Протокол № 43 от 02.12.2014

П Р О Т О К О Л

№ 43

На 02.12.2014г. от 14.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Клетва;

2. Кадрови;

3. Адвокатски дружества, съдружия и адвокатски сътрудници;

4. Становища по отчети;

5. Дисциплинарни преписки;

6. Обсъждане предложения за откриване на депозитна сметка;

7. Доклад на временната комисия за предлагани промени в правилата за избор на началник сектор „правна помощ и специализирана администрация”;

8. Обсъждане възможност за закупуване на програмен правен продукт и предложение за залагане в бюджета на средства за минимална адвокатска застраховка на членовете на САК;

9. Молби по чл. 29 ЗА:

10. Решения на КЗПАСП;

11. Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2. Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3. Александър Василев Хамънов

4. Валентина Видинова Георгиева-Адиркова

5. Владислав Александров Янев

6. Ивайло Димитров Данов – Зам. Председател

7. Константин Петров Димитров

8. Пламен Йорданов Ангелов

9. Христо Иванов Христов

10. Чавдар Георгиев Тончев

На откриването на заседанието не присъстват:

1. Георги Ламбрев Бакалов

2. Елка Бойчова Пораминска

3. Ирина Василева Начкова

4. Николай Стефанов Руневски

5. Пейчо Йорданов Пейчев

Присъстват представители на КС:

Светозар Стефанов Светозаров

Присъства резервен член:

Тодор Филипов

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното извънредно заседание на адвокатския съвет.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

ЗОРНИЦА АТАНАСОВА ТОДОРОВА

ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ДЕНБЕРОВ

ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА КОСТОВА

ИВАН РУМЕНОВ ПАЛИЙСКИ

АНТОНИЯ ПЕЙЧЕВА ПЕЕВА

АНГЕЛ НИКОЛАЕВ ТИНЧЕВ

ГИНКА БОРИСОВА БОЙЧЕВА

ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА

КРАСИМИР МЕТОДИЕВ НИКИЛОВ

МАРТИН ПЕТКОВ ДИМИТРОВ

НАДЕЖДА КРАСИМИРОВА БОЕВА

ЕМИЛ СТОИМЕНОВ ЛАЛОВ

ВАЛЕРИ ИВАНОВ АПОСТОЛОВ

ВАЛЕНТИН БАЛЕНТИНОВ БОЖИЛОВ

АНГЕЛ МИТКОВ ГЕОРГИЕВ

МИХАЕЛА КРАСИМИРОВА СТАМОВА

ТОДОР ВЕНЕЛИНОВ АБАДЖИЕВ

ДЕСИСЛАВА СЛАВОВА ИСАЕВА

ПЛАМЕНА КРАСИМИРОВА КРЪСТЕВА

ИВАЙЛО ИВАНОВ МИЛАНОВ

ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ЯНАКИЕВ

МИНА БОЖИДАРОВА ДАКОВА

РАДИНА КРАСИМИРОВА ВАКРИЛОВА

ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ

ВЕНИВ АБИЛОВА АБИЛОВА

ГРЕТА МИЛЕНОВА ДИМОВА

В 16.02 часа адвокат Пейчев влиза в залата.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Вписва в регистъра на адвокатите при Софийска Адвокатска Колегия адвокат Сениха Ахмед Рюстем от Адвокатска Колегия гр. Добрич.

Същата следва да внесе по сметката на Софийска Адвокатска Колегия сумата от 750 лв., представляваща ½ от встъпителната вноска.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и адвоката.

Гласували: 10 “ЗА”

Няма „ПРОТИВ”

1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Адиркова

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Вписва в регистъра на адвокатите при Софийска Адвокатска Колегия адвокат Есен Фикри Мустафа от Адвокатска Колегия гр. Варна.

Същата следва да внесе по сметката на Софийска Адвокатска Колегия сумата от 750 лв., представляваща ½ от встъпителната вноска.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и адвоката.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Вписва в регистъра на адвокатите при Софийска Адвокатска Колегия адвокат Ирина Красимирова Янева от Адвокатска Колегия гр.Пловдив.

