Протокол № 3 от 26.01.2016

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 3

На 26.01.2016г. от 14.37 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Кадрови;

2.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3.  Заверка на отчети по чл. 38 (2) от ЗПП;

4.  Обсъждане опровержение от БИСОФТ ЕООД;

5.  Обсъждане проектобюджет на САК за 2016 година;

6.  Обсъждане оферта на АПИС за предоставяне на програмен продукт на адвокатите, членове на САК;

7.  Решения на КЗПА и молби по чл. 29 ЗА;

8.  Обсъждане предложение на НБПП;

9.  Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.       Константин Петров Димитров - Зам. председател на САК

2.       Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3.       Александър Василев Хамънов

4.       Валентина Видинова Адиркова

5.       Владислав Александров Янев

6.       Елка Бойчова Пороминска

7.       Ирина Василева Начкова

8.       Николай Стефанов Руневски

9.       Христо Иванов Христов

10.     Чавдар Георгиев Тончев

На откриването на заседанието не присъстват:

 1. Петър Иванов Китанов – Председател на САК

 2. Георги Ламбрев Бакалов

 3. Ивайло Димитров Данов

 4. Пейчо Йорданов Пейчев

 5. Пламен Ангелов

Присъства представител на КС:

Николай Илиев Николов

Присъства резервен член:

Тодор Филипов Филипов

В залата присъства адв.  Ст.Желев - представител на ВАС.

     ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият се от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет в 14.37 часа, при дневния ред обявен пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 8 „ЗА“

           1  “ПРОТИВ” – Руневски

           1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Пороминска

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отхвърля искане по заявление за промяна на статута от младши адвокат в адвокат на Люба Иванова Гайдева, тъй като не е налице хипотезата на чл. 20 (9)ЗА.

След справка се установи, че младши адвокат Люба Иванова Гайдева е вписана в регистъра на младшите адвокати, воден от Софийски Адвокатски Съвет, като младши адвокат на 25.03.2015 г.

     На 19.01.2016 година същата е подала заявление за промяна на статута, което е разгледано от САС на 26.01.2016 г.

Съгласно чл. 20 (9) ЗА – след изтичане на две години младшият адвокат придобива правата на адвокат, освен ако не са възникнали пречки по чл. 5 и му се издава карта за адвокат. И именно тук е мястото да се прави разлика между адвокат и юрист. Думите адвокат и юрист са често използвани, като "юрист" е по-общото понятие. Всеки адвокат трябва да бъде юрист, както и всички съдии, нотариуси, прокурори и други лица, които пряко се занимават с правото. Според българското законодателство студентите по право, след успешното полагане на изпитите в юридическите факултети, държавен изпит и изпит за придобиване на юридическа правоспособност пред Министерство на правосъдието, получават юридическа правоспособност, която им позволява да практикуват някоя измежду многото юридически професии. Така един човек става юрист, но не и адвокат. Желаещият да практикува като адвокат, е нужно да отговаря на изискванията на Закона за адвокатурата, за да бъде вписан в някоя от адвокатските колегии. Всеки дееспособен български гражданин може да стане адвокат, при условие че освен юридическо образование, отговаря и на редица други условия, едно от които е визирано в чл. 4 (1), т. 3 от ЗА, а именно – да има най-малко две години юридически стаж, както и ал. 2 на същия член – придобилият юридическа правоспособност, който няма две години юридически стаж, може да упражнява дейност като младши адвокат. С други думи не може да бъде вписано едно лице, което кандидатства за прием в адвокатска колегия като адвокат, ако няма най-малко две години юридически стаж и не отговаря на условието по чл. 4 (1), т. 3 от ЗА. А веднъж вписано като младши адвокат, по смисъла на чл. 20 (9) ЗА лицето може да придобие правата на адвокат след изтичане на две години, т.е. упражнявайки две години професията, придобивайки опит, трупайки професионални знания и умения, какъвто е и случаят на младши адвокат Люба Иванова Гайдева. В този смисъл логично е да се тълкува, че законодателят е имал предвид две години стаж именно като младши адвокат, а не общ юридически стаж, защото юрист всъщност е вид образование, а не професия.

И второ, защото ако се прави друго, различно тълкувание, се обезсмисля смисъла на чл. 20 (9) от Закона за адвокатурата.

Водим от горното адвокатският съвет оставя заявлението на младши адвокат Люба Иванова Гайдева без уважение.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и адвоката.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Десислава Валентинова Димитрова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 22.01.2016 г.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 8 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

      На основание чл. 61 от ЗА вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Тошев и Ботева”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 8 “ЗА”

           1 “ПРОТИВ” – Руневски

           1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Адиркова

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на Адвокатско дружество “Барбалова, Величков и Георгиева” в частта – Заличава като съдружници Велислав Величков Величков и Диана Тодорова Георгиева; Вписва като адвокат – съдружник Миглена Костова Симеонова.

Горната промяна да се отрази в регистъра на адвокатските дружества, воден от САС.

