Протокол № 9 от 16.03.2022 г.

П Р О Т О К О Л

№ 9

На 16.03.2022г. от 14.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е НР Е Д

1. Прием на адвокати в САК;

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

3.Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лева.

3.1. Разглежда и приема Правила за избор на адвокат за особен представител на страни в производства, при размер на възнаграждението над 10 000 лева, изготвени от Комисията за прилагане на ЗПП.

3.2. Определя адвокати от САК за особени представители на страни по дела на случаен принцип.

4.Разглеждане и приемане на предложение на САС за вписване в НРПП на основание чл. 33, ал. 3 ЗПП на адвокати, членове на САК, подали заявления по образец в периода 15.09.2021 г. - 15.03.2022 г.

5.Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

6.Разглеждане на оферти – технически и ценови предложения за премахване на сградата в с. Лозенец, общ. Царево, съгласно „Проект за разрушаване на съществуващата сграда на „Столова с кухня и лекционна зала“ към Оздравителен дом на САК в УПИ II, кв.18, ПИ 44094.501.39, с. Лозенец, общ. Царево“, извозване на строителните отпадъци и почистване на строителния обект, както и вземане на решение за сключване на договор с избрания изпълнител.

7.Финансови въпроси.

7.1. Одобряване на разход за заплащане на такса за извозване на строителните отпадъци във връзка с премахване на сградата по т.5.

7.2. Предоставяне на информация и взимане на решения за одобряване на разходи на стойност над 2 000 лева във връзка с организираните инициативи за подпомагане на граждани или жители на Украйна, които търсят убежище в Република България.

7.3. Обсъждане на постъпили предложения от адвокати, членове на САК на възможността за предоставяне на почивната база на САК, с. Лозенец за настаняване на украински бежанци.

8.Обсъждане на Доклад на сформираната с решение № 957 на САС работна група.

9.Разглеждане на дисциплинарни преписки, образувани по получени сигнали и жалби.

10. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

11. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

12. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

13. Доклад на организационния комитет относно организирането и провеждането на Конгреса на FBE в София – юни 2022 г., както и определяне на теми, подтеми, лектори, финансови и организационни въпроси.

14. Доклад относно предприетите действия относно Решение на МС № 96/25.02.2022 г. на Министерски съвет на САК.

Присъстват основни членове:

1. Стефан Николаев Марчев

2. Албена Василева Пенова

3. Валентина Драйчева Бакалова /включва се по-късно/

4. Вера Руменова Даскалова

5. Десислава Методиева Миразчийска

6. Евгения Петрова Гечева

7. Жана Иванова Кисьова /включва се по-късно/

8. Златка Стефанова Динева

9. Ива Иванова Згурова-Шопова

10. Ивайло Кръстев Костов/включва се по-късно/

11. Мирослав Тодоров Мичев

12. Петьо Димитров Славов

13. Христо Владов Хинов

Не присъства основен член:

  • Лидия Въчева Дикова
  • Лили Николова Лозанова

Присъстват резервни членове:

1. Александър Димитров Машев

2. Антон Йорданов Стефанов

3. Александър Андонов Бояджиев

4. Александър Ивайлов Тонев

5. Маргарита Руменова Димитрова

6.Силвия Йорданова Спасова

Не присъстват резервни членове:

  • Пламен Кирилов Киров
  • Мариана Емилова Вълкова

Не присъства представител на КС.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Здравейте, колеги!

Откривам днешното редовно заседание на САС на 16.03.2022 г. в 14.06ч. Заседанието се провежда в хибридна форма, като в залата на САС присъстват адвокатите Албена Пенова, Жана Кисьова, Ива Згурова, Златка Стефанова, Десислава Миразчийска и Стефан Марчев – основни членове на адвокатския съвет. Дистанционно посредством zoom присъстват колегите Вера Даскалова, Христо Хинов, Петьо Славов, Мирослав Мичев - основни членове на адвокатския съвет.

Налице е предвиденият от закона кворум, поради което откривам заседанието.