Същата следва да внесе по сметката на Софийска Адвокатска Колегия сумата от 750 лв., представляваща ½ от встъпителната вноска.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и адвоката.

Гласували: 11 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Петко Господинов Кипров от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.12.2014г.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Иван Марков Марков от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.12.2014г.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Стамат Паскалев Дойчев от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.12.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 3 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Частично уважава заявление на Адвокатско дружество „Карадалиев и Добрев” за отразяване в регистъра на следните промени;

Промяна в адреса на управление, както следва: София, ул. „Три уши” № 9, ет. 1, ап. 2, Заличава като адвокат-съдружник Георги Добрев Георгиев, Вписва като адвокат – съдружник Детелина Василева Костадинова, Адвокатското дружество ще се управлява и представлява от управителя Лазар Евгениев Карадалиев, промяна в договора за адвокатско дружество.

По отношение наименованието, указва на адвокатското дружество да спази разпоредбата на чл. 59 (2)ЗА.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и дружеството.

Гласували: 10 „ЗА”

1 „ПРОТИВ” – Ангелов

Няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отказва да впише промяна в наименованието на Адвокатското дружество „Теодора Иванова и Мария Терзийска”, тъй като счита че исканата промяна в наименованието на дружеството изцяло противоречи на разпоредбата на чл.59 (2)ЗА.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и дружеството.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава частично искането на адвокатско дружество „Теодора Иванова и

Мария Терзийска” и вписва по партидата на адвокатско дружество следните промени; заличава като адвокат-съдружник Мария Георгиева Терзийска и вписва като адвокат-съдружник адвокат Сибила Динкова Метанова.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА ” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско съдружие „Овчаров и Парушев” и вписва промяна в адреса на съдружието, както и общият адрес на съдружниците на: София 1504, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 113, ет. 1, офис 6.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско съдружие „Фронтекс Лигъл Сървисис” и вписва промяна в ел.поща на съдружието както следва: gdimditrova@frontex.bg.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Асенова, Якимова и Владимирова” и вписва Владислав Владимиров Владимиров в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Капка Спасова Гергинова и вписва Мария Веселинова Топалова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава заявлението на адвокат Асен Симеонов Велинов и отписва

Александър Ваньов Гетов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Денев и Ойсолов” и

отписва Евгения одорова Хинова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА”

1 „ПРОТИВ” – Янев

Няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 38, ал. 2 ЗПП заверява 310 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да се изиска от фирмите АПИС, СИЕЛА и ЛАКОРДА в срок до 11.12.2014 година, до 17.00 часа да представят оферта за ползване на 5500 броя WEB лиценз до правните им системи за едногодишен абонамент за право и практика.

Възлага на адвокат Тончев да се свърже с фирма ЛАКОРДА и да поиска представянето на такава оферта.

Възлага на адвокат Димитров да се свърже с фирма АПИС и да изиска представянето на такава оферта.

По точка девета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Във връзка с жалба по реда на чл. 29ЗА Вх. № 2422/18.04.2014 година и предходната жалба с № 6218/2012 година, входирана от адвокат Владислав Александров Янев срещу действия на съдия Иван Иванов, СРС, 100 с-в, е проведена процедурата по реда на чл. 29 и сл. от ЗА с проверяващ от САК адвокат Тончев.

В изпълнение решението на САС е внесен в адвокатския съвет доклад от проверяващия, в който се излага следното;

„В изпълнение на Решението на САС, неколкократно извърших проверки в СРС, 100 състав, като предварително преснимах някои документи.

Въпреки че Председателят на СРС е бил сезиран с наше писмо за предстоящата и по необходимост проверка, то до 25.11.2014 година, представител на СРС, който да участва в проверката не бе излъчен, което ме мотивира да депозирам искане Вх. № 2301 /25.11.2014 г.

На 01.12.2014 година, последно разговарях със секретаря (невъзможно беше да се свържем с председателя на СРС), като напомних и изисках да ни бъде оказано исканото действие и/или съдействие по извършването й.

