Протокол № 7 от 1.03.2016

П  Р  О  Т  О  К  О  Л    № 7

На 01.03.2016г. от 14.17 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Клетва;

2.  Кадрови;

3.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4.  Заверка на отчети по чл. 38 (2) от ЗПП;

5.  Дисциплинарни преписки;

6.  Молби по чл. 36(3)ЗА;

7.  Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.       Петър Иванов Китанов – Председател на САК

2.       Константин Петров Димитров - Зам. председател на САК

3.       Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

4.       Александър Василев Хамънов

5.       Валентина Видинова Адиркова

6.       Владислав Александров Янев

7.       Елка Бойчова Пороминска

8.       Ирина Василева Начкова

9.       Николай Стефанов Руневски

10.     Пейчо Йорданов Пейчев

11.     Пламен Йорданов Ангелов

12.     Христо Иванов Христов

На откриването на заседанието не присъстват:

1.  Ивайло Димитров Данов

2.  Георги Ламбрев Бакалов

3.  Чавдар Георгиев Тончев

Присъства представител на КС:

Николай Илиев Николов

Присъства резервен член:

Тодор Филипов Филипов

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

1.  МАРИЕЛА РУМЕНОВА СПАСОВА

2.  КРИСТИЯН ИВАНОВ ИВАНОВ

3.  БИСЕРА  АДРИАНОВА  КРУМОВА

4.  ЙОАННА ИВАЙЛОВА НАЙДЕНОВА

5.  ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

6.  ЖЕЛЯЗКО ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ

7.  ЛЮБОМИРА ВАСЕВА ТОДОРОВА

8.  МАРИЯ БОЙЧОВА ИВАНОВА

9.  ТИХОМИР НИКОЛАЕВ РАЧЕВ

10.  МАРТИН ПЕТРОВ КАМЕНОВ

11.  ЕВТИМ РОСЕНОВ ЗЛАТАНОВ

12.  КАТРИН ГЕОРГИЕВА СТОИЛОВА

13.  ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ

14.  БОРИС  ТОДОРОВ  ДОЙЧИНОВ

15.  ПАУЛИНА ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА

16.  БОЯН БОЯНОВ БОГДАНОВ

17.  ЦВЕТА ИРЖИ АТАНАСОВА

18.  ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

19.  АНТОАН СТОЯНОВ ВЕЛЧЕВ

20.  ТОДОР АНТОНОВ ИЛИЕВ

21.  МАРИО МОМЧИЛОВ ЙОРДАНОВ

22.  ГОСПОДИН МАРКОВ БУМБАРОВ

23.  АНТОНИ ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ

24.  ПЕТЪР ВАСИЛЕВ КЬОСЕВ

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Васил Тенчев Дундов от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 17.02.2016 г.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Александър Щелиянов Щерионов от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 26.02.2016 г.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление по чл. 23 ЗА за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия на адвокат Мирослав Михайлов Марчев, считано от 01.02.2016 година.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 12 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Мартин Минчев Коджаманов от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 18.02.2016г.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Светла Стоянова Димитрова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 18.02.2016г.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Ивелина Първанова Банкова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 03.04.2016г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Йордан Георгиев Соколов, считано от 24.02.2016г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 20 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава искане по заявление на Адвокатско дружество “Пенева и Белчински” за отразяване по партидата на дружеството промяна в адреса на управление на дружеството, както следва: София 1000, ул. “Цар Асен” № 11, ет. 2.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

      1. На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Стойнов, Стойнов и Петрова”.

     2. На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Антонова и Шукерова”.

     3. На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Маринов и Шаламанова”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: “12” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава искане по заявление на Адвокатско съдружие “Георгиева, Петров, Ненков, Георгиев” за отразяване по партидата на съдружието на следните промени;

Прекратява участието като съдружници на адв. Ася Олегова Манджукова – Стоянова, адв. Милен Атанасов Шопов, адв. Александър Стефанов Ненков и адв. Светлана Людмилова Георгиева, като ги освобождава от длъжност и от отговорност като управители за целия период на управление;

Промяна в наименованието на съдружието, както следва: Адвокатско съдружие “Георгиев и Петров”;

Съдружието ще се управлява и представлява от управителите адв. Людмил Георгиев Георгиев и адв. Румен Василев Петров.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Тошев, Йочева и Ко” и вписва Анелия Пламенова Петрова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Петя Миткова Белелиева и вписва Ива Ивайлова Кънева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Бошнаков, Димов и Миланов” и вписва Моника Илиева Пилевска в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1.   Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко” и отписва Мартин Василев Захариев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2.   Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко” и отписва Радина Константинова Томанова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Станева, Димитрова, Панева” и отписва Пламен Иванов Веселинов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

4. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков” и отписва Красимира Юриева Карталова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

5. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков” и отписва Зоя Василева Василева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 350 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

Заседанието продължава след почивката.

     Адв. Данов влиза в зала в 16.14 часа.

По точка седма от дневния ред:

     Гласували: 10 “ЗА”

                 3 “ПРОТИВ” – Адиркова, Руневски, Дончев

              Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Постъпило е повторно писмо от НБПП с две предложения и съответно искане за вземане решение от Софийски адвокатски съвет, едното от които е за одобряване на списък с адвокати, вписани в НРПП, избрани след проведен конкурс от НБПП и проведено обучение за работа с информационна система във връзка с две дейности НТПП и РЦК и второто, в случай че не се одобри първото, адвокатският съвет сам да организира предоставянето на правна помощ на телефон, като изготвяне на ежемесечни графици за работа с посочени от него адвокати.

     След като се запозна с писмо на НБПП, Вх. № 1483/29.02.2016 година, Софийският адвокатски съвет счита, че в първата част на искането вече се е произнесъл в свое заседание, проведено на 26.01.2016 година, Протокол № 3.

     По втората част на искането остава без разглеждане предложението на НБПП, тъй като в Закона за правната помощ са посочени правата и задълженията на адвокатските съвети. Софийският адвокатски съвет няма права или задължения да извършва дейности, които не са предвидени в Закона за правната помощ, в т.ч. за дейности, предвидени в договор за безвъзмездна финансова помощ между МП и НБПП, по който договор Софийският адвокатски съвет не е страна, не се е ангажирал, съответно не е от неговата компетентност.  

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Поради това че няма постъпило предложение за извънреден съвет, закривам заседанието в 17.28 часа.

                                     Адв. Петър Китанов: ………………………

                                          /Председател на САК/

                                     Адв. Владимир ДОНЧЕВ: ………………….

                                          /Секретар на САС/

Споделяне