Правилник за дейността на Регионален център за консултиране

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ КЪМ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ НА СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящият правилник се издава на основание, чл. 6, ал. 2, чл.8, т.1 и чл. 30 „к“ от Закона за правната помощ и чл. 4, т. 11 от Правилника за устройството и дейността на Националното бюро за правна помощ изменен и допълнен с ПМС № 324/10.Х.2014 г.

Чл. 2. Правилникът урежда реда и условията за работата и дейността на регионалния център за консултиране, наричан по-надолу в текста за краткост „РЦК – София“ към САК.

РАЗДЕЛ ІІ

ЦЕЛИ

Чл. 3. Регионалният център се създава с цел облекчаване достъпа до правна помощ на физически лица от уязвими социални групи, чрез ползване услугите на адвокати, вписани в Националния регистър за правна помощ от Софийската адвокатска колегия.

РАЗДЕЛ ІІІ

СЕДАЛИЩЕ

Чл. 4. Седалището на Регионалния център за консултиране е в гр. София, като адреса на управление, както и контактите /телефон, факс, електронна поща/ се определят/променят с решение на съвета на САК, за което уведомява Националното бюро за правна помощ и обществеността в съответния съдебен район.

РАЗДЕЛ ІV

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА РАБОТАТА И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН

ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ - СОФИЯ

Чл. 5. (1) Адвокатският съвет, поема задължения по администриране дейността на РЦК – София, като следва да извършва следните дейности:

1. да осигури помещение, техническо оборудване и персонал за работата му за своя сметка;

2. да популяризира наличието на РЦК – София с координатите за връзка с него - адрес и телефон, чрез съобщения и обяви в общините и местните дирекции „Социално подпомагане”, в областните администрации, в местните специализирани институции за предоставяне на социални услуги, изброени в чл. 36, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, резидентен тип – домове за стари хора и деца и други, в местните регионални структури на Агенцията по заетостта, Агенцията за закрила на детето, в затворите, при наличие на такива в съответния район, в приюти и центрове за временно настаняване, закрила и помощ на жертви на престъпление, в центровете за настаняване на бежанци и чужденци, в местните медии и други ;

3. с решение да определи поименно адвокатите от Софийската адвокатска колегия, вписани в Националния регистър за правна помощ, които ще предоставят консултации, като ги разпредели по видове дела;

4. адвокатският съвет може да допълва и променя списъка на адвокатите определени за консултации в РЦК – София, с ново решение;

5. да определи дни и часове за работата на Регионалния център;

6. да изготвя график /седмичен или месечен/ за дежурства на адвокатите по дни и часове;.

7. да заверява месечните отчети на адвокатите, като изготвя надлежно оформено становище, и да изпраща същите в НБПП незабавно след приключването на месеца;

(2) Адвокатският съвет определя реда и условията за организация на работата по предоставяне на правни съвети и консултации, което включва определяне на начина и формата на регистриране на постъпилите молби и заявки от граждани, дадените консултации, начина по който ще се осъществява приема и/или посещението на нуждаещи се граждани, формата на консултацията – писмена и/или устна, необходимостта от предоставяне на писмени документи за изясняването на факти и обстоятелства свързани с правния проблем на лицето и други.

Чл. 7. Адвокатите, които обслужват РЦК – София, трябва да бъдат вписани в Националния регистър за правна помощ.

Чл. 8. Адвокатите към РЦК – София предоставят безплатна правна помощ, под формата на правни съвети и консултации по граждански, изпълнителни, наказателни и административни производства, на лица, които отговарят на някое от условията по чл. 22, ал. 1 от ЗПП или чиито доходи, удостоверени с документ от съответния компетентен орган, не надвишават определения за страната размер на линията на бедност.

Чл. 9. Адвокатите към РЦК – София могат при необходимост да насочват лицето към НБПП или към съответното ведомство, институция или организация, компетентни за решаване на изложения проблем, като съдействат за оформяне на съответния документ - молба, заявление, сигнал, жалба и пр.

Чл. 10. (1) Правото на лицето да получи правна помощ и наличието на условията по чл.22, ал. 1 и 2 ЗПП се удостоверяват със съдебни решения или с документи, издадени от съответните компетентни органи, и с декларация за семейно и имуществено състояние на лицето по образец, утвърден от НБПП.

(2) Процедурата по предоставяне на правна помощ под формата на правни съвети и консултации е следната:

1. Лицето нуждаещо се от правна помощ попълва заявление-декларация по образец , като прилага към него документ, удостоверяващ месечния му доход или документ от дирекция “Социално подпомагане“ по настоящ адрес, удостоверяващ, че отговаря на някое от условията по чл. 22 , ал.1 от ЗПП. Ако лицето не разполага с документи, адвокатът, чрез служител от НБПП чрез системата за междурегистров обмен на данни /REGIX/, проверява наличието на обстоятелства по чл. 22 от ЗПП, касаещи лицето и даващи основание за предоставяне на правна помощ.

2. След установяване, че лицето отговаря на някое от условията по чл. по чл. 22, ал. 1 от ЗПП или че доходите му не надвишават определения за страната размер на линията на бедност, удостоверени със съответен документ, адвокатът се запознава с правния проблем на лицето, въз основа на устни обяснения на последното и/или писмени документи, представени от него и го консултира по случая;

3. Адвокатът въвежда в софтуерната програма: име и фамилия на лицето, дата и година на раждане, възраст, пол, населено място, месечен доход, трудова заетост, образование, телефон за обратна връзка, правния казус и консултацията. Данните се попълват в реално време на даване на консултацията. Попълнената страница от програмата се отпечатва и се подписва от адвоката и консултираното лице с посочване на дата, начален и краен час на консултацията. Само в случаите на техническа повреда – спиране на ел. захранване, повреда в интернет връзката и др. се разрешава попълване на данните в програмата във време различно от времето за консултация.