На 02.12.2014 година извърших (приключих) проверката самостоятелно, като на основание приложените доказателства (съдебни протоколи, молби, сигнали до Инспектората към ВСС, Определения, Присъди на СРС-100 с-в, заявление, писма) предлагам на САС да изпрати мотивирано искане за дисциплинарно наказание спрямо съдия Иван Иванов, за това че:

- в о.с.з. не е допуснал задаване на законови приемливи въпроси, като е възпрепятствал работата и осъществяване на адекватна защита от адвоката.

- За това, че е отправил обидни квалификации по отношение организирана защита и поведение на адвоката.

- За това,че е нарушил законоустановения процесуален ред за обсъждане и определение по искан отвод.

- За това, че еднолично и без съвещание с равноправни членове на съда е постановявал определения.

- За това,че не е позволил точното водене на протокол в съд.заседание.

- За това,че е постановил непълно определение,без мотиви,без произнасяне за срок и инстанция пред която ,то е възможно да бъде обжалвано.

- За това,че преди да е влязло в сила определение е предприел еднолични действия за изпълнението му.”

Въз основа на така изложените в доклада данни, Софийският адвокатски съвет на осн. чл. 30, ал. 1, предложение първо от ЗА във вр. с чл. 29, ал. 1 и ал. 2 от ЗА прави предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу районен съдия Иван Иванов - съдия при Софийски районен съд, Наказателно отделение, 100 състав.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

По повод жалба Вх. № 1425/04.03.2014 година на адвокат Владислав Янев, член на САК и въз основа на протоколно решение на САС от 04.03.2014 година, по силата на което САС е възложил на член на колегията – адвокат Захари Генов от САК да извърши проверка по реда на чл. 29 и сл. от ЗА и да изготви доклад по случая.

В изпълнение решението на САС е депозиран доклад с Вх. № 7086/01.10.2014 година, в който се излага следното;

1. Отговоря на действителността посоченото в жалбата, че Председателя

на състава по делото съдия Феня Стоянова не е докладвала подадените преди заседанието по делото писмени молби, заявления и искания на подсъдимия адвокат Николай Николов. Въпреки изричното искане на подсъдимия тези материали да бъдат прочетени, за да могат и другите участници в процеса да се запознаят с тях. След даване ход на делото, тези материали не са прочетени от съдията, а от него е започнато задаване на въпроси към вносителите на материалите – защитниците на подсъдимия и повереникът на частния обвинител.

2. Незаконосъобразно съдията по делото не е протоколирал възражението

на подсъдимия за даване ход на делото, доказателствените му искания и основанията за отвод на съда.

3. Недопустимо е съдията по делото, който е длъжен да следи за реда в

съдебната зала да търпи единият от полицаите да хваща отзад ръцете на защитника на подсъдимия адвокат Миланова с цел сплашване по време на въпросите, поставени към нея от съдията за съдържанието на подадени от нея преди заседанието писмени жалби.

4. Недопустимо е след като подсъдимия прави отвод на съда и настоява

неговото искане да се впише в протокола, съдията да не диктува вписванията в съдебния протоколи, а вместо това да нарежда да бъдат извикани още полицаи от съдебната охрана и в залата били общо осем полицаи.

5. Недопустимо е съдията да търпи присъствието в непосредствена

близост на подсъдимия на полицай и по този начин да демонстрира тенденциозното си отношение към подсъдимия адвокат Николай Николов.

6. Недопустимо е съдията да търпи обаждания от страна на полицай към

адвокат Владислав Янев „Ти да не се обаждаш” след възраженията му против неоснователното присъствие на такава въоръжена охрана при подсъдимия, който е адвокат.

7. Недопустимо е за съдия, след като защитниците заявяват своите

искания и възражения и то след като им е дадена думата, да се приеме, че адвокатите нарушавали реда в съдебната зала.

8. Недопустимо е за съдията при смяна на първоначалния представител на

прокуратурата с друг, това да не се отрази в протокола, както и причините за това, а едва след възражението на адвокат Владислав Янев този пропуск да се отрази, което говори за единство на съд и прокуратура и е несъвместимо с принципите на демокрацията и разделението на властите.

