Предложение на Съвета на САК за отстраняване недостатъците в Единната електронна система за правна помощ

/


Уважаеми колеги,

По повод постъпващи в Софийски адвокатски съвет множество оплаквания от адвокати от САК, вписани в Националния регистър за правна помощ, за проблеми и недостатъци в Единната електронна система за правна помощ (ЕЕСПП), Ви информираме за следното:

Въз основа на Доклад от комисията за прилагане на закона за правна помощ към САК, обобщаващ най-често срещаните проблеми при работата с ЕЕСПП, причинени от функционални недостатъци, на 19.10.2022 г. беше взето Решение № 1505/19.10.2022 г. на Софийски адвокатски съвет за отправяне на предложение до Националното бюро за правна помощ, Министъра на правосъдието и Висшия съдебен съвет за предприемане на спешни мерки за отстраняване на недостатъците в ЕЕСПП.

В Предложението, подадено на 26.10.2022 г., са обобщени проблемите в ЕЕСПП, които затрудняват работата на адвокатите от САК, вписани в Националния регистър за правна помощ, на адвокатските съвети като органи, натоварени да администрират и организират правната помощ на територията на съответния окръжен съд, както и на съдилищата, пред които е необходимо да се предостави правна помощ.

Множеството проблеми и функционални недостатъци в ЕЕСПП водят или до забавяне на производствата, в които е необходимо осигуряване на правна помощ, или до определяне на адвокати, чиято квалификация не е съобразена с вида на производствата, което поставя под въпрос изпълнението от страна на българската държава на изискванията за осигуряване на достъп до съд и ефективни правни средства за защита на лицата, нуждаещи се от достъп правна помощ.

В предложението е заявена готовност представители на Софийски адвокатски съвет да се включат в работна група, която да окаже съдействие за точното идентифициране на проблемите с цел тяхното спешно разрешаване, за да се осигурят нормални условия за навременна и качествена правна.

Пълният текст на Предложението е достъпен тук.

Като се надяваме на своевременна реакция от страна на НБПП, МП и ВСС, се обръщаме към колегите, вписани в Националния регистър за правна помощ, работещи с ЕЕСПП, при установяване на други системни проблеми и недостатъци да уведомяват за тях Софийски адвокатски съвет на електронния адрес на САК - register@sak-sas.bg.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне