Бюлетин №17 на САК за периода 21.06-04.07.2022

/


Софийска Адвокатска Колегия

I. За колегията

1. Искане за удължаване на сроковете за старт на уведомяването на адвокати чрез Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП)

Съгласно чл. 51, ал. 1 ГПК (изм., ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2022 г.), считано от 30 юни 2022 г. връчването на адвокат в производства по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) следва да се извършва чрез Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) или на всяко място, където той се намира по служба.

Към настоящия момент в Единния портал за електронно правосъдие не е създаден модул за електронно призоваване на адвокати чрез самия ЕПЕП, като наред с това в портала делата не са достъпни в цялост в електронен вид.

Софийският адвокатски съвет и Висшият адвокатски съвет неколкократно сезираха Висшия съдебен съвет (ВСС), министъра на правосъдието и Народното събрание, че срокът 30 юни 2022 г. няма как да бъде спазен, тъй като Единният портал за електронно правосъдие не функционира по начин, който да позволи призоваването на адвокатите чрез портала. Беше направено и искане разпоредбите на Закона за адвокатурата и ГПК, които предвиждат адвокатите да бъдат призовавани по електронен път, считано от 30 юни 2022 г., да бъдат изменени и срокът да бъде удължен с още една година – до 30 юни 2023 г.

До настоящия момент от субектите със законодателна инициатива не са предприети конкретни действия за удължаване на посочения срок.

Обръщаме внимание на адвокатите – членове на Софийска адвокатска колегия, че съгласно разпоредбата на чл. 50а от Закона за адвокатурата (нов – ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2022 г.), от 30 юни 2022 г. формално всеки адвокат е длъжен да се регистрира и да поддържа профил и в Единния портал за електронно правосъдие по чл. 360в от Закона за съдебната власт, и в Информационна система за сигурно електронно връчване по чл. 20, т. 1, буква „а“ от Закона за електронното управление.

Предвид факта, че електронните дела в ЕПЕП не съдържат електронен образ на всички налични по тях документи и не са достъпни за страните и адвокатите в цялост и предвид факта, че не е изграден и не функционира модулът за електронно призоваване на адвокати чрез ЕПЕП, Съветът на Софийска адвокатска колегия намира, че независимо дали формалните задължения за създаване на профили и регистрация ще бъдат изпълнени или не, и след 30 юни 2022 г. връчването на съобщения и призовки на адвокатите ще може и следва да се извършва на служебните им адреси – както и до момента.

Въпреки това Софийският адвокатски съвет ще отправи настоятелно искане до Висшия съдебен съвет, до министъра на правосъдието и до 47-мото Народно събрание да бъдат предприети законодателни мерки за удължаване на сроковете, предвидени в ГПК и ЗАдв., както и за изразяване на ясна позиция от органите на съдебната, изпълнителната и законодателната власти по въпросите, които могат да ограничат достъпа до съд и правото на защита на всички български граждани.

2. Нормативно признатите разходи на адвокати бяха увеличени от 25% на 40%

С изменение в Закона за държавния бюджет на Р България за 2022 г., прието от Народното събрание на второ четене на 29 юни 2022 г., нормативно признатите разходи на адвокатите са увеличени от 25% на 40%. Изменението е направено с нов §31а от ПЗР на ЗДБРБ за 2022 г., с който се изменя и допълва чл. 29, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и в т. 2, с нова разпоредба (б. „г“) в кръга на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон и чийто облагаем доход от стопанска дейност се определя чрез намаляване на придобития доход с разходи за дейността в размер на 40%, се включват и доходите от упражняване на свободна професия като адвокат. Същевременно с промяна в т. 3 от същия член адвокатите са изключени от кръга на лицата с 25% нормативно признати разходи.

Гласуваният на 29 юни по-висок процент на нормативно признатите разходи е по предложение на народния представител Ива Митева от ПГ на „Има такъв народ“ и група депутати. Предложението е прието на второ четене в пленарна зала със 110 гласа „за“ (ИТН, „Възраждане“, ГЕРБ, ДПС и ДБ), 84 „против“ (БСП и „Продължаваме промяната“) и 22 „въздържал се“.