Заседанието започва при предварително обявения дневен ред, като точка първа е прием на адвокати.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 10 за – Даскалова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1016

На осн. чл. 6, ал. 2 от Закона за адвокатурата, вписва следните кандидати в регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението, а именно: Н.Н.Н, Н.И.Н, А.М.Г, Х.И.Г, П.Г.Г, А.Й.Ф и Д.Н.К.-Я.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 за – Даскалова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1017

а. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат И.С.Т от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

б.На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат А.К.В от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

в. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Х.С.И от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

г.На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Ц.П.К от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

д. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат Б.В.Д от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

е. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат В.К.Г от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

ж. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата, отписва младши адвокат С.К.М от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 за – Даскалова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1018

а.На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат И.К.К от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

б. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат М.Б.М от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

в. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат М.Й.К. – К. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

г. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Д.С.К от регистъра на адвокатите към Софийска адвоках тска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 за – Даскалова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1019

На основание чл.22, ал.1, т.3 във вр. с чл.133, ал.1, т.4 от Закона за адвокатурата, отписва от регистъра на адвокатите на Софийска адвокатска колегия адвокат Л.В.В за срок от 3 месеца, считано от 11.03.2022 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 за – Даскалова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1020

На основание чл.22, ал.1, т.3 във вр. с чл.133, ал.1, т.4 от Закона за адвокатурата, отписва от регистъра на адвокатите на Софийска адвокатска колегия адвокат С.Г.И за срок от 15 месеца, считано от 11.03.2022 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 за – Даскалова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1021

а. На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат К.Д.П, считано от 10.07.2021 г.;

б. На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Б.Г.И, считано от 17.11.2021 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 за – Даскалова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1022

На осн. чл. 6, ал. 1 от Наредба № 3 на ВАдвС, уважава 14 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Даскалова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1023

Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „Г. ” и вписва по партидата на Адвокатско дружество „Н. и З.“, с партиден регистрационен №... в регистъра, следните промени:

Заличава адвокат Д.Б.З като съдружник в Адвокатско дружество „Н. и З.“;

Вписва промяна на наименованието на адвокатското дружество от Адвокатско дружество „Н. и З.“ на Еднолично адвокатско дружество „Г.”;

Дружеството продължава дейността си като еднолично адвокатско дружество с наименование Еднолично адвокатско дружество „Г.”;

Еднолично адвокатско дружество „Г.” се управлява и представлява от адвокат Е.П.Г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Даскалова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1024

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Д.и п.” и вписва следните промени:

Вписва като съдружник адвокат В.И.Й;

Адвокатско дружество „Даскалов и партньори” се управлява и представлява от адвокат Слав Ангелов Даскалов.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Адвокат Евгения Гечева влиза в зала в 14.18 часа. Заседанието продължава при кворум от 11 души.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1025

Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „Б.” и вписва по партидата на Адвокатско дружество „Б. и п.“, с партиден регистрационен №... в регистъра, следните промени:

Заличава като съдружник адвокат Т.П.С;

Дружеството продължава дейността си като еднолично адвокатско дружество с наименование Еднолично адвокатско дружество „Б.“;

Еднолично адвокатско дружество „Б.“ се управлява и представлява от управителя адвокат М.Т.Б.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1026

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Еднолично адвокатско дружество „А.В”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1027

Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „Р.И” и вписва промяна в адреса на управление, както следва: гр. София ......

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1028

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Т., Т. и Т.” и вписва следните промени:

Заличава като съдружник и управител адвокат И.Д.Т (наименованието на Адвокатско дружество „Т., Т. и Т.” се запазва, като адвокат И.Д.Т е дала изричното си писмено съгласие на основание чл.59, ал.3 от ЗА);

Адвокатско дружество „Т., Т. и Т.” ще се представлява от управляващия съдружник адвокат Д.Т.П.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1029

Уважава заявление на Адвокатско дружество „С.”, с парт.рег.№ ... в регистъра и вписва следните промени:

Заличава като съдружник адвокат Ц.Г.Г;

Дружеството продължава дейността си като еднолично адвокатско дружество с наименование „Еднолично адвокатско дружество Станчев“;

