА ЛЮБОМИРОВ СТОЙЧЕВ, АДРИАНА ЮЛИЯНОВА БАКАЛОВА.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл.101 (2) ЗА определя избирателно бюро номер шест в състав; БОРИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ КАНЧЕЛОВ, ТЕОДОР ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ, МЕТОДИ ХРИСТОВ СОКОЛОВ.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн. чл.101 (2) ЗА определя избирателно бюро номер седем в състав; БИЛЯНА ИВАНОВА ГЕЦОВА – ДИМИТРОВА, ТАТЯНА ЙОВЧЕВА НЕДЕЛЧЕВА, АНЕЛИЯ ЯНЧЕВА СТОЯНОВА.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл.101 (2) ЗА определя избирателно бюро номер осем в състав; АДРИАНА ПАВЛОВА ЗАНЕВА, МИХАЕЛА АТАНАСОВА АТАНАСОВА, ВЕРОНИКА САВОВА ЙОРДАНОВА.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл.101 (2) ЗА определя избирателно бюро номер девет в състав; ВЕЛИСЛАВА МИЛАНОВА ХРИСТОВА, АЛЕКСАНДЪР СТАНИМИРОВ РАДИЧКОВ, ИВЕЛИНА ЙОРДАНОВА ДАСКАЛОВА – ПЕТРОВА.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн. чл.101 (2) ЗА определя избирателно бюро номер десет в състав; МАРГАРИТА АНГЕЛОВА НЕШЕВА, КРАСИМИР АЛЕКСАНДРОВ САХАРОВ, СНЕЖАНКА КИРИЛОВА КИРИЛОВА.

Адв. Тончев влиза в залата в 15.45 часа.

Заседанието продължава след почивката.

По точка седма от дневния ред:

Адв. Адиркова влиза в злата в 16.38 часа.

Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да се поднови договора с Лев Инс за сключване на групова полица “професионална отговорност на адвоката” за 2017 година при същите условия, при които е бил сключен и договорът за 2016 година.

По точка осма от дневния ред:

     Гласували: 9 “ЗА”   

        Няма “ПРОТИВ” – Ангелов

            3 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Начкова, Адиркова, Пороминска /в гласуването не участва адв. Ангелов и адв. Китанов, които са извън залата/

На основание горното, Съветът

 Р Е Ш И:

Да се качи на сайта на Софийска адвокатска колегия офертата на ЗАД “Алианц България Живот“, придружена от кратко съобщение към адвокатите – членове на САК, че в случай че желаещите да ползват този вид услуга надхвърлят 1000 човека, съветът е готов да участва с процент съфинансиране, като този процент ще бъде уточнен допълнително в зависимост от броя на желаещите.

По точка десета от дневния ред:


     Гласували: 10 “ЗА”

                 1 “ПРОТИВ” – Пороминска

               Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” /Китанов и Христов са извън зала/

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да се проведе извънредно заседание на САС на 13.12.2016 г, от 14.00 часа.

     ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ:  – Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 18.30 часа.

                               Адв. Петър Китанов: …………………………

                                     /Председател на САК/

                               Адв. Константин Димитров: ……………….

                                     /Зам. Председател на САК/

                               Адв. Владимир Дончев: ……………….

                                     /Секретар на САС/

Споделяне