Дневен ред за 09.08.2023 г.

Д Н Е В Е Н Р Е Д

за извънредно заседание на Софийски адвокатски съвет

на 09.08.2023 г., сряда, 13:30 часа

1. Клетва

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри

a. Промяна в статута.

b. Отписване;

c. Произнасяне по заявления за временно преустановяване/възобновяване упражняването на адвокатска професия;

d. Промяна на имена, адреси, телефони;

e. Произнасяне по заявления за вписване и промени на Адвокатски дружества и еднолични адвокатски дружества;

f. Произнасяне по заявления за вписване на адвокатски съдружия;

g. Разглеждане на заявления за вписване/отписване на адвокатски сътрудници.

Докладва адв. Христо Хинов, секретар на Съвета на САК.

Проекти за решения: Съгласно доклада.

3 . Прием на адвокати и младши адвокати в САК

Докладат членове на комисията по събеседване.

Решение: съгласно доклада.

4. Определяне на особени представители на страни в граждански производства

4.1. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител между 3 000 лева и 10 000 лева

Докладва адв. Десислава Миразчийска

Проект на решение: Софийски адвокатски съвет определя адвокати от САК за особени представители на страни по дела на случаен принцип.

4.2. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 10 000 лева

Докладва адв. Десислава Миразчийска, адв. Стефан Марчев.

Проект на решение: съгл.доклада.

5. Въпроси, свързани със Закона за правната помощ

5.1. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП

Докладва адв. Десислава Миразчийска.

Проект на решение: На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява проверените от членове на съвета отчети на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията им от НБПП.

5.2. Проблеми при определяне на особени представители

Докладва адв. Десислава Миразчийска.

5.3. Приемане на становище по постъпили заявления от адвокати от САК за вписване в Националния регистър за правна помощ

Докладва адв. Десислава Миразчийска.

6. Финансово-организационни въпроси

6.1. Обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета за първото полугодие на 2023 г.

Докладва адв. Христо Хинов

6.2. Обсъждане на искане за финансиране за изграждане на скулптура на Св. Иван Рилски

Докладва адв. Христо Хинов

6.3. Обсъждане на финансови въпроси, касаещи конференция на 22.11.2023 г.

Докладват адв. Ива Згурова и адв. Христо Хинов

7. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи

Докладват членове на комисията

Проект за решение: съгл. доклада

8. Дисциплинарни въпроси

8.1. Разглеждане на дисциплинарни преписки, образувани по получени сигнали и жалби

Докладват членове на съвета, на които е възложено изготвяне на доклади.

Проект на решения: Приемане на решения съгласно докладите на членовете на съвета.

9. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата

Докладват членове на съвета, на които е възложено изготвяне на доклади.

Проект на решения: Приемане на решения съгласно докладите на членовете на съвета.

10. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години

Докладва адв. Лидия Дикова.

Проект на решения: съгласно доклада.

11. Избор на членове за постоянните комисии на ФБЕ

Докладват: Комисия по професионална квалификация

С уважение,

Адв. Стефан Марчев

Председател на САК

Споделяне