Едноличен собственик на „Еднолично адвокатско дружество С.“ е адвокат М.П.С;

„Еднолично адвокатско дружество С.“ се управлява и представлява от управителя адвокат М.П.С.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1030

Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „Х. и И.” и вписва следните промени:

Заличава като съдружник адвокат П.В.И;

Дружеството продължава дейността си като еднолично адвокатско дружество с наименование Еднолично адвокатско дружество „Х. и И.“ (адвокат П. И. е дала съгласие за запазване наименованието на адвокатското дружество на осн.чл.59, ал.3 ЗА);

Едноличното адвокатско дружество се управлява и представлява от адвокат М.Т.Х.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1031

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Еднолично адвокатско дружество „М. К.”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1032

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Еднолично адвокатско дружество „А.Т.”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1033

Уважава заявление на Адвокатско дружество „С.П. и В.” и вписва следните промени:

Вписва промяна в наименованието от Адвокатско дружество „А. и С.” на Адвокатско дружество „С., П. и В.”;

Заличава като съдружник адвокат Т.И.А;

Вписва като съдружници адвокат П.П.П и адвокат Ж.В.В;

Вписва промяна в адреса на управление, както следва: гр. София, .....

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1034

а. Уважава заявление на Адвокатско дружество „П., А. и п.“ и отписва В.П.Ф от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия;

б. Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „Л.К.-Л“ и отписва И.М.Е от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия;

в. Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „А.“ и отписва В.Р.П от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия;

г. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Б. и Д.“и отписва М.К.К от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1035

а. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на адвокат М.Т.Т и вписва Т.О.Г в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

б. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „М.Г.” и вписва В.Б.Г в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

в. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на адвокат П.Г.В и вписва М.З.З в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

г. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на адвокат П.Г.В и вписва Т.П.В в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

д. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „А.” и вписва Д.Д.Д в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

е. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „А.” и вписва Т.Т.Р в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

ж. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „Р.” и вписва С.Г.И в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

з. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „Р.” и вписва К.И.К в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1036

По постъпило искане за определяне на особен представител по чл. 47, ал. 6 ГПК и на осн. чл. 18, т. 3 ЗПП, Софийският адвокатски съвет определи на случаен принцип чрез Генератор на случайни числа следните особени представители, вписани в НРПП;

- гр.д. № ... г. по описа на СГС-I-13 състав на двамата ответници по делото Т.Е.Ч и И.М.Ч да бъде определен за особен представител П.Д.Г, а за резервен З.А.Г. - Л.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1037

По постъпило искане за определяне на особен представител по чл. 47, ал. 6 ГПК и на осн. чл. 18, т. 3 ЗПП, Софийският адвокатски съвет определи на случаен принцип чрез Генератор на случайни числа следните особени представители, вписани в НРПП;

- по възз.гр.д. № ГД-323/2022 г. по описа на Софийски апелативен съд – София, на лицето В.А.В, в качеството ú на трето лице - помагач да бъде определена за особен представител Ц.И.С, а за резервен П.П.В.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1038

Софийски адвокатски съвет приема следните Правила за избор на адвокат за особен представител на страни в производства при размер на възнаграждението над 10 000 лева, изготвени от Комисията за прилагане на ЗПП:

По дела, при които размерът на възнаграждението за особения представител е над 10 000 лева, особеният представител се определя с решение на Софийски адвокатски съвет на три етапа:

Първи етап - на случаен принцип чрез генериране на 10 /десет/ случайни числа се избират 10 адвокати със съответен номер от списъка на адвокатите, включени в регистъра на НБПП, с адвокатски стаж не по-малко от 10 години. Към така избраните адвокати се отправя искане в 7-дневен срок да представят информация и/или доказателства за опита и професионалната квалификация, която притежават, включително документи за сключена застраховка професионална отговорност и размера на застрахователния ú лимит, който да бъде не по-малко от размера на материалния интерес, въз основа на който е калкулирано възнаграждението, което е внесено като депозит за възнаграждение на особения представител.

