Протокол № 29 от 21.12.2022 г.

П Р О Т О К О Л

№ 29

На 21.12.2022 г. от 14.07 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния

Д Н Е В Е НР Е Д:

1. Полагане на клетва по чл. 9, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

3. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3 000 лева.

4. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

5. Финансови въпроси.

5.1. Разглеждане и обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на САК за 2022 г.

5.2. Обсъждане на финансови въпроси, свързани с изготвяне на проектобюджета на САК за 2023 г., както и предложения на постоянните комисии.

5.3. Обсъждане на оферти/ценови предложения на „АПИС ЕВРОПА“ АД и"Сиела Норма" АД за сключване на договори за подновяване на колективния абонамент за правно-информационни системи за нуждите на членовете на САК през 2023 г.

5.4. Осъждане на оферти/ценови предложения на Медицински цетрове (САНУС 2000, Свети Пантелеймон и Ориндж) за сключване на договори за подновяване на профилактичните медицински прегледи за адвокатите на САК.

5.5. Обсъждане на въпроси във връзка със закупуването, доставката и монтажа на оборудване за видеострийминг в заседателната зала на САК, бул. „Т.Александров“ № 137, ет. 3.

5.6. Вземане на решение за приемане на оферта за монтаж на модули за захранване на заседателната маса в заседателната зала на САК, бул.Тодор Александров 137.

6. Дисциплинарни въпроси.

6.1. Обсъждане на писмени доклади на обвинители по дисциплинарни делапред дисциплинарния съд на САК, по които се налага съветът да вземе решения за изменение на обвинението./опционална точка, тя се включва само при необходимост.

6.2. Разглеждане на дисциплинарни преписки, образувани по получени сигнали и жалби.

7. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

8. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

9. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

10. Избор на състав на избирателните бюра.

Присъстват основни членове:

1. Стефан Николаев Марчев

2. Александър Андонов Бояджиев

3. Десислава Методиева Миразчийска

4. Евгения Петрова Гечева

5. Жана Иванова Кисьова

6. Златка Стефанова Динева

7. Ива Иванова Згурова-Шопова

8. Ивайло Костов

9. Лидия Въчева Дикова

10. Мирослав Тодоров Мичев

11. Петьо Димитров Славов

12. Христо Владов Хинов

Не присъстват основни членове:

 • Албена Василева Пенова
 • Валентина Драйчева Бакалова

3. Лили Николова Лозанова

Присъстват резервни членове:

 • Антон Йорданов Стефанов
 • Маргарита Руменова Димитрова

Не присъстват резервни членове:

 • Александър Димитров Машев
 • Александър Ивайлов Тонев
 • Мариана Емилова Вълкова
 • Силвия Йорданова Спасова
 • Пламен Кирилов Киров

Присъстват представител на КС:

 • София Николова Разбойникова

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

 • М.Л.К.
 • Н.Б.С.
 • Н.А.К.
 • С.З.В.– С.
 • Т.Н.Т

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1629

а. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат С.К.П от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите на Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

б. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат Т.Й.Д от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите на Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

в. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат К.Х.И от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите на Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

г. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат Р.Р.П от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите на Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

д. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат К.К.М от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите на Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

е. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат М.М.Д от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите на Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

ж. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат К.А.Г от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите на Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

з. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат А.К.П от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите на Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

и. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат Т.И.К от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите на Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

й. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат З.В.В от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите на Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1630

На основание чл.23 от Закона за адвокатурата временно преустановява упражняването на адвокатската професия на адвокат Н.И.К поради болест, считано от 21.12.2022 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1631

а. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Е.Д.И от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

б. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Т.Д.П от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

в. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат П.Д.М от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

г. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат А.Ю.Д от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

д. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат М.И.М–П от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

е. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат С.М.М от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

ж. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат В.Б.И от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Адв.Златка Стефанова влиза в зала в 14.15 часа. Заседанието продължава при кворум 11 души.

Гласували: 11 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1632

На основание чл.22, ал.1, т.3 във вр. с чл.133, ал.1, т.4 от Закона за адвокатурата отписва от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия адвокатите А.М.Н, Б.Ц.Л, Е.Й.Й-Й, К.М.М.,П.Е.Ч и Т.Б.М за срок от 3 месеца.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите

Гласували: 11 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1633

На основание чл.22, ал.1, т.3 във вр. с чл.133, ал.1, т.4 от Закона за адвокатурата отписва от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия адвокат К.С.Б за срок от 6 месеца.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 11 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1634

На основание чл.22, ал.1, т.3 във вр. с чл.133, ал.1, т.4 от Закона за адвокатурата отписва от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия адвокат адвокат И.К.И за срок от 1/една/ година.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 11 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1635

На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата отписва от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия адвокатите .............

