Протокол № 26 от 16.11.2022 г.

П Р О Т О К О Л

№ 26

На 16.11.2022 г. от 13.44 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния

Д Н Е В Е НР Е Д:

1. Вземане на решение за определяне състава на избирателната комисия за провеждане на избори за делегати на САК за ОСАС през 2023 година, на основание чл. 101, ал. 1 от Закона за адвокатурата от адвокатския съвет, контролния съвет и дисциплинарния съд на Софийска адвокатска колегия.

2. Клетва.

3.Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

4. Определяне на особени представители.

4.1. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв.

4.2. Обсъждане на постъпило искане по т.д. № 956/2022 г. по опис на СГС, ТО, VI-13 състав, и тд. № 891/2022 г. по опис на СГС, ТО, VI-13 състав, за определяне на особен предсатвител за осъществяане на правна помощ на ответниците - търговски дружества.

. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

6. Обсъждане на въпроси относно провеждането на Конференцията на 22-ри ноември.

7.Финансови въпроси.

7.1. Обсъждане на постъпило искане на адв. ... и ... за заплащане на дължимо възнаграждение за м. март 2021 г.

7.2. Доклад относно възможни правни действия за възстановяване на суми, несвързани с дейността на Софийска адвокатска колегия, извършени като разходи в брой през 2020 г. и периода 01.01.2021 г. до 17.03.2021 г.

7.3. Обсъждане на оферта от 08.11.2022 г. на AGILA Translations Ltd за извършване на преводачески услуги - устен превод – от български на английски и от английски на български език по време на Конференцията на 22-ри ноември, на стойност 700 лв. без ДДС, и вземане на решение за сключване на договор за извършване на преводачески услуги.

7.4.Обсъждане на оферти от 22.11.2022 г. и 10.11.2022 г. за техническото осигуряване с техника за симултанен превод, озвучителна техника, техническа поддръжка и стрийминг, включително транспорт на техниката, по време на Конференцията на 22-ри ноември, на стойност съответно от 3144 лв. с ДДС (1) и 6,008.31 лв. с ДДС (2).

8. Дисциплинарни въпроси.

9. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

10. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

11. Доклад на комисията по правни въпроси за внесени законопроекти, по които е необходимо изразяване на становище.

12. Обсъждане на щатното разписание на САК.

Присъстват основни членове:

1. Александър Андонов Бояджиев

2. Валентина Драйчева Бакалова

3. Десислава Методиева Миразчийска

4. Евгения Петрова Гечева

5. Жана Иванова Кисьова

6. Златка Стефанова Динева

7. Ива Иванова Згурова-Шопова

8. Лидия Въчева Дикова

9. Мирослав Тодоров Мичев

10. Петьо Димитров Славов

11. Христо Владов Хинов

Присъстват резервни членове:

1. Антон Йорданов Стефанов

2. Силвия Йорданова Спасова

Присъстват представители на КС:

1.Бойко Атанасов Войнов

2.Вася Тодорова Илиева

3. Румен Василев Котов

4. София Николова Разбойникова

Присъстват представители на ДС:

1. Бригита Емилова Костова-Атанасова

2. Владимир Тодоров Петков

3. Даниела Иванова Никифорова

4. Делина Павлова Павлова

5. Иван Веселинов Ангелов

6. Ненка Иванова Иванова

7. Тодорка Димитрова Ангелова

8. Трендафил Бонев Трендафилов

По точка първа от дневния ред:

Гласували членове на Софийски адвокатски съвет:

11 за, няма против, няма въздържали се - единодушно

Гласували членове на контролния съвет:

4 за, няма против, няма въздържали се – единодушно

Гласували членове на дисциплинарния съд:

8 за, няма против, няма въздържали се – единодушно

След проведено гласуване на трите органа на САК – адвокатски съдет, дисциплинарен съд и контролен съвет, трите органа на Софийска адвокатска колегия постановиха

Р Е Ш Е Н И Е № 1562

На основание чл. 101, ал. 1 от Закона за адвокатурата,Софийският адвокатски съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд на Софийска адвокатска колегия определят избирателна комисия за провеждане наизбори за делегати на САК за ОСАС през 2023 година в състав: Председател на избирателната комисия – адвокат Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова и членове адвокат Паскал Георгиев Бояджийски, адвокат Иванка Андреева Андреева.За резервни членове на избирателната комисия определят адвокат Кристина Петрова Кожухарова, адвокат Димитър Любомиров Георгиев и адвокат Диляна Цвяткова Иванова.