Въз основа на така изложения резултат от проверката, Софийският адвокатски съвет на осн. чл. 30, ал. 1, предложение първо от ЗА във вр. с чл. 29, ал. 1 и ал. 2 от ЗА, предлага да се изготви писмо до Инспектора към ВСС, с копие до ВСС с предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу районен съдия Феня Стоянова при Софийски районен съд, Наказателно отделение, 6-ти състав за действията й и бездействията й по време на открито съдебно заседание от 24.01.2014 година по НОХД№ 15572/2012 година.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

По повод жалба на адвокат Мария Тодорова, член на САК и въз основа на протоколно решение на САС от 27.05.2014 година, по силата на което САС е възложил на член на колегията – адвокат Александър Янкулов от САК да извърши проверка по реда на чл. 29 и сл. от ЗА и да изготви доклад по случая.

В изпълнение решението на САС е депозиран доклад с Вх. № 6002/08.08.2014 година, в който се излага следното;

С определение на съда адвокат Мария Тодорова е назначена за особен представител по дело № 15615/2012 година, на СГС IVб възз. състав. Делото е приключило с постановяване на Решение, срещу което е постъпила касационна жалба от насрещната страна. В срока за отговор адвокат Мария Тодорова е направила искане да бъде определен депозит за участие на особения представител на касационната инстанция в размер съгласно чл. 9, ал. 3 от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

С определение на СГС, постановено от Председателя на състава съдия Рени Коджабашева искането е оставено без уважение, с мотиви съдържащи следното разясняване: „по правило фигурата на особения представител по чл. 47 ГПК е предвидена за осъществявано представителство на страната чрез излагането на правни доводи и извършване на процесуални действия, насочени към изясняване на правния спор, а не към подаване на молби за определяне на възнаграждения и получаването на РКО, каквато е основната дейност, извършена до момента по делото от адвокат Тодорова.”

Очевидно горният текст е мотивирал адвокат Тодорова да подаде молба по реда на чл. 29 ЗА, като отделно е обжалвала и определението на СГС. По жалбата е образувано частно гражданско дело пред ВКС с № 4526/2014 година на II ГО.

Доколкото контролът на правилността на определението на СГС е в правомощията на ВКС, предмет на преценка на твърдяното нарушение по чл. 29 ЗА е демонстриране на неуважение към личността на адвоката, участвал в производството, по-конкретно във връзка с квалификацията на действията на адвокат Мария Тодорова, цитирана по-горе, която квалификация на действията на адвоката представлява подценяване на неговия труд и съдържа неуважение към упражняването на процесуалните му права, каквото е правото на искания до съда.

Ето защо, определението на съда в случая изразява неуважение към адвокат Мария Тодорова.

Въз основа на по-горе изложените данни, Софийският адвокатски съвет на осн. чл. 30, ал. 1, предложение първо от ЗА във вр. с чл. 29, ал. 1 и ал. 2 от ЗА, предлага да се изготви писмо до Инспектора към ВСС, с копие до ВСС с предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу съдия Рени Коджабашева при Софийски градски съд, IVб възз. състав.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

По повод жалба Вх. № 2981/07.05.2014 година на адвокат Любомир Владикин, член на САК, в която се излагат твърдения, че при посещение на същия в кантората на ЧСИ Иван Чолаков му е било отказан достъп до изп.дело, с което е нарушена нормата на чл.31,ал.1 ЗА и въз основа на протоколно решение на САС от 27.05.2014 година, по силата на което САС е възложил на член на колегията – адвокат Людмил Мошолов от САК да извърши проверка по реда на чл. 29 и сл. от ЗА и да изготви доклад по случая.

В изпълнение решението на САС е депозиран доклад с Вх. № 4491/04.07.2014 година, в който се излага следното;

На 05.06.2014 година адвокат Мошолов е посетил КЧСИ, където е уведомен, че молбата за съдействие е заведена под Вх. № 997/07.05.2014 г. като по отношение назначената от адвокатския съвет проверка по чл. 29 ЗА „щяло да се вземе решение от ръководния орган на КЧСИ до края на м. юни 2014 година” като лицата за връзка, които са му били посочени са; Радка Давидова - коорд. директор, Анелия Главанова – адм. секретар и Александрина Данкова и Ирина Стоименова – юрисконсулти.