Ставката от 40% ще се прилага от началото на 2023 г.

Припомняме, че през февруари 2021 г. с изменение в Закона за адвокатурата беше дадена възможност на адвокатите да учредяват еднолични адвокатски дружества и така да не се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), а на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). При тази възможност всички реално извършени разходи за дейността на индивидуално практикуващия адвокат се приспадат от приходите му, без да се прилага ограничението за процент за нормативно признати разходи.

3. Проекти на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“ и на Закон за създаване на Държавна агенция по вписванията

Напомняме, че в процес на обсъждане са изготвените от Министерство на правосъдието проект на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“ (тук) и на Законопроект за Държавна агенция по вписванията.

Членовете на САК, които имат виждания и предложения по така изготвените проекти, могат да ги отправят на електронния адрес на САК: register@sak-sas.bg.

4. Софийска адвокатска колегия взе участие в Национална кръгла маса по проект „Последваща оценка на изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014 – 2020 г.“

На 30 юни 2022 г. беше проведена Национална кръгла маса, на която бяха представени и обсъдени постигнатите резултати по проект „Последваща оценка на изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014 – 2020 г." Участие в кръглата маса от името на Софийска адвокатска колегия взе адвокат Петьо Славов, член на Софийски адвокатски съвет.

Проектът се изпълнява от НПО „Клуб Икономика 2000“. Стратегията за съдебна реформа и Пътната карта към нея включват 103 мерки с различен обхват и институции, ангажирани с тяхното изпълнение. На форума бе отчетено следното изпълнение на мерките към 28 юни 2022 г.:

- изпълнени изцяло – 21 мерки;

- изпълнени частично – 28 мерки;

- неизпълнени – 54 мерки.

Изследването е извършено от екип от преподаватели от Юридическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ и Институт за държавата и правото при Българска академия на науките. Въз основа на извършения мониторинг и последващата оценка ще бъдат изведени негативните тенденции при изпълнението на Актуализираната стратегия за съдебна реформа и Пътна карта към нея. В рамките на Проекта са направени и препоръки към различни компетентни институции, в т. ч. Министерство на правосъдието и Висш съдебен съвет.

5. Профилактични медицински прегледи на членовете на Софийска адвокатска колегия

Продължава предоставянето на медицински услуги – профилактични прегледи и изследвания, на адвокати – членове на САК, по сключените от Софийската адвокатска колегия Договори за предоставяне на медицински услуги с:

- Медицински център „Ориндж“ ООД

- Медицински център „Св. Пантелеймон“ ЕООД

- Медицински център „САНУС 2000“ ООД.

Профилактичната медицинска дейност по тези договори е пакетна – за мъже и за жени, и се извършва един път годишно за сметка на Софийска адвокатска колегия в един от трите центъра, по избор на адвоката. Ползването на услугите става след предварително запазен час на обявените от трите медицински центъра телефони, в рамките на ежемесечно определен график с дати и часове.

Медицинската дейност, невключена в основните пакети профилактични прегледи, е за сметка на ползващите я адвокати и се заплаща по преференциални цени. Преди извършване на медицинската дейност адвокатите – членове на САК, следва да се легитимират с адвокатска карта и да нямат неизпълнени задължения за членски внос към Софийската адвокатска колегия и/или към Висшия адвокатски съвет.

Подробности за предлаганите от всеки от посочените по-горе медицински центрове пакетни профилактични прегледи, графиците за съответния месец и телефони за запазване на час можете да намерите на сайта на САК тук.

6. График на дежурните членове на Съвета на Софийска адвокатска колегия за юли 2022 г.

Графикът за месец юли 2022 г. за приемно време на членовете на Съвета на САК, с които адвокатите от колегията могат да се срещат на указаните дати в сградата на Софийска адвокатска колегия на бул. „Тодор Александров" №137, ет. 3, в интервала между 9.30 ч. и 16.30 ч., може да бъде видян тук.