От залата на съвета излизат представителите на Дисциплинарния съд и Контролния съвет, като в залата на съвета остават следните членове на органи на САК.

От адвокатския съвет присъстват основни членове:

1. Александър Андонов Бояджиев

2. Валентина Драйчева Бакалова

3. Десислава Методиева Миразчийска

4. Евгения Петрова Гечева

5. Жана Иванова Кисьова

6. Ива Иванова Згурова-Шопова

7. Лидия Въчева Дикова

8. Мирослав Тодоров Мичев

9. Петьо Димитров Славов

10. Христо Владов Хинов

Не присъстват основни членове:

1. Албена Василева Пенова

2. Златка Стефанова Динева

3. Ивайло Кръстев Костов

4. Лили Николова Лозанова

5. Стефан Николаев Марчев

Присъстват резервни членове:

  • Александър Димитров Машев

2. Антон Йорданов Стефанов

3. Силвия Йорданова Спасова

4. Маргарита Руменова Димитрова

Присъства представител на КС:

  • Вася Тодорова Илиева
  • Ненка Иванова Иванова

Присъства представител на ДС:

От 14.00 ч. продължава редовното заседание на Софийски адвокатски съвет

По точка втора от дневния ред:

Клетва положиха:

1.А.А.С

2.Б.Г.К

3.М.В.Т

4.С.И.Д

5.С.Н.С

6.Х.П.Х

7.Ю.Ч.Г

8.Я.П.Ч

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 10 за – Андонов, Бакалова, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1563

Софийски адвокатски съвет взема решение да размести точките от дневния ред като точка четвърта става точка трета, а точка трета става точка четвърта.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 9 за – Андонов, Бакалова, Гечева, Згурова, Кисьова, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов, няма против, 1въздържал се - Дикова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1564

По постъпило искане за определяне на особен представител по чл. 47, ал. 6 ГПК и на осн. чл. 18, т. 3 ЗПП, Софийският адвокатски съвет определи на случаен принцип чрез Генератор на случайни числа следните особени представители, вписани в НРПП;

– по гр.дело № ..../... г., по описа на СГС, ГО, ... с-в, за осъществяване на правна помощ на ...... да бъде определена адвокат ......, а за резерва – адвокат ..........

Гласували: 9 за – Андонов, Бакалова, Гечева, Згурова, Кисьова, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов, няма против, 1въздържал се - Дикова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1565

По повод на постъпило искане по т.д. № ... г. по описа на СГС, ТО, ... състав, и тд. № ... г. по описа на СГС, ТО, ... състав, за определяне на особен представител за осъществяване на правна помощ на ответниците - търговски дружества, Софийският адвокатски съвет като взе предвид, че съдът е поискал да бъде определен особен представител за осъществяване на правна помощ на ответник – търговско дружество по предявен срещу него иск за прекратяване по чл. 155 ТЗ, на който особен представител да бъде платено възнаграждение по реда на Закона за правната помощ, намира, че липсва основание за определяне на особен представител. Разпоредбата на чл. 24, т. 3 от ЗПП изрично изключва от приложното поле на закона търговските дела, освен за физически лица, отговарящи на условията за правна помощ по Закона за правната помощ, поради което е неприложима и Наредбата за заплащане на правната помощ.