Искането за представяне на информация се отправя на имейла, който е обявен в НБПП, а в случай че такъв липсва, в регистъра на заявения от адвоката телефон същият се уведомява по телефона, като се отбелязва дата и час на уведомяването.

Втори етап - във втория етап от избора участват адвокатите, отговорили на искането на Софийски адвокатски съвет в указания срок, като САС прави преценка кои от адвокатите отговарят на условията и притежават необходимите стаж, квалификация и застраховка с необходимото покритие и между тях прави избор чрез генериране на случайни числа, като адвокатите се подреждат по азбучен ред на имената и им се дава пореден номер. Избира се един основен особен представител и резервен, в случай че основният откаже или е в невъзможност да осъществи правна защита и съдействие.

Не могат да бъдат определяни за особени представители адвокати, които са били особени представители по дела с възнаграждение над 1000 лева през последните 3 години преди текущата.

Трети етап - след приключването на първи и втори етапи, при спазване на процедурата ако не бъде избран особен представител от адвокатския съвет, тъй като няма адвокати, които отговорят на критериите за минимум десет години адвокатски стаж, опит и необходима професионална квалификация, да не са получавали дела като особени представители през последните три години, включително да са представили документи за сключена застраховка професионална отговорност - да се публикува нова покана на сайта на колегията, адресирана до всички адвокати от САК с искане до адвокатите от САК в 7-дневен срок да представят информация и/или доказателства за опита и професионалната квалификация, която притежават, по което се иска определяне на особен представител, включително документи за сключена застраховка професионална отговорност и размера на застрахователния ú лимит, който да бъде не по-малко от размера на материалния интерес, въз основа на който е калкулирано възнаграждението, което е внесено като депозит за възнаграждение на особения представител.

С оглед необходимостта незабавно да се пристъпи към определяне на особен представител по висящо искане за определяне на особен представител пред Софийски адвокатски съвет решението подлежи на незабавно изпълнение.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1039

На основание чл.33, ал.3 от ЗПП, да бъдат изпратени всички заявления наадвокати от САК за вписване в НРПП, постъпили в периода 15.09.2021 г. - 16.03.2022 г. вкл.

Възлага на Десислава Георгиева да изготви и изпрати на НБПП списък с имената на кандидатите за вписване в НРПП ведно със справката за дисциплинарна съдимост.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1040

На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява 200 броя отчети, постъпили в периода от 02.03.2022 г. до 16.03.2022 г.и проверени от членове на съвета, на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ, като одобрява размера на възнагражденията.

Гласували: 11 за – Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1041

На база на изнесена информация, Софийският адвокатския съвет взема решение адвокат А.Т.Ц от САК, вписана в НРПП, да получава с 25 % повече дела по ЗПП – т.е. да има право на едно допълнително гражданско дело.

Адв.Бакалова се включва в заседанието. Заседанието продължава при кворум от 12 души.

Адв.Костов се включва в заседанието. Заседанието продължава при кворум от 13 души.

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1042

Софийският адвокатски съвет отказва да определи адвокати от САК по постъпили искания за определяне на особени представители по търговско дело № ... г. по описа на СГС-ТО-VI-10 състав и по търговско дело № ... по описа на СГС-ТО-VI-10 състав, тъй като формално същите не отговорят на условията за определяне на особени представители по реда на чл.47, ал.6 от ГПК, а именно след посочване от съда на предмета на делото, фактическата и правна сложност, нужни за преценка на необходимата правна квалификация, следва да е определен поне минималният размер на възнаграждението по реда на чл.47, ал.6 от ГПК.