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 11 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1636

На осн. чл. 6, ал. 1 от Наредба № 3 на ВАдвС уважава 16 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 11 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1637

Софийски адвокатски съвет оставя без разглеждане заявление № ... на адвокат М.С.Г, с което се иска вписване на нов адрес на кантората в гр.Перник.

Съобразно правилото на чл.40, ал.6 от Закона за адвокатурата адвокатите са длъжни да имат кантора в населеното място в района на адвокатската колегия, чиито членове са.

Адвокат М.Г е член на Софийска адвокатска колегия, а с така подаденото заявление се иска вписване на постоянен адрес на кантора в гр. П. без същият да е член на адвокатска колегия П., поради което САС счита, че заявлението не може да бъде уважено по тези съображения.

Наред с това следва да се посочи, че и понастоящем адресът на кантората на адвокат Г. е в гр. П., което е в разрез с правилото на чл.40, ал.6 от Закона за адвокатурата.

Водим от горното, Софийски адвокатски съвет указва на адвокат Г. да заяви промяна на адреса на кантората в съответствие с правилото на чл.40, ал.6 от Закона за адвокатурата - т.е. в района на гр.София, а посоченият от него нов адрес в гр.П. може да остане в адвокатския регистър като втори адрес.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и молителя.

Гласували: 11 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1638

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата вписва в регистъра на адвокатските дружества при Софийска адвокатска колегия Адвокатско дружество „Г и Г”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1639

Уважава заявление на адвокатско дружество „Й и К” и вписва следните промени:

Заличава адвокат Т.Р.Й като съдружник;

Дружеството се представлява и управлява от адвокат В.Р.Й.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1640

Софийски адвокатски съвет отлага за 04.01.2023 г. произнасянето по заявление на Еднолично адвокатско дружество „Д” за вписване на промени по партидата на Адвокатско дружество „Д и М“ с парт.№ ... в регистъра.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и молителя.

Гласували: 11 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1641

Софийски адвокатски съвет отлага за 04.01.2023 г. произнасянето по заявление за вписване в регистъра на адвокатските дружества при Софийска адвокатска колегия на Еднолично адвокатско дружество „М”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и молителя.

Гласували: 11 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1642

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Ц и Л“ и вписва в регистъра на адвокатските дружества на САК заличаване на Адвокатско дружество „Ц и Л“.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1643

Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „В и п” и вписва следните промени по партидата Адвокатско дружество „В и п” с парт.№ ... в регистъра:

Заличава адвокат М.М.И като съдружник;

Адвокатското дружество продължава дейността си като Еднолично адвокатско дружество с наименование Еднолично адвокатско дружество „В и п”;

Дружеството се управлява и представлява от адвокат П.В.В еднолично.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1644

Уважава заявление на адвокатско дружество „Ц и п” и вписва следните промени:

Вписва промяна на адреса на управление, както следва: гр. София, ...;

Дружеството се управлява и представлява от адвокат С.С.Ц.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1645

Оставя без движение заявление с Вх. Рег. № ...от Адвокатско съдружие „Г и К” за вписване на промяна в договора за съдружие.

С оглед произнасяне по заявлението, Софийски адвокатски съвет указва на адвокатите съдружници да представят актуализиран договор за съдружие с оглед спазване на изискванията на чл.52, ал.3 и чл.53, ал.1 от ЗА.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и молителя.

Гласували: 11 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1646

Уважава заявление наАдвокатско дружество „Й.В.Н.“ и отписва адвокатски сътрудник Т.М.С от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и молителя.

Гласували: 11 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1647

а. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „Д и С“ и вписва И.Х.Д в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

б. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „Б, А, Д“ и вписва М.Т.С в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

в. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „В и п“ и вписва М.Р.У в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

г. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „Т и С“ и вписва Н.В.С в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

д. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „Д.Л“ и вписва А.З.П в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 за - Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1648

По постъпило искане за определяне на особен представител по чл. 47, ал. 6 ГПК и на осн. чл. 18, т. 3 ЗПП, Софийският адвокатски съвет определи на случаен принцип чрез Генератор на случайни числа следните особени представители, вписани в НРПП;

– По гр.д. № … г., по описа на СГС, I-26 състав, за осъществяване на правна помощ на лицето Д.С.П да бъде определен адвокат Д.П.И, а за резерва – адвокат Ц.Р.Б.