За да може Софийски адвокатски съвет да определи особен представител, възнаграждението на особения представител следва да бъде определено в размер, съобразен в Наредба № 1 на ВАдвС за Минималните размери на адвокатските възнаграждения, като се посочи в съдебното определение както размера на възнаграждението, така и основанието за определянето му, с което не би се допуснала неравнопоставеност на страните в един процес и различно третиране на ищците, които заплащат възнаграждение на особения представител по идентични дела.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 8 за – Андонов, Бакалова, Гечева, Згурова, Кисьова, Мичев, Славов, Хинов, няма против, 2въздържал се – Дикова, Миразчийска

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1566

а.На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат А.Н.Н от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

б.На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат П.Г.С от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

в. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат М.Т.С – Б от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 8 за – Андонов, Бакалова, Гечева, Згурова, Кисьова, Мичев, Славов, Хинов, няма против, 2въздържали се – Дикова, Миразчийска

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1567

Софийски адвокатски съвет оставя без разглеждане заявление за отписване на адвокат Е.Д.И от САК с указания към адвокат И. да изпълни изискванията на чл.48 от ЗА – т.е. да върне адвокатската си карта и да посочи как е приключила отношенията си с клиенти по висящи дела.

След изпълнение на горното указание заявлението да се внесе повторно за доклад.

Гласували: 8 за – Андонов, Бакалова, Гечева, Згурова, Кисьова, Мичев, Славов, Хинов, няма против, 2въздържали се – Дикова, Миразчийска

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1568

На осн. чл. 6, ал. 1 от Наредба№ 3 на ВАдвС, уважава 4 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 7 за – Бакалова, Гечева, Згурова, Кисьова, Мичев, Славов, Хинов, няма против, 3въздържали се – Андонов, Дикова, Миразчийска

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1569

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Ц, М и Х” и вписва следните промени по партидата на Адвокатско дружество „Ц, М и Л” с личен № ... в регистъра:

Заличава адвокат А.Л.Л като съдружник;

Вписва адвокат В.Т.Х като съдружник;

Вписва промяна в наименованието от Адвокатско дружество „Ц, М и Л” на Адвокатско дружество „Ц, М и Х”;

Адвокатско дружество „Ц, М и Х” ще се управлява и представлява от адвокат Н.Д.Ц и адвокат В.М.С заедно и поотделно.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 7 за – Бакалова, Гечева, Згурова, Кисьова, Мичев, Славов, Хинов, няма против, 3въздържали се – Андонов, Дикова, Миразчийска

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1570

Уважава заявление на Адвокатско дружество „М и п” и вписва следните промени:

Вписва адвокат С.Б.Д-А като съдружник;

Вписва промяна на адреса на управление, както следва: гр. София ...;

Адвокатско дружество „М и п” се управлява и представлява от адвокат П.Ж.М.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 7 за – Бакалова, Гечева, Згурова, Кисьова, Мичев, Славов, Хинов, няма против, 3въздържали се – Андонов, Дикова, Миразчийска

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1571

а. Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „Е.Ф“ и отписва адвокатски сътрудник Г.Х.Д от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

б. Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „Е.Ф“ и отписва адвокатски сътрудник А.Ю.Х от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 7 за – Бакалова, Гечева, Згурова, Кисьова, Мичев, Славов, Хинов, няма против, 3въздържали се – Андонов, Дикова, Миразчийска

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1572

а. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „М.В” и вписва Г.Р.З–М в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

б. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат В.В.О и вписва Н.Е.Г в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

в. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Н.И.Г и вписва Б.Х.А в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ИВА ЗГУРОВА: - С това изчерпахме точка четвърта от дневния ред.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 8 за – Андонов, Бакалова, Гечева, Згурова, Кисьова, Мичев, Славов, Хинов, няма против, 2въздържали се – Дикова, Миразчийска

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1573

На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява 231 броя отчети, постъпили в периода от 09.11.2022 г. до 16.11.2022 г. и проверени от членове на съвета, на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ, като одобрява размера на възнагражденията.

По точка шеста от дневния ред:

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ИВА ЗГУРОВА: - Точка шеста от динения ред - обсъждане на въпроси относно провеждането на Конференцията на 22-ри ноември.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 8 за – Андонов, Бакалова, Гечева, Згурова, Кисьова, Мичев, Славов, Хинов, няма против, 2въздържали се – Дикова, Миразчийска

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1574

Софийски адвокатски съвет възлага на председателя на САК да сключи договор за извършване на преводачески услуги с изпълнителя съгласно оферта от 08.11.2022 г. на AGILA Translations Ltd, на обща стойност 700 лева без ДДС /ДДС няма да се начислява/, за провеждане на Конференция по повод Деня на адвоката и 125 - годишнината на Софийска адвокатска колегия на 22.11.2022 г.

