Предстоящи семинари на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ Юни 2023 г.

/


1. На 5 юни 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Новите положения по Закона за административните нарушения и наказания след 23 декември 2021 г. – анализ на съдебната практика. Част І – Извънсъдебна фаза на административнонаказателното производство“ с лектор доц. д-р Ралица Илкова, преподавател по специалностите „Наказателно право“ и „Криминология“ в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

2. На 6 юни 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Новите положения по Закона за административните нарушения и наказания след 23 декември 2021 г. – анализ на съдебната практика. Част ІІ – Съдебна фаза на административнонаказателното производство“ с лектор доц. д-р Ралица Илкова, преподавател по специалностите „Наказателно право“ и „Криминология“ в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

3. На 7 юни 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Актуални въпроси на прилагане на правото на ЕС в държавите-членки: допустими изключения и ограничения при прилагането на правото на ЕС“ с лектор доц. д-р Христо Христев, адвокат от Софийска адвокатска колегия и преподавател по Право на ЕС в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

4. На 9 юни 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Изпълнение срещу наследници на починалия длъжник“ с лектор частен съдебен изпълнител Катилин Попов.

5. На 16 юни 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Предявяване, приемане и оспорване на вземанията на кредиторите в производството по несъстоятелност. Установяване по исков ред на вземанията на кредиторите в производството по несъстоятелност“ с лектор адвокат Ралица Топчиева от Софийска адвокатска колегия, синдик.

6. На 19 юни 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „ДОПК – отделни административни производства и обжалване“ с лектори: адвокат Лилия Андонова от Софийска адвокатска колегия – специализирана в областта на непреките данъци и изготвянето на данъчен due diligence, и Таня Павлова – данъчен консултант с богат опит.

7. На 20 юни 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе присъствен семинар на тема „Типични нарушения на правилата за организиране и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки, установени в съдебната практика на Върховния административен съд и Съда на Европейския съюз“ с лектор съдия Аделина Ковачева, бивш съдия от Върховен административен съд.

8. На 21 и 22 юни 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар в две части на тема „Искова защита на правото на собственост (ревандикационен иск, установителен иск за право на собственост, непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, негаторен иск, отрицателен установителен иск за собственост, иск за делба и иск за разпределение на ползването). Тълкувателна практика на ВКС“ с лектор Борислав Белазелков, бивш съдия от Върховен касационен съд.

9. На 23 юни 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Свободата на изразяване, според практиката на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Злоупотребата със свободата на изразяване и с правото на защита срещу нея“ с лектори адвокат Михаил Екимджиев и адвокат Катина Бончева от Пловдивска адвокатска колегия, с богат опит по дела пред Европейския съд по правата на човека и Съда на Европейския съюз.

10. На 26 и 27 юни 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар в две части на тема „Съдебна делба – експертизи и особености на делбеното производство, свързани със страните и с предмета“ с лектори съдия Камелия Маринова и съдия Светлана Калинова от Гражданската колегия на Върховния касационен съд.

11. На 28 юни 2023 г. от 14:00 до 17:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Отговорност за дефектни стоки“ с лектор гл. ас. д-р Христина Танчева, адвокат от Софийска адвокатска колегия и главен асистент в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, катедра „Гражданскоправни науки“.

Хибридните семинари се провеждат присъствено в зала 3 на ЦОА „Кръстю Цончев“ и през платформата zoom.

Присъствените семинари се провеждат в зала 3 на ЦОА „Кръстю Цончев“.

Повече информация за провежданите от ЦОА „Кръстю Цончев“ семинари и други форуми можете да намерите на:

- сайта на Центъра за обучение на адвокати: http://advotraining.bg/events/.

- сайта на САК в раздел „Обучения“: https://www.sak-sas.bg/bg/news/1870-programa-za-ob... .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Откриващ семинар на курса по програма HELP към Съвета на Европа на тема „Процесуални гаранции в наказателното производство и права на жертвите“

На 14 и 15 юни 2023 г. в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ на ул. „Цар Калоян“ №8 в столицата ще се проведе откриващ семинар на курса по програма HELP на Съвета на Европа на тема: „Процесуални гаранции в наказателното производство и права на жертвите“ (съвместно с гръцката адвокатура).

На 14 юни семинарът ще се състои от 9.30 ч. до 17.30 ч., а на 15 юни – от 09:30 ч. до 13:00 ч. Събитието е само за предварително регистрирани участници, всеки от които е получил на посочения от него е-mail информация за регистрация за участие в курса, както и за откриващия семинар. Останалите желаещи да проследят семинара могат да го направят онлайн чрез платформата zoom. Работният език на семинара е английски.

От българска страна като лектори в семинара ще участват:

- председателят на Върховния касационен съд на Република България съдия Галина Захарова – с темата „Презумпция за невиновност“;

- ст.н.с. проф. д-р Ива Пушкарова, председател на Фондация за развитие на правосъдието, преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Академията на МВР и Националния институт на правосъдието – с темата „Процесуални гаранции за деца, които са заподозрени или обвиняеми в наказателни производства“;

- адвокат Андрей Янкулов от Софийска адвокатска колегия, бивш прокурор (2007 – 2019) и правен експерт в Антикорупционен фонд – с темата „Европейска заповед за арест и понятието „наказателно обвинение““;

- съдия Мария Дончева от Софийски районен съд – с темата „Българска политика в областта на домашното насилие“.

Курсът по Програма „HELP“ (Human Rights Education for Legal Professionals Programme) е с обща продължителност от 12 седмици, с последващо семинара онлайн обучение по темата, което ще се провежда на български език и с материалите от което участниците ще могат да се запознават чрез Платформата на HELP. На успешно завършилите курса ще бъде издаден сертификат от Програма HELP на Съвета на Европа.

Следващият трансграничен курс на тема: „Насилие над жени и домашно насилие“ ще бъде открит със семинар в Атина (Гърция) през ноември 2023 г. Адвокатите, които ще вземат участие в настоящия курс, ще се ползват с приоритет при подбора на участници в следващия съвместен курс с гръцката адвокатура.

Подробна информация и програма за откриващия семинар можете да откриете тук.

Споделяне