ІІ. Обучение и квалификация

Предстоящи семинари на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“

1. На 5 юли 2022 г. от 14.00 до 17.00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема: „Публични дружества: характеристика и задължения за публично разкриване на информация пред регулаторния орган (КФН) и обществеността” с лектор гл. ас. д-р Виктор Токушев, адвокат от Софийска адвокатска колегия и преподавател по Търговско право и Право на капиталовите пазари в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

2. На 7 юли 2022 г. от 14.00 до 17.00 ч. ще се проведе вторият хибриден семинар от специализирания курс по дружествено право на тема: „Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел“ с лектор доц. д-р Николай Колев, доцент в Нов български университет и председател на Научния съвет на Института за държавата и правото при Българска академия на науките.

3. На 12 юли 2022 г. от 14.00 до 17.00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема: „Електронният документ в гражданското процесуално право. Доказателствена тежест на електронния документ по ГПК“ с лектор съдия Красимир Машев от Софийски апелативен съд.

Хибридните семинари се провеждат присъствено в зала 3 на ЦОА „Кръстю Цончев“ и през платформата zoom, като всички адвокати, заявили участие, ще получат на електронните си пощи линк за включване. Заявки за записване за участие могат да бъдат направени на е-mail: coa@abv.bg.

Повече информация за провежданите от ЦОА „Кръстю Цончев“ семинари и други форуми можете да намерите на сайта на Центъра http://advotraining.bg/events/.

ІІІ. Бази и социална дейност

1. Ползване на ОД „Лозенец“ в с. Лозенец през летен сезон 2022 г.

Членовете на Софийска адвокатска колегия, подали заявления и класирани за отдих в почивната база в Оздравителен дом „Лозенец“ в с. Лозенец през летен сезон 2022 г., съгласно обявените смени, могат да се запознаят с правилата за ползване на базата тук.

За да се гарантира пълноценният отдих на всички почиващи в ОД „Лозенец“, Съветът на Софийска адвокатска колегия приканва към спазване на правилата, към възпитано и толерантно отношение както между почиващите в базата, така и към персонала на ОД „Лозенец“.

Желаещите да ползват стаи в ОД „Лозенец“, в рамките на времето от трета до седма смяна, за период по-кратък от пълна смяна – при наличие на свободни стаи, следва да заявяват това в Софийската адвокатска колегия на адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ №137, ет. 2 и ет. 3, или на електронен адрес register@sak-sas.bg.

При получаване на потвърждение от САК заплащането на престоя следва да бъде направено в офиса на САК на бул. „Тодор Александров“ №137 или по сметката на колегията в банка ОББ АД:

BIC: UBBSBGSF

IBAN: BG61UBBS88881000871392

2. Обновена е хижа „Адвокат“ в Природен парк „Витоша“

Хижа „Адвокат“ в Природен парк „Витоша“ е привлекателно място за почивка на адвокатите от САК през горещите летни месеци, при това само на 30 минути от София, след извършените по решение на Съвета на Софийска адвокатска колегия освежителни ремонти в стаите на хижата (снимки) и оптимизирането на инсталацията за отопление на вода, както и благодарение на усилията на новоназначения екип, стопанисващ сградата.

Хижа „Адвокат“ се намира в местността „Острица“ в Природен парк „Витоша“, на по-малко от 25 км от София (линк към Google) и разполага със следните помещения за нощувка:

- един апартамент (снимки тук);

- две луксозни стаи (снимки тук)

- 7 обикновени стаи (снимки тук)

Информация за актуалните цени и възможност за наемане на хижата са достъпни на сайта на САК (тук).

IV. Информация за адвокатите, вписани в Регистъра към Националното бюро за правна помощ

Списък на дежурни адвокати за месец юли 2022 г.

1.1. Списъкът на дежурните адвокати към НБПП за периода 1 – 31 юли 2022 г. е обявен на сайта на Софийската адвокатска колегия и може да бъде видян тук.

1.2. Графикът на адвокатите, предоставящи консултации в Регионалния център за консултиране към Софийската адвокатска колегия през месец юли 2022 г., е обявен тук.

