Протокол №32 от 29.11.2016

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 32

На 29.11.2016г. от 14.43 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Клетва;

2.  Прием;

3.  Кадрови;

4.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

5.  Заверка на отчети –  чл. 38 (2) от ЗПП;

6.  Обсъждане и гласуване на избирателни бюра;

7.  Разпределяне на депозитни дела;

8.  Молби по чл. 36 ЗА;

9.  Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.       Петър Иванов Китанов – Председател на САК

2.       Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3.       Александър Василев Хамънов

4.       Валентина Видинова Адиркова

5.       Владислав Александров Янев

6.       Георги Ламбрев Бакалов

7.       Елка Бойчова Пороминска

8.       Пейчо Йорданов Пейчев

9.       Пламен Йорданов Ангелов

10.     Христо Иванов Христов

На откриването на заседанието не присъстват:

1.  Константин Петров Димитров - Зам. председател на САК

2.  Ивайло Димитров Данов

3.  Ирина Василева Начкова

4.  Николай Стефанов Руневски

5.  Чавдар Георгиев Тончев

Присъства представител на КС:

Николай Илиев Николов

Присъства резервен член:

Тодор Филипов Филипов

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, кворумът е налице, поради което откривам днешното извънредно заседание при дневния ред, който е пред вас.

По точка първа от дневния ред:

     Клетва положиха:

НАДЕЖДА ДАИРБЕКОВНА ФАЙФЕЛ

МАГДАЛЕНА КОЛЕВА КОЛЕВА

ЛИЛИЯ СТЕФАНОВА ИВАНОВА

МАРТИНА КРАСИМИРОВА ЧУЧУКОВА

САБИЕ МУСОВА РЕДЖЕБОВА

ЛИДИЯНА ЮЛИЯНОВА МИЛЕНОВА

ВЛАДИМИР РОСЕНОВ ТАШЕВ

ТЕОДОРА БОРИСОВА МАЛИНЧЕВА

РУМЯНА РУМЕНОВА ЙОРДАНОВА

ДЕСИСЛАВА ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА

МАРТИН АЛЕКСАНДРОВ НАЙДЕНОВ

НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ СОТИРОВ

ДИМИТЪР ВЕНЕЛИНОВ НИКОЛАЕВ

МАРТИН ПРОДАНОВ АРСОВ

ПЕТЯ КРАСИМИРОВА АСЕНОВА

АЛЕКСАНДЪР ЮЛИЯНОВ МИХАЙЛОВ

РОЗА ВИКТОРОВА МИТОВА

МАРИЯН ОГНЯНОВ КИРЯНОВ

ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВ ДИНЕВ

ИВО КОНСТАНТИНОВ ИВАНЧЕВ

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ПЕНКОВ

ИЛИЯНА СЪБИНОВА ГЕОРГИЕВА

ПЛАМЕН ПЕТРОВ НЕДЕЛЧЕВ

ИВА ЛЮБОМИРОВА ДИМИТРОВА

СИЛВИЯ ДЕТЕЛИНОВА ТРИЛЬОВСКА

СИЛВИЯ СЕРГЕЕВА РИБАНЧОВА

БОРЯНА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА

По точка втора от дневния ред:

Гласували “10” ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 28.11.2016 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. БОРЯНА СТОЯНОВА БРАТОЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ДЕНИЦА ПЕТРОВА ЛЮНЧЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ЕЛЕНА НИКОЛОВА ИВАНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ХРИСТИНА ГАНЧЕВА ЗЛАТКОВСКА – адвокат, преместване от Адвокатска колегия – гр. Бургас.

5. КРИСТИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. БИЛЯНА ИВАНОВА ГЕЦОВА – ДИМИТРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. ТАТЯНА ЙОВЧЕВА НЕДЕЛЧЕВА – адвокат, преместване от Адвокатска колегия – гр. В. Търново.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували “10” ЗА – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните мл. адвокати, които на 28.11.2016г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ЛАЗАРИНКА ЦВЕТАНОВА НАЙДЕНОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ВАСИЛКА ХРИСТОВА МАЗГАНОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6.      ВЕРОНИКА САВОВА ЙОРДАНОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7.      ВЕЛИСЛАВА МИЛАНОВА ХРИСТОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8.      АТАНАС РУСЕНОВ РУСЕНОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

9.      АЛЕКСАНДЪР СТАНИМИРОВ РАДИЧКОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

10.    ИВЕЛИНА ЙОРДАНОВА ДАСКАЛОВА – ПЕТРОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

11.    ТОМИСЛАВ ТРАЙЧОВ МИЛАДИНОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

12.    АНЕЛИЯ ЯНЧЕВА СТОЯНОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

13.    ВАСИЛЕНА АТАНАСОВА МЛАДЕНОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

14.    АДРИАНА ПАВЛОВА ЗАНЕВА  – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

15.    МИХАЕЛА АТАНАСОВА АТАНАСОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

16.    НИКОЛА ЛЮБОМИРОВ СТОЙЧЕВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

17.    АДРИАНА ЮЛИЯНОВА БАКАЛОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

18.    ИВА ЕДУАРД НИКОЛОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

19.    ПЛАМЕН СТОЙЧЕВ ДАСКАЛОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

20.    БОРИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ КАНЧЕЛОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

21.    ТЕОДОР ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

22.    МЕТОДИ ХРИСТОВ СОКОЛОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

23.    ДАНИЕЛ МЕТОДИЕВ МАРИНОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Адв. Данов влиза в зала в 14.49 часа.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ивона Иванова Тодорова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 17.11.2016г.