Настоящото решение подлежи на обжалване.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов,Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1043

Софийски адвокатски съвет избира работна група в състав адвокат Валентина Бакалова, адвокат Албена Пенова, адвокат Ива Згурова и адвокатЖана Кисьова, която заедно с инж. ... и арх. ... да обсъди постъпилите до момента оферти за премахване на сградата в с. Лозенец, общ. Царево, съгласно „Проект за разрушаване на съществуващата сграда на „Столова с кухня и лекционна зала“ към Оздравителен дом на САК в УПИ II, кв.18, ПИ 44094.501.39, с. Лозенец, общ. Царево“, извозване на строителните отпадъци и почистване на строителния обект, като може да се поискат евентуално консултации и от други строители, и на извънредно заседание на съвета на 23.03.2022 г. от 16.30 часа за излезе с предложение за избор на фирма, с която да бъде сключен договор за премахване на сградата.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 13 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1044

Софийски адвокатски съвет одобрява плащане, представляващо одобрена от Община Царево такса за премахване на съществуващата сграда на „Столова с кухня и лекционна зала“ към Оздравителен дом на САК в с. Лозенец и извозване на 96.6 тона строителните отпадъци при цена 59 лева на тон без ДДС.

Възлага на председателя на съвета на САК да отправи официално запитване до Община Царево дали може да бъде удължен срокът на валидност, посочен в разрешението за депониране на отпадъци с № 29/15.03.2022 г., или да бъде върната таксата, в случай че не се пристъпи към премахване на сградата до началото на летния сезон.

адв.Костов се изключва, заседанието продължава при кворум от 12 души.

По точка девета от дневния ред:

Гласували: 12 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1045

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Е.К.Е Евлогиева, като дисциплинарна преписка № ... г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 12 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1046

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Х.Р.Г, като дисциплинарна преписка № ... г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 12 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1047

Софийски адвокатски съвет постанови настоящото решение за удължаване срока за доклад по дисциплинарна преписка № ... г. срещу адвокат М.П.П.

Гласували: 12 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1048

Софийски адвокатски съвет постанови настоящото решение за удължаване срока за доклад по дисциплинарна преписка № ... г. образувана срещу адвокат Б.Д.К.

Гласували: 12 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1049

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат А.П.Г, като дисциплинарна преписка № ... г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 12 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1050

Софийски адвокатски съвет постанови настоящото решение за удължаване на срока за доклад по дисциплинарна преписка № ... образувана срещу адвокат Ч.Г.Т.

Гласували: 12 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1051

Софийски адвокатски съвет взе решение, с което отлага обсъждането на доклада по дисциплинарна преписка № ... г. образувана срещу адвокат М.Г.Ш.

Гласували: 12 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1052

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Н.А.Ш, като дисциплинарна преписка № ... г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 12 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1053

На осн.чл. 137, ал. 5, изреч. трето ЗА,САС постанови настоящото решение за се извърши допълнителна проверка по дисциплинарна преписка № ... г. срещу адвокат Д.М.М.

Гласували: 12 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1054

Софийски адвокатски съвет възлага на адв. Христо Хинов със съдействието на комисията за дисциплинарна политика към САС да изготви и подаде жалба срещу акта за прекратяване на дисциплинарното производство по ДД № ... г. по описа на ДС при САК.

Гласували: 12 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1055

Софийски адвокатски съвет приема докладите на адв. Христо Хинов от 16.06.2022 г., изготвени по повод на образувани дисциплинарни преписки срещу адвокати от САК, неплатили дължимите от тях вноски за периода от м.октомври до м.декември 2021 г. с предложение за прекратяване на дисциплинарните преписки и прекратява подробно изброените в докладите дисциплинарни преписки.

По точка десета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка девета - разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

Няма постъпили искания по чл.36, така че няма изготвени доклади.

По точка единадесета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка десета - разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

Колегата Дикова отсъства, така че нямаме за доклад искания за финансова помощ.

По точка дванадесета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка единадесета - доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

По точка тринадесета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка дванадесета - доклад на организационния комитет относно организирането и провеждането на Конгреса на FBE в София – юни 2022 г., както и определяне на теми, подтеми, лектори, финансови и организационни въпроси.

По точка четиринадесета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка тринадесета - доклад относно предприетите действия относно Решение на МС № 96/25.02.2022 г. на Министерски съвет на САК.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Поради изчерпане на дневния ред, закривам заседанието.

адв.Стефан Марчев: ...........

/Председател на САС/

адв. Албена Пенова: ...........

/Секретар на САС/

Споделяне