V. Международна дейност

1. Софийската адвокатска колегия и Висшият адвокатски съвет бяха домакини на съвместен конгрес на FBE и CCBE

Софийската адвокатска колегия и Висшият адвокатски съвет бяха домакини на съвместния конгрес на Федерацията на европейските адвокатури (Fédération des Barreaux d’Europe – FBE) и Съюза на адвокатурите и правните общества на Европа (Council of Bars and Law Societies of Europe – CCBE), който се проведе в периода 22 – 24 юни в София.

Форумът се състоя с подкрепата на Френското председателство на Съвета на Европейския съюз. Гостите бяха посрещнати за техните работни сесии в България на 22 юни в парка на дворец „Врана“ на летен коктейл.

Работната част на конгреса се проведе на 23 юни в столичния хотел „Балкан“ и беше посветена на „Ролята на адвоката след пандемията 2022 г.: динамика на работа в поляризирани общества, промяната в имиджа на адвоката и еволюция на адвокатската професия". В работата на конгреса взеха участие над 200 адвокати от почти всички европейски държави, с осигурен симултанен превод на 5 чужди езика.

Участниците бяха приветствани от председателя на Висшия адвокатски съвет Ивайло Дерменджиев, министъра на правосъдието Надежда Йорданова, председателя на Софийската адвокатска колегия Стефан Марчев, президента на CCBE Джеймс МакГил, президента на FBE Доминик Атиас, Посланика на Република Франция в България Н. Пр. Флоранс Робин.

Поздравителен адрес до участниците във форума изпрати президентът на Република България Румен Радев.

Акцент на обсъжданията бе социалната отговорност на адвокатите и адвокатските дружества и как да бъде съчетано задължението на адвокатите да представляват клиентите си според закона – от една страна, и охраняването на обществения интерес – от друга.

Темата за неправомерни съдебни спорове, свързана със защитата на гражданското общество и на журналистите като важни участници в обществения дебат и в разпространението на информация, предизвика оживен професионален дебат за ролята на адвокатите при противодействието на злоупотребите със стратегически съдебни процеси, насочени срещу участието на обществеността (т. нар. SLAPPs). Дискусията се фокусира върху предизвикателството пред всеки един европейски адвокат – да представлява и защитава своя клиент по най-добрия начин със законни средства и същевременно да отчита и факта, че тези негови усилия могат да бъдат използвани от съответния клиент за увреждане на демокрацията и изконно присъщите ѝ принципи за свобода на изразяване, достъп до информация, защита на правата на човека и други основополагащи за цивилизованото общество ценности. Да бъде потърсен балансът между достъпа до правосъдие и неприкосновеността на личния живот, от една страна, и защита на свободата на изразяване на мнение и свободата на информация – от друга, бе основната цел на обсъжданията.

Специален панел на конференцията беше посветен на иновациите и дигитализацията на правната работа, както и на проблемите, които тези процеси поставят за решаване: трудното спазване на изискването за поверителност и необходимостта от пряка и доверителна връзка с клиента при използването на доставчици на електронни услуги, чиято структура и локация на сървъри не винаги е ясна, потенциалната опасност за лишаване на определени слоеве от населението от достъп до правосъдие поради липса на необходимите умения и/или възможности за прилагане на цифровизацията и пр.

Сред промените в сферата на правните услуги и адвокатската дейност, посочени по време на форума, са предоставянето на все по-голям обем от тези услуги посредством правни платформи, налагането на хибридни модели на работа на адвокати чрез временни обединявания, използването на подизпълнители, засилваща се тенденция за предоставяне на услуги от юристи, които не са адвокати (с изключение на процесуалното представителство), трансгранично предоставяне на правни услуги в рамките на ЕС, сериозното проникване на технологичните фирми на пазара на правни услуги.

Конгресът завърши с гала вечеря в Националния исторически музей, където гости и домакини обмениха впечатления от работните сесии и се запознаха с българската история, включително с културните ценности, изложени в НИМ.

В останалите дни от пребиваването им в България двете организации, със съдействието на домакините, проведоха редица вътрешни събития. Първите отзиви са изключително добри и участниците определят конгреса като много успешен, а организацията му за професионална.