Отхвърля искането в частта – промяна в наименованието на Адвокатско дружество “Барбалова & съдружници”.

Указва на дружеството да приведе наименованието на същото в съответствие в разпоредбата на чл. 59 (1) и (2)ЗА.

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава искане по заявление на Адвокатско дружество “Петрова и съдружници” за промяна по партидата на дружеството на следните промени: нови телефони +359 2 417 7121 и +359 2 417 7131; ел.поща – office@pplf-bg.com и интернет адрес – www.pplf-bg.com.

Горните промени да се отразят в регистъра.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На основание чл. 52 (3) от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските съдружия при САК Адвокатско съдружие „Добрева и Зъмтиков”.

     2. На основание чл. 52 (3) от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските съдружия при САК Адвокатско съдружие „Хубенова и Кралева”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Милена Атанасова Ненкова и вписва Даниела Миткова Атанасова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Камбуров и съдружници” и вписва Снежанка Методиева Еленкова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Петрова и съдружници” и вписва Велислава Петрова Любенова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско съдружие “Димитров и съдружници” и вписва Симона Пламенова Кирилова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Вълкова и Дончев” и вписва Елена Кирилова Дикова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

6. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Трифонова – Мадолева, Димитрова” и вписва Валерия Георгиева Димитрова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

7. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Цветомила Славиева Вукова и вписва Станислав Симеонов Вуков в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували:  8 „ЗА“

          Няма „ПРОТИВ“

            2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – Янев, Адиркова

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 100 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка четвърта от дневния ред:

     Гласували: 9 “ЗА”

                1 “ПРОТИВ” – Янев

            Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Поради отсъствие на вносителя, точка четвърта от дневния ред се отлага за 02.02.2016 година.

Адв. Пейчев влиза в зала в 14.44 часа.

     Адв. Бакалов влиза в зала в 15.00 часа.  

По точка шеста от дневния ред:

     Гласували: 11 “ЗА”

               Няма “ПРОТИВ”

                  1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Пейчев

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да се сключи договор с АПИС за закупуване на пакет електрони услуги – АПИС право и АПИС практика, които да се представят за безвъзмездно ползване на адвокатите, членове на САК.

По точка седма от дневния ред:

     Гласували: 8 “ЗА”

                 1 “ПРОТИВ” – Руневски

                2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Начкова, Пороминска /в гласуването не участва адв. Дончев, който е извън зала/

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Във връзка със самосезиране на САС по повод данни, съдържащи се по дисциплинарна преписка № 446/2015 г. образувана срещу адвокат Стоян Димитров Стоянов (прекратена), за нарушения на правата на адв. Стоян Димитров Стоянов по чл. 29 ЗА, извършени с налагането му на неоснователна и процесуално опорочена глоба от 500 лева от съдия Чочкова, като председател на 12-ти състав на НО в о.с.з. от 05.11.2015 г. по чнд № 2133/2015 г. на СГС, САС намира, че са налице данни за нарушение правата на адвоката, поради което и на осн. чл. 29 (1) ЗА да се извърши проверка по случая заедно с представител на Софийски градски съд.

На осн. чл. 29 (2) ЗА САС дава провомощия на адв. Филко Розов - член на САК да извърши проверка по случая заедно с представител на СГС.

Да се уведоми Председателя на СГС за случая, с молба за определяне на техен представител, който да участва в проверката.

В случай че в 7-дневен срок от страна на СГС не бъде посочен представител, адвокатският съвет на осн. чл 29, ал. 4 ЗА ще извърши проверка само чрез своя представител.

Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Във връзка със сигнал Вх. № 9096/24.11.2015 година на мл. адвокат Петко Петков от САК и наличието на достатъчно данни за неоказано съдействие от страна на дежурен полицай от РПУ на МВР – гр. Тетевен, което е в разрез с нормата на чл. 29 ЗА, да се образува процедура по реда на чл. 29 и сл. от ЗА.

На осн. чл.29 (2) ЗА определя адв. Тончев – член на САС да извърши проверка по случая съвместно с представител на РПУ – Тетевен.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, давам 10-15 минути почивка.

     Заседанието продължава в 16.34 часа.

В залата присъства адв. Ангелов.

     Адв. Данов влиза в зала в 16.39 часа.

     Гласували: 7 “ЗА”

                 2 “ПРОТИВ” – Христов, Пороминска

                 3 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Тончев, Руневски, Начкова

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Отлага разпределението от адвокатския съвет на пет броя депозитни дела - над 5 000,оо лева всяко, поради липсата на ясен механизъм за разпределянето им.

     ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, друго в разни?

     Няма.

     ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Закривам заседанието в 18.18 часа.

     Следващото заседание е редовно на 02.02.2016 година.

                               Адв. Константин Димитров: …………………………

                                          /Зам. Председател на САС/

                               Адв. Владимир Дончев: …………………………………..

                                          /Секретар на САС/

Споделяне