На 27.06.2014 година е провел телефонен разговор със служител на КЧСИ, която го е информирала, че по молбата на адвокат Владикин е изпратен отговор от КЧСИ, но че той не може да я получи за сведение, тъй като не е подател на молбата.

На 02.07.2014 година адвокат Мошолов е посетил КЧСИ, но оттам са му отказали информация и съдействие с аргументите, че е изпратен вече отговор до адвокат Владикин и че КЧСИ няма практика да се занимава с такива случаи.

Въз основа на така изложените факти, Софийският адвокатски съвет на осн. чл. 30, ал. 1, предложение първо от ЗА във вр. с чл. 29, ал. 1 и ал. 2 от ЗА, предлага да се изготви писмо до КЧСИ с предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу ЧСИ Иван Чолаков.

По точка десета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Софийският адвокатски съвет приема за верни констатациите на Комисията за защита на професионалните права на адвокатите и за адвокатската етика, сигнали и предложения по повод сведение от медиите /http://www.legalworld.bg/40775.advokat-be-osyden-zaradi-pledoariia.html/ за осъждането на адвокат Точков – служебен защитник заради съдебна пледоария от окръжните съдии при ОС гр. Русе: Свилен Сирманов, Петър Балков и Трифон Славков, а именно;

От изнесените данни се установява, че адв. Точков е бил назначен за служебен защитник по чхнд. Подзащитният му е бил осемдесетгодишен пенсионер, страдащ от тежка форма на диабет и с психични проблеми. В пледоарията си адв. Точков е заявил тезата си, че тежкото му здравословно и емоционално състояние е причинено основно от психическия тормоз, нанесен му през годините от частния тъжител.

Впоследствие частният тъжител завежда дело за клевета срещу адв. Точков. РС гр. Русе е оправдал защитника, но ОС в състав на съдиите: Свилен Сирманов, Петър Балков и Трифон Славков го е приел за виновен и осъдил, като е приел, че адв. Точков в защитната си пледоария обвързал, психичното заболяване и страдание от тежка форма на диабет в причинна връзка с действията на тъжителя, които според защитника представлявали основната причина за тежкото здравословно и емоционално състояние на подзащитния му. И понеже ОС приел че нямало никакви доказателства за съществуването на такава причинно-следствена връзка, то твърдените било недоказано, а от там адв. Точков бил осъществил изпълнителното деяние на престъплението по чл. 147 ал. 1 пр. 1 от НК, като с пледоарията си разгласяване на неистинско позорно обстоятелство. Според ОС не можело да има съмнение, че в хода на продължителното си участие в разглеждането на делото на адв. Точков му било станало известно, че липсват каквито и да било доказателства за психически тормоз, упражнен от тъжителя и още по-малко за причинната му връзка със заболяванията, от които страдал подзащитния му.

По случая е постановено становище на ВАС в подкрепа на адв. Точков.

Цитираното решение на ОС Русе касае не само русенските адвокати, а всички адвокати от страната. Налице е изключително тежък прецедент накърняващ не само основните права на адвокатите в РБ, но косвено и на всички български граждани, които потенциално могат да ползват адвокатска защита.

Налице е тенденциозно преиначаване на процесуалната роля на адвоката -защитник в наказателния процес. Същият има за основно свое задължение да изложи събраните факти и обстоятелства в полза на своя подзащитен и да потвърждава неговата основна защитна теза. Едновременно с това основно задължение на адвокатската защита е да е ефективна. В конкретния случай адв. Точков служебно е бил задължен да подкрепя основна защитна теза на своя подзащитен и да я аргументира! Това му процесуално поведение не може да се реализира, без същия в конкретния казус да не изложи тази си защитна теза.

Налице е явна дискриминация на адвокатите спрямо съдиите и прокурорите.

Съвсем правилно сред коментарите в интернет форумите се задава въпросът:

- А прокурорите осъждат ли ги на посоченото законово основание,

след като обвинителния акт на прокурора в който той твърди, че подсъдимия е извършил визираното престъпление бъде отхвърлен и подсъдимия бъде оправдан?

