Home Новини Откриване на Регионален център за консултиране към САК

Откриване на Регионален център за консултиране към САК

На 26.07.2021 г., в 13.00 ч., към Софийска адвокатска колегия ще започне работа Регионален център за консултиране (РЦК) за предоставяне на правна помощ. На откриването на центъра са поканени адвокати от САК, Министъра на правосъдието, Председателя на Националното бюро за правна помощ, Омбудсмана на Република България и Заместник-омбудсмана на Република България.

Регионалният център за консултиране има за цел облекчаване достъпа до правни услуги и правни консултации на физически лица от уязвими социални групи, чрез ползване на услугите на адвокати от САК, вписани в регистъра на Националното бюро за правна помощ (НБПП).

Центърът ще функционира на адрес гр. София, бул. „Витоша“ № 1А (Търговски дом), ет. 2, кантора 201 и в него по график ще предоставят безплатни консултации адвокати от Софийска адвокатска колегия.

Право на безплатна правна помощ имат физически лица, отговарящи на условията по чл. 22, ал. 1 от Закона за правната помощ:

  • Лица и семейства, които отговарят на условията за получаване на месечна социална помощ по реда на чл.9 и 10 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
  • Лица и семейства, които отговарят на условията за подпомагане с целева помощ за отопление за настоящия или предходния отоплителен сезон.
  • Лица, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги или ползващи социална услуга – резидентен тип, или социална услуга звено „Майка и бебе“.
  • Деца, настанени в приемни семейства или в семейства на роднини или близки по реда на Закона за закрила на детето.
  • Дете в риск по смисъла на Закона за закрила на детето.
  • Лица по чл. 143 и 144 от Семейния кодекс и на лица, ненавършили 21 години, в съответствие с Регламент (EО) №4 от 2009 г. на Съвета от 18 декември 2008 г., относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка (ОВ, L 7/1 от 10 януари 2009 г.) и Конвенцията за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството (OB, L 192/51 от 22 юли 2011 г.).
  • Лица, пострадали от домашно или сексуално насилие или от трафик на хора, които не разполагат със средства и желаят адвокатска защита.
  • Лица, търсещи международна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, за които предоставяне на правна помощ не се дължи на друго правно основание.
  • Чужденци, спрямо които е приложена принудителна административна мярка и чужденци, настанени в специален дом за временно настаняване на чужденци по реда на Закона за чужденците в Република България, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита.
  • Лица, на които е отказан или е отнет статут на лице без гражданство в Република България, или е прекратено производството за предоставяне на статут на лице без гражданство по реда на Закона за чужденците в Република България, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита.

Лицата, които желаят да получат консултация в РЦК подават молба-декларация по образец, към която следва да приложат документи, издадени от съответния компетентен орган, удостоверяващи правото да се получи безплатна правна помощ.

В случай, че лице, което има право да получи консултация в Регионален център за консултиране, желае да бъде консултирано от конкретен адвокат, включен в списъка на адвокатите от САК към Регионалния център за консултиране, може да подаде искане за избор на определен адвокат.

Адвокатите от Софийска адвокатска колегия, включени в регистъра на НБПП, които желаят да се включат и в работата на Регионалния център за консултиране към САК, могат да изпратят искане на електронен адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Софийски адвокатски съвет обсъжда възможността за откриване на Регионални центрове за консултиране към Софийска адвокатска колегия и в населени места в района на Софийски окръжен съд, за което ще разчита на активността както на адвокатите от САК, така и на съдействието на Националното бюро за правна помощ и на всички държавни и общински органи и служби.

Софийски адвокатски съвет

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021