Гласували: 8 за – Андонов, Бакалова, Гечева, Згурова, Кисьова, Мичев, Славов, Хинов, няма против, 2въздържали се – Дикова, Миразчийска

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1575

Софийски адвокатски съвет възлага на председателя на САК да сключи договор с изпълнителя за техническото осигуряване с техника за симултанен превод, озвучителна техника, техническа поддръжка и стрийминг, включително транспорт на техниката, съгласно оферта от 22.11.2022 г. на стойност 3144 лева с ДДС, за провеждане на Конференция по повод Деня на адвоката и 125 - годишнината на Софийска адвокатска колегия на 22.11.2022 г.

Гласували: 7 за – Андонов, Гечева, Згурова, Кисьова, Мичев, Славов, Хинов, няма против, 3въздържали се – Бакалова, Дикова, Миразчийска

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1576

Софийски адвокатски съвет като взе предвид, че в бюджета на САК за 2021 г., приет с Решение на Общото събрание на адвокатите от САК от 24.04.2021 г., е предвидено за м. март и м. април 2021 г. да не бъдат изплащани възнаграждения на членовете на Софийски адвокатски съвет, включително за Председател и Секретар, няма основание за изплащане на претендираните суми от адвокат ... и адвокат ... и същите не следва да бъдат изплащани.

Нещо повече, възнагражденията, които се определят за председател и секретар, които се претендират от адвокат ... и от адвокат ... не са по трудово правоотношение, същите са определени на месечна база, а в конкретния случай няма навършен пълен месец март на 2021 г. или времето, през което адвокат ... и адвокат ... са били председател и съответно секретар на САС.

Водим от горното, Софийски адвокатски съвет отхвърля исканията на адвокат ... и адвокат ...

В зала влиза Мая Герасимова – деловодител дисциплинарна дейност.

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 7 за – Андонов, Гечева, Згурова, Кисьова, Мичев, Славов, Хинов, няма против, 3въздържали се – Бакалова, Дикова, Миразчийска

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1577

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Б.М.М, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 8 за – Андонов, Гечева, Згурова, Дикова, Кисьова, Мичев, Славов, Хинов, няма против, 2въздържали се – Бакалова, Миразчийска

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1578

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение да образува дисциплинарно производство срещу адвокат С.В.Б, по повод на дисциплинарна преписка № .../2022 г.

На осн.чл.137, ал.7 от Закона за адвокатурата определя адвокат Силвия Спасова да изготви, внесе и поддържа дисциплинарното обвинение пред ДС на САК.

Гласували: 10 за – Бакалова, Андонов, Гечева, Згурова, Дикова, Кисьова, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов – единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1579

На основание чл. 137, ал. 5 от Закона за адвокатурата се внесе настоящият доклад относно извършена проверка по 250 броя дисциплинарни преписки, както следва:

- ДП № №№№ ....

Така изброените дисциплинарни преписки са образувани срещу посочените адвокати от САК предвид получени от счетоводството на колегията данни за допуснато от всеки от тях неизпълнение на задължението по чл.49, ал.1 от ЗА за плащане на три или повече вноски за периода от м.04.2022 г. до м.09.2022 г. - включително.

След образуване на посочените преписки на всеки от колегите е изпратено уведомление по чл.137, ал.1 от ЗА.

По данни от счетоводството на колегията, всички посочени адвокати са заплатили дължимите вноски, за които са образувани горните дисциплинарни преписки. Към датата на настоящия доклад задълженията им за периода от м.04.2022 г. до м.09.2022 г. са погасени.

Предвид така установеното от фактическа страна Софийски адвокатски съвет намира, че към момента нарушенията по чл.49, ал.1 от ЗА, допуснатите от горепосочените адвокати, са отстранени, поради което и не е налице основание за образуване на дисциплинарно производство спрямо всеки от тях.

По тези съображения и на основание чл.137, ал.5 от ЗА Софийски адвокатски съвет постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство по всяка от посочените по-горе преписки, образувани срещу адвокати от САК, като дисциплинарните преписки бъдат прекратени.

Гласували: 10 за – Бакалова, Андонов, Гечева, Згурова, Дикова, Кисьова, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов – единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1580

На основание чл. 137, ал. 5 от Закона за адвокатурата се внесе настоящият доклад за резултата от извършената проверка по следните дисциплинарни преписки:

- ДП №№№

Посочените дисциплинарни преписки са образувани предвид получени от счетоводството на колегията данни за допуснато от съответните колеги нарушение – неизпълнение на задължението им по чл. 49, ал. 1 от ЗА за плащане на три или повече вноски за периода от м.04.2021 г. до м.09.2021 г. включително.

След образуване на посочените преписки на всеки един от адвокатите е изпратено уведомление по чл.137, ал.1 от ЗА за даване на обяснения. Такива обяснения са дадени, като от тях става ясно следното:

По дисциплинарни преписки №№№..../шест на брой/ се установява, че адвокатите са подали документи, от които е видно, че са по майчинство, считано от ... г. Поради това същите не дължат вноски за периода от м.04.2022 г. до м.09.2022 г

По ДП № .. г., образувана срещу адв. ... се установи, че след образуване на дисциплинарната преписка, адвокат ... е освободена от заплащане на месечни вноски порадивписано временно преустановяване упражняването на професията поради болест на осн. чл.23, ал.1, изр.2, предл.2 от Закона за адвокатурата. Поради това адвокат ... не дължи вноски за периода от м.04.2022 г. до м.09.2022 г.

По ДП № .... г., образувана срещу адв. ..., се установи, че на 19.10.2022 г. същата е отписана от регистъра на адвокатите на Софийска адвокатска колегия с решение на Софийски адвокатски съвет. Поради това адвокат ... не дължи вноски за периода от м.04.2022 г. до м.09.2022 г.

Предвид така установеното от фактическа страна Софийски адвокатски съвет намира, че към момента не са налице основания за образуване на дисциплинарно производство по горните преписки и на основание чл.137, ал.5 от Закона за адвокатурата Софийски адвокатски съвет постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство по:

- ДП №№№

Горните дисциплинарни преписки да бъдат прекратени.

Гласували: 10 за – Бакалова, Андонов, Гечева, Згурова, Дикова, Кисьова, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов – единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1581

На основание чл.137, ал.5 от Закона за адвокатурата (ЗА), се внесе настоящият доклад за резултата от извършената проверка по дисциплинарни преписки, както следва:

- ДП № ... г., образувана срещу адв. ...;

- ДП № ... г., образувана срещу адв. ....

Преписките са образувана предвид получени от счетоводството на колегията данни за допуснато неизпълнение на задължението по чл.49, ал.1 от ЗА за плащане на три или повече вноски за периода от м.04.2022 г. до м.09.2022 г. включително.

След образуване на преписката е констатирано, че адв. ... и адв. ... са починали.

Предвид така установеното от фактическа страна САС счита, че към момента не са налице основания за образуване на дисциплинарно производство и на основание чл.137, ал.5 от ЗА предлагам САС да вземе решение, с което да откаже да образува дисциплинарно производство по:

- ДП № ... г., образувана срещу адв. ...;

- ДП № ... г., образувана срещу адв. ....

По точка девета от дневния ред:

Гласували: 8 за – Гечева, Згурова, Дикова, Кисьова, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов, няма против, 2 въздържали се - Андонов, Бакалова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1582

Уважава искане за определяне на адвокатско възнаграждение на адвокат Д.Т.Б от САК с мотивите:

Адвокат Д.Т.Б е отправил искане за определяне на възнаграждение за предоставена правна защита и съдействие на А.П.Х ЕГН:..... от София..., а именно:

1.С писмено преупълномощаване от адв. Н.Г.М, пълномощник на А.П.Х, е представлявал страната по гр.д. №..../...г. СГС – IV „Г„ възз.с-в до окончателното приключване на процеса с влязло в сила решение. Претенциите на А.Х са били уважени. В него не е определен размер на адвокатски хонорар. Със същото пълномощно е осъществявана процесуалноправна защита по всички последващи граждански дела, касаещи делбата на наследствения имот, находящ се на ул. ..., предмет на искането за определяне на възнаграждение. /приложено/

