Протокол №16 от 17.05.2016

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 16

      На 17.05.2016г. от 15.00 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Прием;

2.  Кадрови;

3.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4.  Заверка на отчети по чл. 38 (2) от ЗПП;

5.  Определяне на особени представители по депозитни дела за над 3 000,оо лева;

6.  Обсъждане работата на комисията за европейска интеграция и международно сътрудничество, нейният състав и работата по подписаните споразумения за сътрудничество с адвокатски колегии извън страната и др. по предложение на Н. Руневски.

7.  Молби по чл. 36 ЗА;

8.  Разни.

      На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

      1. Петър Иванов Китанов – Председател на САК

      2. Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС     

      3. Константин Петров Димитров - Зам. председател на САК

      4. Александър Василев Хамънов

      5. Георги Ламбрев Бакалов

      6. Валентина Видинова Адиркова

      7. Елка Бойчова Пороминска

      8. Ивайло Димитров Данов

      9. Ирина Василева Начкова

      10. Пейчо Йорданов Пейчев

      11. Пламен Йорданов Ангелов

      12. Христо Иванов Христов

      На откриването на заседанието не присъстват:

      1. Владислав Александров Янев

      2. Николай Стефанов Руневски

      3. Чавдар Георгиев Тончев   

Присъства представител на КС:

Светозар Светозаров

Не присъства резервен член:

      В залата присъства Ст. Желев – представител на ВАС.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА”

         Няма “ПРОТИВ”

            1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Пороминска            

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

След проведено събеседване на 16.05.2016 г. приема в Софийска Адвокатска Колегия ИВЕТА РУМЕНОВА РАДИЧКОВА като младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно /адв. Пороминска се въздържа само по отношение на кандидата за прием в САК – Мирослав Антонов Моравски/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 16.05.2016г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА ЦОНЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. Преместване в САК на НИКОЛАЙ ДОЙЧЕВ АТАНАСОВ – адвокат от Адвокатска Колегия – гр. Ямбол.

3. АСЯ ЕМИЛОВА ДЯНКОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ЕЛИАНА ИВАЙЛОВА ИЛИЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. ЛЮБОМИРА ДИМИТРОВА МИТЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. Преместване в САК на ХРИСТО СТЕФАНОВ ПАНЕВ – адвокат от Адвокатска Колегия – гр. Перник.

7. Преместване в САК на ГЕРГАНА ЦВЕТАНОВА НИКОЛОВА – адвокат от Адвокатска Колегия – гр. Враца.

8. МИРОСЛАВ АНТОНОВ МОРАВСКИ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

9. АНТОН БИСЕРОВ ДЕМИРЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

10. ВАСИЛ ГЪЛЪБОВ МИХАЙЛОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

      11. ГАЛИНА БИСЕРОВА СТАМБОЛИЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

      12. Преместване в САК на ЦВЕТЕЛИНА ЙОРДАНОВА КРЪСТЕВА – адвокат от Адвокатска Колегия – гр. Велико Търново.

      13. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

      На събеседването не се явиха кандидатите за прием за адвокати: Антоанета Атанасова Каръмчева, Гинка Георгиева Маринова и Денислава Пламенова Павлова.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

      Гласували: 6 “ЗА”

                 2 “ПРОТИВ” – Адиркова, Христов

                 4 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Пейчев, Бакалов, Пороминска, Данов

      На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

След проведено събеседване на 16.05.2016г., приема в Софийска Адвокатска Колегия ЛЮБЕН ЮЛИЕВ ДИМИТРОВ, който се премества в САК от Адвокатска колегия – гр. Перник.

      Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

      Гласували: 6 “ЗА”

                 2 “ПРОТИВ” – Адиркова, Христов

                 4 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Пейчев, Бакалов, Пороминска, Данов

      На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

След проведено събеседване на 16.05.2016г., приема в Софийска Адвокатска Колегия ЦВЕТЕЛИНА БОРИСОВА НИКОЛОВА, която се премества в САК от Адвокатска колегия – гр. Перник.

      Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

      На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Сирма Руменова Томова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 11.05.2016г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

      Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

      На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Христо Нешев Нешев от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 12.05.2016 г.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Десислава Недялкова Димитрова – Йосифова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 14.05.2016 г.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Милена Сашова Гогова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 31.05.2016 г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 12 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Симеонка Илиева Костадинова, считано от 10.05.2016 година.

2. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Росица Георгиева Иванова, считано от 10.05.2016 година.

3. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Николай Димитров Върбанов, считано от 10.05.2016 година.

4. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Ненка Драганова Берберова, считано от 10.05.2016 година.

5. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Маргарита Светославова Георгиева, считано от 10.05.2016 година.

6. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Бисер Емилов Борисов, считано от 10.05.2016 година.

7. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Иван Миланов Лазов, считано от 10.05.2016 година.

Указва на Мирена Стоянова - личен състав да изготви писмо, с което да уведоми адвокатите, че следва да върнат адвокатските си карти.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т. 5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Димитър Петков Франгов, считано от 04.05.2016 г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

      Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

      На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 6 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 12 “ЗА”  – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Рашев и партньори” и вписва по партидата на дружеството следните промени:

Вписва като адвокати-съдружници Георги Атанасов Матев, Мария Илиянова Балабанова и Деница Дойчева Терзийска;

Заличава като адвокати-съдружници Златко Иванов Димитров и Илиана Ангелова Бурова.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 “ЗА”  – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Стоянов и партньори” и вписва по партидата на дружеството следните промени:

Вписва промяна в наименованието, както следва: Адвокатско дружество “Стоянов и Островски”;

Заличава като адвокат – съдружник Милена Димитрова Миткова;

Вписва като адвокат-съдружник Николай Василев Островски.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 “ЗА”  – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Христова и Банкова” и вписва по партидата на дружеството следните промени:

Вписва промяна в адреса на управление, както следва: София, ул. “Рачо Димчев” № 1, вх. А, ет. 2, ап. 9;

Вписва промяна в адреса на канторите на адвокатите-съдружници, както следва: София, ул. “Рачо Димчев” № 1, вх. А, ет. 2, ап. 9;

Дружеството ще се управлява и представлява от управителите Павлина Христова Неделчева и Добромира Атанасова Банкова-Ганева заедно и поотделно.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

      Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

      На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Цеков и Цекова” и вписва Надежда Методиева Ангелова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Алаванос и Тотев” и вписва Камелия Христова Христова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава заявлението на адвокат Антония Аргирова Спасова и отписва Елица Янчева Халачева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявлението на Адвокатско дружество “Попов и партньори” и отписва Цветелина Цветанова Александрова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3. Уважава заявлението на Адвокатско дружество “Табаков, Табакова и съдружници” и отписва Тодор Радков Влайков от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

4. Уважава заявлението на Адвокатско дружество “Кинстелар с.р.о., Адвокатска кантора – клон София/Лукаш Шевчик” и отписва Милеслава Георгиева Богданова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Адв. Руневски влиза в зала в 15.35 часа.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 13 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

      На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 150 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.


Адв. Янев влиза в зала.

По точка шеста от дневния ред:    

      Гласували: 10 “ЗА”

                1 “ПРОТИВ” – Руневски

                3 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Начова, Димитров, Пороминска

      На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

      САС констатира, че комисията за европейска интеграция и международно сътрудничество е в непълен състав, поради което, както и съгласно предходно решение на САС от 19.02.2013 година, същата следва да се попълни с трима членове.

      Гласували: 13 “ЗА”

              Няма “ПРОТИВ”

                 1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Димитров  

      На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

      Избира адв. Константин Димитров в състава на комисията за европейска интеграция и международно сътрудничество.

      Гласували: 12 “ЗА”

                 1 “ПРОТИВ” – Руневски

                 1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Пороминска      

      На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

      Избира адв. Владислав Янев в състава на комисията за европейска интеграция и международно сътрудничество.

      Гласували: 13 “ЗА”

              Няма “ПРОТИВ”

                 1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Начкова   

      На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

      Избира адв. Ирина Начкова в състава на комисията за европейска интеграция и международно сътрудничество.

По точка седма от дневния ред:

      Гласували: 10 “ЗА”

                 3 “ПРОТИВ” – Христов, Адиркова, Руневски

                 1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Пороминска

      На основание горното, Светът

Р Е Ш И:

      Да се проведе извънредно заседание на САС на 31.05.2016 година от 14.00 часа.

      ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 17.26 часа.

                                   Адв. Петър Китанов:…………………………….

                                         /Председател на САК/

                                   Адв. Владимир Дончев: …………………….

                                         /Секретар на САС/

Споделяне