Съвместният конгрес на двете най-големи европейски адвокатски организации бе отразен от българските национални медии, в това число БНР, БТА, Нова телевизия, правните сайтове „LEX.BG“ и „Dе Fаcto“ и др., като интересът към темите на форума продължи и след приключването на събитието. Повече информация можете да намерите на посочените по-долу линкове:

Международна конференция на адвокати започва в София в четвъртък (bta.bg)

Големите кантори все повече обръщат внимание на отговорните действия при предоставянето на правни услуги (bta.bg)

Неправомерните съдебни спорове (SLAPPs) и социалната отговорност на адвокатските дружества ще обсъждат на международен форум в София - България - БНР Новини (bnr.bg)

Имиджът на адвокатите - във фокуса на проведен международен форум в София (bnr.bg)

Адвокати от цяла Европа се събират в София - Lex.bg News

В София започва общ конгрес на най-големите европейски адвокатски организации – CCBE и FBE (defakto.bg)

Нов имидж на адвокатите - как, решават на световен конгрес в София (24chasa.bg)

Европейски конгрес на адвокатите от 22 до 25 юни (institutfrancais.bg)

СЪБИТИЯ У НАС ЗА ФИНАЛА НА ФРЕНСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС (evropaworld.eu)

2. Покана за процедура за избор на адвокати от САК за участие в комисиите към Федерацията на европейските адвокатури (FBE)

На 24 юни 2022 г. изтече обявеният срок, в който адвокатите от Софийската адвокатска колегия, които желаеха да се включат като представители на САК в състава и в работата на комисиите към Федерацията на европейските адвокатури (FBE), можеха да заявят това по обявения ред.

Заявки за участие в работата на комисиите към FBE ще бъдат разглеждани и след 24 юни, доколкото възможност за включване на нови кандидатури ще съществува и занапред. За целта кандидатите от САК следва да изпратят кратка автобиография, включваща и информация за професионалната им дейност, на електронен адрес: chairman@sak-sas.bg и deputy@sak-sas.bg.

Постоянните комисии на Федерацията на европейските адвокатури са 13 на брой и работят в следните области: „Достъп до професията“, „Достъп по правосъдие“, „Арбитраж“, „Източните адвокатури“, „Права на човека“, „Повишаване и равенство“, „Етика“, „Правна квалификация“, „Медиация“, „Средиземноморие“, „Нови технологии“, „Организация и дейност на адвокатурите и правните общества“ и „Бъдеще на професията“.

Участниците в комисиите поемат самостоятелно разходите си във връзка с дейността и заседанията на съответната комисия и се задължават да представят периодични отчети за напредъка на работата до Софийския адвокатски съвет. С факта на заявяване на кандидатурата си адвокатът потвърждава, че е запознат с тези условия и ги приема. По повод на конкретни събития и по решение на адвокатския съвет могат да бъдат поемани част от разходите на българските представители в комисиите.

3. Приключи вторият етап от международното LegalTech състезание „Електронен достъп до правосъдие“

На 22 юни 2022 г. в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ се проведе вторият етап от международното LegalTech състезание „Eлектронен достъп до правосъдие“, организирано от Европейската федерация на адвокатите (FBE).

Събитието бе организирано в хибридна форма: присъствено в сградата на ЦОА „Кр. Цончев“ и онлайн чрез платформата Zoom. Представянето на участниците беше оценявано от международно жури от експерти в областта на LegalTech.

Информацията за финалите е публикувана на сайта на FBE (http://www.fbe.org/2nd-stage-of-the-international-legaltech-competition-2/), както и на сайтовете на Софийска адвокатска колегия, на Центъра за обучение на адвокати и на Адвокатска колегия на Вроцлав, Полша.


© 2023 Софийска адвокатска колегия. Това издание има характер на информационен бюлетин и не е предназначено за реклама. При обработване на лични данни, включително Вашия електронен адрес, Софийска адвокатска колегия спазва всички изисквания на Общия регламент за защита на личните данни и всички други приложими нормативни актове. Можете да научите повече за извършваните от нас дейности по обработване на лични данни на следния адрес: www.sak-sas.bg/bg/a/privacy-policy

Споделяне