- А съдиите осъждат ли ги, като присъдите им, с които са признали

подсъдимите за виновни в приписваното им престъпление, впоследствие бъдат отменени от горната инстанция, която приема, че подсъдимия не е извършил престъплението?

Зад конкретиката на това съдебно решение стои явна злоупотреба с държавна правосъдна власт, явна незаконна тенденция срещу всички български адвокати, явно незачитане не само на професионалните права на българските адвокати, но и на основни граждански права, каквото е правото на всеки гражданин да ползва адвокатска защита, защото чрез налагането на необоснована и незаконна санкция – осъждане на адвокат за произнесена от него защитна пледоария се постигат именно тези недопустими резултати:

- парализиране работата на адвокатите под страх от наказателна репресия и

- осуетяване правото на всеки гражданин да има ефективна адвокатска

защита, защото адвокатската защита не може да е ефективна, когато адвоката е подложен на страх от „законова” репресия от съда пред който пледира!

С това позорно за българското правосъдие съдебно решение, установилата се от немалък период от време незаконна тенденция в България адвокатите да бъдат репресирани от съда с налагане на глоби, принудително извеждани от съдебните зали по време на процес, да бъдат репресирани в съдебните зали от въоръжената съдебна охрана, бе „съществено обогатено” с нов принос на съдебна ретроградност, връщащо ни към годините на „правосъдието на Вишински и неговото проявление в България с т.н. „народен съд”. Връща ни в отдавна отминали тъмни епохи, мракобесието на които българската адвокатура няма да позволи да се повтарят.

За тези недопустими наказания съвсем наскоро говори лично президентът на Международния адвокатски съюз Мигел Лоинас, по време на проведената в София конференция «Защита назащитата», касаеща именно правото на адвокатите да бъдат защитени по време на изпълняването на техните служебни функции позащита назаконните права на техните довереници!

Предвид изложеното САС реши;

  1. Да изложи ясна и категорична позиция под формата на декларация, която да разпространи в сайта на САК, с която да заклейми това безпрецедентно по своето беззаконие и ретроградност съдебно решение на ОС Русе.
  2. Да поиска от ВСС налагането на най-строго дисциплинарно наказание на съдиите Свилен Сирманов, Петър Балков и Трифон Славков.
  3. Да сезира всички международни адвокатски организации с искане за конкретна помощ против репресиите срещу адвокати от злонамерени български магистрати!
  4. Да сезира ВКП с искане за иницииране на досъдебно производство срещу погазилите закона трима магистрати.
  5. Да поиска от ВАС иницииране на законодателни промени в ЗА и процесуалните закони, с които изрично да се забрани на магистратите да репресират адвокатите.

Гласували: 11 „ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Софийският адвокатски съвет приема за верни констатациите на Комисията за защита правата на адвокатите, сигнали и предложения, която със свое протоколно решение от 02.12.2014 година по точка първа от дневния ред е констатирала следната фактическа обстановка:

В жалба вх. № 5734/23.09.2014г. на Ивайло Недков Иванов срещу адв. Таня Христова Георгиева и адв. Свилен Евгениев Стоянов се твърди, че след претърпени от жалбоподателят увреждания от ПТП, същият бил „буквално взет от една асоциация в гр. София, които ме принудиха да подпиша пълномощно на адв. Таня Христова Георгиева и адв. Свилен Евгениев Стоянов”. Впоследствие се отказал от тяхната услуга, „за което депозирах множество документи”. На 18.09.14г. бил посетен в домът си в гр. Видин от адв. Свилен Евгениев Стоянов, на който заявил, че им оттегля пълномощнията. Адвокатът му заявил, че следва да оттегли пълномощното си и от адв. Таня Христова Георгиева, като му дал за подпис няколко документа, за които му казал, че са едни и същи. Жалбоподателят ги подписал без да може да ги прочете. В жалбата заявява, че е притеснен какво е подписал и моли САС да го уведоми да не го притеснява повече.

От направена служебна справка е установено, че посочените адв. Таня Христова Георгиева и адв. Свилен Евгениев Стоянов са вписани в САК.