2.Подаден отговор на касационна жалба срещу постановеното по възз. гр.д. №.../...г. СГС решение, по която е образувано к.гр.д. №.../...г. ВКС ГК Първо отделение, без процесуално представителство, няма пълномощно с фиксирана сума за адвокатско възнаграждение. ВКС не е допуснал касационно разглеждане на делото. /приложени касационна ... на ВКС /

3.Процесуално представителство по т.д. №.../...г. СРС 57 съставс валидно пълномощно, чрез преупълномощаване от адв.Н.Г.М, по което има произнасяне на Съда с решение /приложени са искова молба от ...г., пълномощно на адв.М., Заключение на СОЕ от ...г., искане по чл.346 и чл.349 ГПК /сметки/ от ...г., протокол от с.з. на ...г., Заключение на СОЕ от ...г., протокол от с.з. на ...г., Решение от ...г., съобщение от ...г., съобщение от ...г.

4.Изготвяне на въззивна жалба от ...г. и становище по делото от ...г. не е изготвено пълномощно за въззивната инстанция, не е платено възнаграждение, ползвано е съществуващото пълномощно чрез преупълномощаване от адв. ... /приложенисъобщение от ...г. с разписка от 1г., молба от адв.Б. от ...г., молба от адв.Б. от ...г. по възз.гр.д. №.../...г. 2 “д“ в.състав СГС, молба от А.Х за оттегляне на пълномощията от адв.Б., без дата, протокол от с.з. на ...г., Решение от ...г.по възз.гр.д №.../...г. СГС.

5.Изготвяне на нотариална покана.

6.Приложени са доказателства за касационното обжалване на Решение по възз.гр.д. № .../...г.: касационна жалба, разходен документ за внесена държавна такса, изложение на основания за допускане накасационното обжалване по чл.284 ал.3 ГПК, Решение на ВКС от ...г. за допускане на касационно обжалване. Доказателствата са във връзка с повторното разглеждане на делбата в нейната първа фаза, в която е уважено искането за увеличаване на дела на А.Х в делбеното имущество. Тези доказателства са във връзка с претенциите на адв.Б. за заплащане на адвокатско възнаграждение под №1

7. Съдействие при проучване, справки, съвети, консултиране, събиране и изготвяне книжа във връзка с въпроси извън горните.

Адв.Б. твърди, че няма сключен писмен договор за защита и съдействие с А.П.Х по нито едно от описаните по-горе дела, в който да е договорен конкретен адвокатски хонорар и начин за неговото заплащане и моли САС да му определи възнаграждение за работата, която е извършил по минимума от Наредба №1/2004г., изготвена от ВАдвСза минималните размери на адвокатските възнаграждения. От направеното искане и приложените доказателства става ясно, че се касае за извършени от адв.Б. правни и фактически действия във връзка с реализиране на делбените права на съсобственика А.Х. След потвърждение и обвързване на твърденията с доказателства може да се направи категоричен извод, че адв.Б. е предоставил компетентно правно подпомагане, изразяващо се в защита и съдействие и процесуално представителство по възз.гр.д.№.../...г. IV-г състав наСГС с правно основание чл.341 и сл. ГПК делба първа фаза,кас.гр.д. №.../...г. ВКС Първо отделение,гр.д.№.../...г. 57 състав на СРС делба втора фаза с правно основание чл.346 и чл.349 ГПК, възз.гр.д. №.../...г. СГС II „д„ възз. с-в, правно основание чл.351 ГПК. Адв. Б. е представил доказателства, описани акуратно в изложението на своето искане, както следва:

•пълномощно по делата с процесуално представителство,

•възобновяване наделбен процес във втората му фаза, становище по заведеното дело, заедно със съдебно решение по приключилото гр.д. №.../...г., въззивна жалба и становище по делото

•протоколи от съдебни заседания по заведените дела, от които е видно участието на защитата в лицето на адв.Б.

