ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗМИП

/


Уважаеми колеги,

В изпълнение на разпоредбите на чл.101, ал. 4 от ЗМИП и след проведено обсъждане на проекта на Единните вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, Висшият адвокатски съвет с Решение № 2777/07.08.2020 г. от заседание на 07.08.2020 г. по протокол №69 прие Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма („Правилата“), ведно с приложения от 1 до 7 към правилата, които можете да прочетете на сайта на Висшия адвокатски съвет https://www.vas.bg/bg.

Съгласно разпоредбата на чл. 64, ал.3 от ППЗМИП всеки адвокат следва в 14–дневен срок, считано от датата на публикуване 13.08.2020 г. на Единните вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма на интернет сайта на Висшия адвокатски съвет, да попълни, подпише и подаде Декларация по образец, представляваща Приложение, обр. N 6 към правилата до адвокатската колегия, в която е вписан.

Чуждестранните адвокати подават Декларация по образец, представляваща Приложение – обр. N 6 към правилата, до адвокатската колегия, в която е вписан придружаващият адвокат.
-    Адвокатите и чуждестранните адвокати, попълват и подписват с оригинален подпис Декларация по образец, представляваща Приложение – обр. № 6 и я подават на хартиен носител в регистратурата на САК, бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 2.
-    Адвокатите и чуждестранните адвокати, притежаващи електронен подпис, могат да подават Декларация по образец приложение № 6 и по електронната поща на САК (register@sak-sas.bg).

Моля, при подаване на Декларация с електронен подпис СЕРТИФИКАТА НА ПОДПИСА ДА Е ВКЛЮЧЕН В PDF ФАЙЛА.
Подписване на документ (файл) с приложение на InfoNotary може да се запознаете тук
-    14-дневния срок за подаване на Декларация по образец, представляваща Приложение – обр. № 6 започва да тече от 13.08.2020 г. и изтича на 27.08.2020 г. – включително.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В ПОЛЕТО „Л. №” ВПИСВАЙТЕ ЛИЧНИЯ СИ НОМЕР В СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ, А НЕ НОМЕРА НА ЛИЧНАТА ВИ КАРТА.

Декларацията по образец, представляваща Приложение- обр. № 6 към правилата можете да изтеглите тук

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Споделяне