От съдържанието на жалбата може да се направи извод за заявени дисциплинарни нарушения от страна на посочените двама адвокати: намиране на клиент чрез посредник; самопредлагане; на даване на нужните разяснения по поета защита; недаване на екземпляр от изготвени от адвокат и подписани от клиента документи /пълномощни, евентуално и договор/.

Налице са предпоставки за самосезиране на САС и образуване на дисциплинарни производства срещу адв. Таня Христова Георгиева и адв. Свилен Евгениев Стоянов

Налице е неизяснена фактическа обстановка. Следва да се изяснят няколко основни обстоятелства:

- Кога и къде е станало процесното ПТП;

- Кога и от коя асоциация е бил „взет” жалбоподателя.

- Кога и как е бил посетен от адвокатите; какво са му предложили и какво са договорили.

- Какви документи е подписал.

- За изясняване на случая от фактическа страна е необходимо да се поставят тези въпроси на жалбоподателя и на двамата адвокати.

Предвид така изложената фактическа обстановка САС се самосезира по жалбата на Ивайло Недков Иванов срещу адв. Таня Христова Георгиева и адв. Свилен Евгениев Стоянов и образува процедура по реда на 137 (1) ЗА срещу двамата адвокати.

Да изиска от двамата адвокати и от жалбоподателя да дадат писмена информация по следните въпроси:

- Кога и къде е станало процесното ПТП;

- Кога и от коя асоциация е бил „взет” жалбоподателя.

- Кога и как е бил посетен от адвокатите; какво са му предложили и какво са договорили.

- Какви документи е подписал.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Софийският адвокатски съвет приема за верни констатациите на Комисията за защита правата на адвокатите, сигнали и предложения по точка трета от дневния ред, Протокол от 02.12.2014 година, а именно:

Постъпил е сигнал вх. № 8201/31.10.14г. от Иванка Георгиева Кирилова против Цанка Георгиева и „ЦГ Консулт" ЕООД, ЕИК 202904760,

В сигнала се твърди, че Кирилова търсела адвокат, който да й регистрира фирма и да й възобнови едно административно-наказателно производство пред ВКС. Видяла кантора в ж.к. Надежда на бул.»Ломско шосе» № 103. На витрината била залепена табела „Адвокат". Вътре била Цанка Георгиева, пред която имало визитки с името й. В Кирилова била създадена заблуда, че разговаря с адвокат, на който изложила правните си проблеми. Георгиева й казала, че може да й регистрира фирма и й дала консултация за това, която Кирилова й заплатила. За платените пари не й била издадена касова бележка. Не останала доволна от консултацията й и на излизане забелязала, че на вратата е посочено и името на търговско дружество, а именно: „ЦГ Консулт" ЕООД, което след като проверила в Търговския регистър, видяла, че е регистрирано на името на Цанка Георгиева. При последващото й посещение Георгиева си признала, че не е адвокат, а студентка по право, но я уверила, че ще й свърши работа. Прочела в интернет, че лице, което не е адвокат, няма право да предлага адвокатски услуги. Счита, че това е в нарушение на ЗА, че задължение на Адвокатския съвет по чл. 89, т. 8 е да следи за извършване на адвокатска дейност от лица, които не са адвокати. Поради това се обръща към САС с този сигнал и моли да се предприемат съответните действия за преустановяване на това нарушение.

Към сигнала е представено УАС от програмата на търговския регистър на „ЦГ Консулт" ЕООД, ЕИК 202904760, от което е видно, че едноличен собственик и управител на посоченото дружество е Цанка Славчева Георгиева.

Налице са данни за извършване на незаконна адвокатска дейност от лице, което не е адвокат, действащо чрез регистрирано търговско дружество по ТЗ.

Предвид така изложената по-горе фактология САС приеме, че налице са данни за извършване на незаконна адвокатска дейност от лице, което не е адвокат /Цанка Славчева Георгиева/, действащо чрез регистрирано търговско дружество по ТЗ.

Да сезира СРП с искане за образуване проверка и на последващо досъдебно производство срещу Цанка Славчева Георгиева - едноличен собственик и управител на посоченото дружество за извършване на незаконна адвокатска дейност.