•решения, определения и разпореждания по заведените дела

•подадени молби след резолюция на Съда за изпълнение на дадени в тях указания

•съобщения за изготвени книжа

•разходни документи

В личен разговор с адв. Б. тойизяснява допълнително отношенията между страната – А.Х и адв.М. Те са били много близки приятели и упълномощаването не е било съпроводено с договор за хонорар. Адв.М. е бил стажант на адв.Б. и повод за преупълномощаването е неговата богата и успешна практика в делата за делба на недвижими имоти. Адв.М. не се е чувствал сигурен във воденето им, поради специфичната им сложност. Адв.Б. не е получил никакви суми за труда си от адв.М. Проведен е телефонен разговор и с адв.М. Той отрича да е получавал хонорар от страната и да е възмездил адв.Б., като е осигурил връзка със своята близка А.Х. Докладчикът по процесната преписка се е свързала с нея, тя е казала, че вече е била информирана от адв.М. за обаждането й. Също така била категорична, че е платила и на двамата адвокати, като потвърдила участието на адв. Б. по делата за делба с нейно съгласие.

За да се определи възнаграждението следва да се установи какво е възложено и съответно какво точно е извършено във връзка с правните ангажименти, поети от защитата, като в настоящия случай това е възможно за цялостната материалноправна и процесуална дейност на адв.Б. От твърденията на адв.Б. и представените доказателства може се направи извод за обема на предоставените от него адвокатски услуги и съответно за размера на дължимото му се възнаграждение за положения от него труд, тъй като те са съпроводени с категорични доказателства за възлагането на работа и съответно за обема на извършените действия от адв.Б. и може да се прецени при какви хипотези и в какъв размер следва да бъде определено исканотовъзнаграждение. При представяне на обясненията на адв.Б. се изяснява обема на възложената и свършената работа, защото от тях може да се прецени какво точно е възложено и как е изпълнено.

Предвид изложеното САС намира, че са налице основания за определяне на възнаграждения по чл.36, ал.3 от ЗА за дейностите, посочени в т.1, т.2, т.3, т.4 и т.5 от молбата с искане за определяне на претендираните суми, поради което САС взема решение в тази насока, като възнагражденията, съгл. Наредба №1/2004г. ВАдвС за минималните размери на адвокатските възнаграждения, са както следва:

-По т.1 от искането - сумата е от ... лева

За участие в делбено съдебно производство по чл.341 и сл. ГПК, при цена на делбения дял ... – ... лева, към които са прибавени 3% за горницата над 10 000лв. - ... лева или обща сума ... лева – чл.7, ал.2, т.4, във връзка с чл.2, ал.4 от Наредба №1 от 2004г., издадена отВАдвС

-По т.2от искането – сумата от ... лева

Отговор на касационна жалба – чл.9 ал.3във връзка с чл.7, ал.2, т.4 от Наредба №1 ВАдвС

-По т.3от искането – ... лева

Производство по чл.346 и чл. 349 ГПК –... лева, към която са прибавени сумите, представляващи 2%от ..., основание по чл.7, ал.2, т.5 от Наредба №1 ВАдвС,цена на делбения дял е ... лева, претендирана сума по сметките – ... левав рекапитулация - обща сума – ... лева

-По т.4 от искането – ... лева

Производство по чл.351 ГПК, изготвяне на въззивна жалба и становище по предявената жалба във въззивния съд - чл.9, ал.1, във връзка с чл.7, ал.2 Наредба №1 ВАдвС3/4 от ... лв. - ... лв. Тази сума се дължи като адвокатско възнаграждение за извършени правни действия след оттегляне на пълномощията без основателна причина

-По т.5 от искането – ... лв.

За изготвяне на нотариална покана по чл.6, т.5 от Наредба №1 ВАдвС

Или обща сума в размер на ... лева, която се дължи на адвокат Д.Т.Б от САК за предоставена правна защита и съдействие на А.П.Х ЕГН:... от София, жк. ....

...

адв.Ива Згурова:...............

/Зам.председател на САС/

адв.Христо Хинов:............

/Секретар на САС/

Споделяне