4. Консултацията обхваща информация за срокове и документи за решаване на изложения проблем, съдебни и други органи, компетентни за решаване на проблема, реда и условията за неговото решаване, както и преценка дали по-нататъшното предоставяне на правна помощ / подготовка на документи за образуване на дело е оправдано от гледна точка на ползата, която тя би донесла както и дали претенцията на лицето е основателна, обоснована или допустима

5. При наличието на основания за подготовка на документи за образуване на дело адвокатът да съдейства на лицето за комплектоване на преписката заедно с молбата на лицето за избор на адвокат, като я предостави на адвокатския съвет за изпращане в НБПП в тридневен срок.

Чл. 11. РЦК – София предоставя безплатна правна помощ при условията на чл. 22, ал. 1 от ЗПП на всяко физическо лице, което представи някой от следните документи, удостоверяващ правото му да получи правна помощ:

1. Удостоверение от НОИ за размера на пенсията- при кандидат лице-пенсионер.

2. Служебна бележка от Бюро по труда, удостоверяваща, че лицето е безработно и удостоверение от НОИ за месечния размер на паричното обезщетение, ако получава такова – когато кандидатът е безработно лице.

3. Служебна бележка от работодател или копие от трудов или граждански договор, удостоверяващи месечния доход на лицето- когато кандидатът е работещо лице.

4. Заповед или удостоверение от директора на дирекция” Социално подпомагане” по постоянен адрес на кандидата, че отговаря на условията за получаване или че получава месечни социални помощи по чл. 9 или чл.10 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.;

5. Заповед или удостоверение от директора на дирекция” Социално подпомагане” по постоянен адрес на кандидата,че отговаря на условията за получаване или че получава целева помощ за отопление по реда на Наредба № РД-07-5/16 май 2008 год. за отпускане на целева помощ за отопление ;

6. Заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане” по постоянен адрес на кандидата и/или договор за настаняване на лицето в специализирана институция за предоставяне на социални услуги, или за ползване на социална услуга - резидентен тип , или социална услуга звено „Майка и бебе“-изчерпателно изброени в чл. 36, ал.2, т.4,5,6,7 и ал. 3 от същия член от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

7. Съдебно решение за настаняване на дете по реда на Закона за закрила на детето . В тези случаи консултацията може да бъде поискана и предоставена на лицата, които са законни представители на детето, настойници или попечители, само ако изложеният от тях правен проблем касае правата на детето.

8. Заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане” или документ, удостоверяващ, че се касае за дете в риск или че детето е настанено в специализирана институция за предоставяне на социални услуги. В тези случаи консултацията може да бъде поискана и предоставена на лицата, които са законни представители на детето, настойници или попечители, само ако правният проблем касае правата на детето.

- 9. Документ от учебно заведение, в което учи лицето по чл. 144 от Семейния кодекс или детето, когато се касае за издръжка на тези лица.

10. За лица жертви на престъпление – документ от разследващ орган, идентифициращ лицето, като жертва на престъпление, документ от медицинска институция, удостоверяващ нанесени на лицето физически травми, документ от приют или център за временно настаняване, закрила и помощ на лицето.

11. Документ, че лицето е настанено в център за бежанци.

12. Документ, че лицето е настанено в специален дом за временно настаняване , документ за наложена принудителна административна мярка по реда на Закона за чужденците в Република България.

13. Съдебно решение или друг документ, доказващ постановен отказ за предоставяне на статут или отнемане на статут на лица по Закона за убежището и бежанците.

Чл. 12. Всеки адвокат от РЦК – София, ежемесечно отчита предоставените от него консултации, като попълва и подписва отчетна форма-образе , окомплектована със справка за предоставените консултации от софтуерната програма и я депозира пред адвокатският съвет за становище и заверка.

Чл. 13. Заплащането на адвокатите от съответния регионален център се извършва от НБПП, въз основа на отчет, окомплектован със съответните документи, удостоверяващи извършената от адвоката работа и становище на адвокатския съвет по реда на Наредбата за заплащането на правната помощ /изм. и доп. ДВ бр. 98 / 15.12.2015 год./ .

Чл. 14. Адвокатският съвет към РЦК – София, има право на възнаграждение, от бюджета на бюрото, за администриране на правната помощ, на всеки три месеца, определено по чл. 28 от Наредбата за заплащането на правната помощ.

Чл. 15. Председателят на САК или оправомощен от него член на адвокатския съвет, извършва периодично проверки относно спазването на реда и условията при предоставяне на правни съвети и консултации в центъра. При констатирани нарушения на Закона за адвокатурата, Закона за правната помощ, Етичния кодекс на адвоката, съответният адвокатски съвет може да наложи дисциплинарно наказание на адвоката по реда на ЗА и да сигнализира НБПП за налагане на съответните санкции по Закона за правната помощ .

Чл. 16. Националното бюро за правна помощ извършва проверки за спазването на настоящия правилник от адвокатския съвет и адвокатите към РЦК – София , като при евентуално констатирани нарушения може да откаже плащане, както и да наложи санкция по реда на Закона за правната помощ.

Чл. 17. Националното бюро за правна помощ, при необходимост, дава указания във връзка с организацията на работата в регионалния център и дейността по предоставяне на правна помощ от адвокатите към него.

Настоящият правилник за дейността на РЦК – София е приет с Решение на Съвета на САК по Протокол № 41/01.12.2020 г. и може да бъде изменян и допълван с последващи решение на съвета.

Споделяне