Да сезира СГП с искане за започване на процедура по служебно заличаване на ЦГ Консулт" ЕООД, ЕИК 202904760 с едноличен собственик и управител на посоченото дружество е Цанка Славчева Георгиева поради извършванена незаконна адвокатска дейност чрез посоченото търговско дружество.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Софийският адвокатски съвет приема за верни констатациите на Комисията за защита правата на адвокатите, сигнали и предложения по точка четвърта, Протокол от 02.12.2012 година, а именно;

Сигнал вх. № 7991/27.10.14г. на адв. Сабина Емилова Ванкова, е адресиран до Комисия за защита на конкуренцията и Висш Адвокатски Съвет.

На САК е изпратено копие.

Въпреки това КЗПА счита, че е сезиран по същество и САС поради факта, че изложените нарушения касаят пряко и адвокатите от САК.

В Сигнала се твърди, че нотариусите не вземат от клиентите си такси за посочените услуги - изготвяне на проект на нотариален акт, документи, справки и др., когато клиентите идват при тях, с цел ползване на услугите за нотариално удостоверяване/ заверяване. По този начин, се създава нелоялна конкуренция от страна на нотариусите спрямо адвокатите, тъй като последните са лишени от потенциалните си клиенти и от обичайната си професионална работа. Веднъж ползвали безплатните услуги на нотариусите, клиентите със сигурност няма да ползват услугите на адвокат за изготвяне на проект на нотариален акт, документи или справки, защото ще са запознати и ще знаят, че нотариусът ще извърши посочените услуги безплатно.

Заплащането на нотариалната дейност е регламентирано в Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност и на основание т. 20, буква „а" от последната: „За изготвяне на проект на нотариален акт извън посочените в т. 1 се събира таксата по т. 8". Съгласно т. 16 „За справки, набавяне на документи, книжа и др. - 5 лв.", които разпоредби не се спазват от нотариусите.

С основание се твърди, че е налице нелоялно привличане на клиенти, което съгласно разпоредбата на чл. 36 от ЗЗК е забранено. Нелоялната конкуренция е нарушение на общоприети правила и норми на търговската конкуренция, при което се нарушават правни норми и неписаните правила на добросъвестната търговска практика и се преследва от закона.

Предлага изложеното до се докаже, като се направи проверка и се прегледат документите на всеки нотариус и събраните такси по всяка нотариална сделка.

Изложените твърдения касаят не само софийските адвокати, а всички адвокати от страната и им причиняват ежедневно огромни загуби. Тези обстоятелства от години са общественоизвестен факт, който странно защо не се забелязва единствено от страна на ВАдС, чиято основна функция е да защитава законните права на българските адвокати и който в разрез с тези си основни задължения, нито реагира при приемането на ЗННД, с който бе дадена законова възможност за накърняване законните права на българските адвокати, нито при ежедневните случаи на нелоялна конкуренция от нотариусите, описани от колегата адв. Сабина Емилова Ванкова

Предвид така изложените факти САС приема, че изложените твърдения са обществено известна истина от години, поради което;

- Да сезира ВАС с искане да започне да изпълнява основна си функция по

защитава законните права на българските адвокати и иницира приемането на законодателни промени в ЗННД, с които да се преустанови законовата възможност за накърняване законните права на българските адвокати.

- Да сезира с посочените нарушения Комисия за защита на конкуренцията и

на основание чл. 38, ал. 1, т. 3 от ЗЗК изиска реални действия по преустановяване на нарушенията към Камарата на нотариусите

- Да отправи искане за преустановяване на нарушенията към Камарата на

Нотариусите

- Да изкаже служебна благодарност на колегата адв. Сабина Емилова

Ванкова за проявената борбеност и инициативност.

По точка единадесета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Свиква извънредно заседание на Софийски адвокатски съвет на 09.12.2014 година от 14.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Добре, колеги, изчерпахме дневния ред, поради което закривам заседанието в 19.05 часа.

Адв. Петър Китанов .........................

/Председател на САК/

Адв. Вл.Дончев......................................

/Секретар на САС/


Споделяне