ДЕКЛАРАЦИЯ НА СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

/


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От 14.05.2020 г. предстои възстановяване на работата на съдебната система – както на съдилищата, така и на останалите органи и служби, пред които се явяват адвокатите в защита правата на своите клиенти.

В Софийската адвокатска колегия постъпиха множество сигнали от адвокати, които изразяват своята тревога от условията в повечето от съдилищата, намиращи се на територията на град София, в които ще се провеждат съдебни заседания след възстановяване на дейността им.

Софийският адвокатски съвет споделя тревогите на членовете на Софийската адвокатска колегия относно бъдещи рискове при възстановяване на работата на съдебната система, ако това стане изведнъж, а не поетапно и при спазване на всички необходими противоепидемични мерки.

С Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 12.05.2020 г. са приети Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия, предвиждащи специфични условия и ред:
    - за влизане в съдебните сгради,
    - за достъп до съдебните зали и за провеждане на открити съдебни заседания,
    - за работата на службите и деловодствата на съдилищата,
    - за електронната комуникация със съдилищата,
    - относно призоваването,
    - относно специфичните мерки за защита.

Макар приетите от СК на ВСС Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия да не са публично достъпни до момента, от прессъобщение на сайта на ВСС (достъпно тук - http://www.vss.justice.bg/page/view/105116) е ясно, че се предвиждат засилени мерки за сигурността на всички участници в съдебните производства, но за тяхното въвеждане ще е необходим не малък период от време.

Условията в съдебните сгради, които не са строени за съдебни нужди, с изключение на Съдебната палата в гр. София, не отговарят на минималните необходими санитарни изисквания, за да се осигури безопасност на всички присъстващи участници в процеса и работещите в сградите съдии и съдебнислужители.Това поставя всички участници в съдебните производства, провеждани в подобни сгради в условията на повишен риск за тяхното здраве, което може да доведе и до възникване на нов епидемичен взрив, поради невъзможността да се спазват нужните изисквания за отстояние и защита на всички лица. Натрупалите се за периода на извънредното положение неразгледни в открити съдебни заседания дела, съчетани с очаквания извънредно голям брой новообразувани дела,ще доведе до силен натиск върху съдебната система и ще натовари допълнително съдилищата през следващите месеци.

С оглед горното, Софийският адвокатски съвет призовава всички административни ръководители на съдилищата на територията на гр. София, както и административните ръководители, на които е възложено управлението на сгради, в които се помещават държавни органи, пред които се осъществяват процесуални действия, да създадат такава организация на съдопроизводствената дейност, коятода осигури безопасни условия за участниците в процеса, като бъдат съобразени всички предвидени противоепидемични мерки. Положителен ефект за работата в съдилищата ще има и създаването на условия за гарантиране напредвиденото в чл. 31 от Закона за адвокатурата право на адвокатите да упражняват достъп до делата и книжата с предимство предостаналите присъстващи в съдебните сгради. Осигуряването на подобна възможност на облекчен достъп за адвокати до канцелариите и до читалните (адвокатските стаи), ще намали физическото струпване на хора в сградите на съда, органите на досъдебното производство и административните органи и служби.

Софийският адвокатски съвет ще следи както за това да се гарантира ефективен достъп до съд след края на извънредното положение, така и за това адвокатитеда не бъдат поставяни в опасност при осъществяване на техните конституционно възложени задължения по защита правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица, както и да бъдат осигурени еднакви условия на безопасност за всички участници в процеса, като се отчете дължимото на всеки адвокат уважение и съдействие като на съдия (чл. 29 от ЗА).

За целта Софийският адвокатски съвет ще поддържа постоянна връзка с председателите на съдилищата на територията на гр. София и на София област като и ще настоява за стриктно спазване на нужните мерки за защита на участниците в процеса притяхното присъствие в съдебните сгради, полицейските управления, следствените служби, пред и във съдебните зали и всички останали помещения. При невъзможност за осигуряване на безопасни условия не само за съдиите и съдебните служители, но и за всички други участници по делата, Софийският адвокатски съвет призовава до привеждане на сградите и помещенията в тях в съответствие с предвидените мерки в утвърдените от СК на ВСС Правила,да не бъдат провеждани такива процесуални действия, които ще създадат повишен риск за участниците в тях, включително за адвокатите.

Призоваваме всички адвокати да сезират своевременно Софийския адвокатски съвет, ако установят пропуски в организацията на работа на съдилищата, органите на досъдебното производство и административните органи и служби, пред които в следващите дни ще осъществяваме процесуално представителство, за да може да защитим пред съответните административни ръководители на съдилищата професионалните права на адвокатите.


СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Споделяне