Позиция на Софийски адвокатски съвет по повод изнесената информация за натиск върху магистрати

/


ПОЗИЦИЯ

на Софийски адвокатски съвет,

приета с Решение от редовно заседание на съвета на 21.02.2024 г.

По повод публично изнесена информация през последните седмици за зависимости и упражнен неправомерен натиск върху магистрати при и по повод осъществяваната от тях дейност – което поставя под сериозно съмнение независимостта на съдебната система, и предвид свързването на част от тези неправомерни действия и с имена на адвокати, Софийски адвокатски съвет изразява следната позиция:

1. Софийски адвокатски съвет намира, че всяко извънпроцесуално и извънинституционално действие и въздействие по отношение на съда и всички други органи от съдебната система, е недопустимо и в разрез с възприетите стандарти, на които трябва да отговаря всяка правова държава. Правовата държава следва да осигури на своите граждани точно и еднакво прилагане на законите спрямо всички от независим и безпристрастен съд. Само тогава може да бъде възстановено липсващото усещане за справедливост.

Поради това призоваваме всички граждани да търсят и защитават правата си по предвидения в закона ред, чрез подкрепата и професионална помощ от адвокати, които са задължени да оказват правна защита и съдействие, винаги със законни средства.

Заявяваме готовност с всички предоставени ни от закона правомощия да отстояваме доброто име на адвокатурата, която е длъжна да защитава законните интереси на клиента със законни средства. Софийският адвокатски съвет споделя разбирането, че при упражняване на адвокатската професия адвокатът не разполага с механизми и средства да упражнява натиск и да въздейства по какъвто и да е начин върху държавните органи и органите на съдебната властта.

В тази връзка намираме за необходимо да припомним на всички колеги адвокати, че със своята клетва са се обрекли да служат на своите клиенти и на правосъдието, като проявяват уважение към съда и защитават с допустимите от закона средства правата и законните интереси на своите доверители и подзащитни. Само по този начин може да бъдем достойни за необходимите за професията доверие и уважение.

2. Софийският адвокатски съвет последователно и неотклонно поддържа политика за търсене и ангажиране на дисциплинарна отговорност на адвокати, които упражняват професия в отклонение от закона и етичните стандарти за упражняване на професия, особено в случаите, в които тези нарушения са свързани с неправомерно въздействие върху дейността на съда.

В тази връзка напомняме, че за разлика от всички други институции, Софийският адвокатски съвет предприе незабавни действия в рамките на своята компетентност срещу адвокатите от САК, замесени в случая, станал публично известен като „Осемте джуджета“ и на замесените адвокати от Софийската адвокатска колегия, бяха наложени дисциплинарни наказания.

Отправяме призив към всички институции, организации и граждани при данни, че адвокати осъществяват влияние, натиск, заплахи, пряка или косвена намеса в работата на магистрати или с данни за съпричастност на адвокати към правонарушения в правосъдната сфера - корупционни практики, търговия с влияние и други неправомерни действия, да сезират Софийския адвокатски съвет своевременно, за да бъде ангажирана дисциплинарната отговорност на адвокатите в рамките на давностният срок за това.

3. Софийски адвокатски съвет последователно и неотклонно защитава и професионалните права на адвокатите и за пореден път напомня (както беше направено в публична позиция по друг повод - Позиция на Софийския адвокатски съвет в защита професионалните права, честта и достойнството на българските адвокати | Софийска Адвокатска Колегия (sak-sas.bg)), че е недопустимо адвокатът да се отъждествява с неговия клиент и неговото поведение, дало повод за съдебен спор.

Подобно отъждествяване на адвоката с неговия клиент е недопустима форма на обществен натиск върху адвоката и компрометира независимостта на адвоката и адвокатската професия. А без независима адвокатура, няма как да има и независим съд.

4. Софийски адвокатски съвет намира за недопустимо при конкретни данни и сигнали за неправомерен натиск по отношение на съдии, оказан във връзка с осъществяваната от тях правосъдна дейност, да не са извършени своевременни проверки по подадените сигнали нито от Прокуратурата, която е единствения орган, натоварен да разследва престъпления и да повдига обвинения, нито от ВСС, който следва да обезпечи институционалната независимост на съда (чл. 16, ал. 1 ЗСВл) и да защити професионалните права на българските магистрати, като по този начин се гарантира на обществото своевременно, качествено и справедливо правосъдие.

Затова призоваваме Прокуратурата и Висшият съдебен съвет в рамките на своите изключителни правомощия да действат своевременно и безкомпромисно, като всички твърдения за натиск и заплахи към съдии, изнесени в публичното пространство, включително за сезиране на Прокуратурата и ВСС преди години, да бъдат разследвани задълбочено и по най-бързия възможен начин.

Заявяваме готовност да браним независимостта на съда, без която няма правосъдие, но напомняме, че независимостта на магистратите е дадена, за да обезпечи конституционното задължение на съдебната власт да прилага законите точно и еднакво спрямо всеки.

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Споделяне