     2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Лора Даниелова Каменова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 25.11.2016г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 23 от ЗА, удължава срока за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия на адвокат Ани Бонова Шопова до 31.12.2017 година.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Силвия Силвионова Паунова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.11.2016г.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Анета Йорданова Русева  от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.12.2016г.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Евангелина Ганчева Енчева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 24.11.2016г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 28 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка четвърта от дневния ред:

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско дружество “Данаилов, Дренски, Неделчев и Ко” за отразяване в регистъра на промяна в адреса на управление на дружеството, както следва: София, район Триадица, ул. “Княз Борис I” № 98 А.    

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Адв. Николай Руневски влиза в зала в 14.56 часа.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:
      Уважава молба № 7928/17.11.2016 г. на адв. Искра Янева Кишкова – съдружник в Адвокатско дружество “Кишкова, Недялков, Данаилов и съдружници” и на осн. чл. 11, т. 6 от дружествения договор във вр. чл. 68, ал. 1, т. 6 ЗА същата да бъде заличена като съдружник в Адвокатско дружество “Кишкова, Недялков, Данаилов и съдружници”, както и да бъде премахнато името й Кишкова от наименованието на дружеството.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско дружество “Василева и Георгиев” за отразяване в регистъра на следните промени:

Заличава като съдружник и управител Борислав Иванов Найденов;

Вписва като съдружник и управител адвокат Иван Емилов Георгиев;

Вписва промяна в наименованието от Адвокатско дружество “Найденов и Василева” на Адвокатско дружество “Василева и Георгиев”;

Дружеството ще се управлява и представлява от Станислава Иванова Василева и Иван Емилов Георгиев заедно и поотделно.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 77а във вр. чл. 61 ЗА вписва “Адвокатско дружество Г. Навридис и съдружници – клон България, Евтимиос Навридис” с кратко отличително наименование “EGNA Адвокатско дружество – клон България, Евтимиос Навридис”.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Златанов и партньори” и вписва Десислава Димитрова Йорданова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Деян Йотов Николов и вписва Васил Бориславов Дамаскинов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Китанова и партньори” и вписва Милен Димитров Янков в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско съдружие “Димитров и съдружници” и вписва Христо Ивелинов Желязков в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1.   Уважава заявление на Адвокатско дружество „Камбуров и съдружници” и отписва Румяна Петрова Ганчева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявление на адвокат Олена Стефкова Шишкова и отписва Николай Пенчев Пенчев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3. Уважава заявление на адвокат Олена Стефкова Шишкова и отписва Магдалена Колева Колева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка пета от дневния ред:

Гласували:  12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 350 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

     По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 101 (2) ЗА, Софийският адвокатски съвет определя 13 избирателни бюра, които да подпомагат работата на избирателната комисия в предстоящите избори за делегати през м. януари 2017 г.


 

Адв. Пороминска и адв. Ангелов излизат от залата в 15.14 часа.

Гласували: 9 „ЗА”

        Няма “ПРОТИВ”

            1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Руневски /не гласуват адв. Ангелов

и адв. Пороминска, които са извън залата/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн. чл. 101 (2) ЗА определя избирателно бюро номер едно в състав; ЛЮБОМИР КОНСТАНТИНОВ ПЕНЧЕВ, БИЛЯНА  ПЕТКОВА  ПЕТКОВА и КРАСИМИР ПЕТРОВ  ВЛАДИМИРОВ.

Гласували: 9 „ЗА”

         Няма “ПРОТИВ”

            1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Руневски/не гласуват адв. Ангелов

и адв. Пороминска, които са извън залата/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн. чл.101 (2) ЗА определя избирателно бюро номер две в състав; МЕТИН   МУСТАФОВ  ИБРИЯМОВ, ДЕСИСЛАВА  МОНЕВА  ПЕТКОВА - ПЕНЕВА и ХРИСТО  АТАНАСОВ  БАРБОВ.

Гласували:  9 „ЗА”

         Няма “ПРОТИВ”

            1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Руневски /не гласуват адв. Ангелов и адв. Пороминска, които са извън залата/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 101 (2) ЗА определя избирателно бюро номер три в състав; ВЕНЦИСЛАВ ВЕСКОВ БЕМОВ, АНГЕЛ ПЕТКОВ ПЕТКОВ и ДИМИТРИЯ ДЕЛЧЕВА МИЛКОВА.

Гласували: 9 „ЗА”

        Няма “ПРОТИВ”

            1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Руневски /не гласуват адв. Ангелов

и адв. Пороминска, които са извън залата/

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл.101 (2) ЗА определя избирателно бюро номер четири в състав; РАФИ  ОНИК  МАДЖЕЛЯН, ВИОЛЕТА  АЛЕКСАНДРОВА  ХРИСТОСКОВА и ГЕНАДИЙ ИВАНОВ СТОЯНОВ.


 

Адв. Чавдор Тончев влиза в зала в 15.20 часа.

 По точка девета от дневния ред:

          Адв. Руневски напуска залата.

     Адв. Елка Пороминска напуска залата.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На 22.12.2016 г. от 15.00 часа в ТД, Софийският адвокатски съвет  организира коледно парти и връчване на ПОМОЩИ ЗА НОВОРОДЕНИ ДЕЦА НА АДВОКАТИ за 2016г. в размер на 200,оо /двеста/ лева.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 16.43 часа.

                                     Адв. Петър Китанов: ……………………………

                                          /Председател на САК/

                                     Адв. Владимир Дончев: ………………………

                                          /Секретар на САС/

Споделяне