Гласували: 11 за - Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1649

По постъпило искане за определяне на особен представител по чл. 47, ал. 6 ГПК и на осн. чл. 18, т. 3 ЗПП, Софийският адвокатски съвет определи на случаен принцип чрез Генератор на случайни числа следните особени представители, вписани в НРПП;

– По гр.д. № ... г., по описа на СГС, I-6 състав, за осъществяване на правна помощ на лицето М.Р.И да бъде определена адвокат С.С.Н, а за резерва – адвокат С.Б.Й.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 11 за - Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1650

На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява 244 броя отчети, постъпили в периода от 30.11.2022 г. до 21.12.2022 г. и проверени от членове на съвета, на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ, като одобрява размера на възнагражденията.

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 12 за - Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1651

Отпуска еднократна финансова помощ на адвокат В.Х.К от САК в размер на ... лева поради изключително тежкото ú здравословно състояние.

Адв.Дикова се изключва.

Заседанието продължава при кворум 11 души.

По точка пета от дневния ред:

Адв.Костов влиза в 15.56 часа. Заседанието продължава при кворум 12 души.

Гласували: 11 за - Андонов, Гечева, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1652

Софийски адвокатски съвет приема решение за сключване на договори за подновяване на колективния абонамент на правноинформационни системи за нуждите на членовете на САК през 2023 г., при евентуално подобряване условията на офертите, като възлага на председателя на САК да отправи запитване за АПИС и СИЕЛА в този смисъл.

В случай че не се постигне подобряване на офертите, договорите да се сключат при условията, посочени в офертата на АПИС от 05.12.2022 и в офертата на СИЕЛА от 20.12.2022 г.

Гласували: 11 за - Андонов, Гечева, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1653

Софийски адвокатски съвет, след като разгледа постъпилите ценови предложения/оферти/, взема решение да бъдат сключени договори с Медицински център „Свети Пантелеймон“, Медицински център „САНУС 2000“ и Медицински център „ОРИНДЖ“, за профилактични медицински прегледи на адвокатите от САК до края на 2023 г., при посочените в офертите условия.

Гласували: 11 за - Андонов, Гечева, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1654

Във връзка с Решение № 1601/30.11.2022 г., с което е възложено на председателя и секретаря сключване на договор за закупуване, доставка и монтаж на оборудване за видеострийминг, включващо миксер за сила на звука и камера за видеострийминг на обща стойност до 4000 лева, Софийски адвокатски съвет одобрява извършването на общ разход до 4455 лв. с включен ДДС, съгласно калкулация на разходите по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на звуковата система и оборудването за видеострийминг в заседателната зала на САК в гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 2.

Гласували: 11 за - Андонов, Гечева, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1655

Софийски адвокатски съвет дава съгласие да бъдат закупени и монтирани в заседателната зала на САК вградени в заседателната маса модули за захранване (зареждане) на компютри и електронни устройства и USB hub за свързване на заседателната маса с помощната маса на обща стойност до 1000 лева с вкл. ДДС.

Гласували: 11 за - Андонов, Гечева, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1656

Софийски адвокатски съвет взема решение да се сключи договор с фирма „ДЕ МАКС“, за отпечатване на 1500 броя адвокатски кочани, при ед.цена 2.10 лева на брой без ДДС, съгласно получена оферта от 21.12.2022 г.

Гласували: 10 за - Андонов, Гечева, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Стефанова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1657

Софийски адвокатски съвет взема решение да бъдат изплатени допълнителни възнаграждения по случай Коледните празници на служителите на САК, в общ размер до 14 000 лева, като размера на възнаграждението на конкретен служител бъде определен със Заповед на председателя съвместно със секретаря на САК.

Адв.Кисьова се изключва.

Заседанието продължава при кворум 10 души.

В зала е деловодител дисциплинарна дейност Мая Герасимова.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 10 за - Андонов, Гечева, Згурова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1658

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Н.А.В, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 10 за - Андонов, Гечева, Згурова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1659

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Г.Й.Й, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 10 за - Андонов, Гечева, Згурова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1660

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Н.В.В, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 10 за - Андонов, Гечева, Згурова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1661

По повод дисциплинарна преписка № .../2022 г. по описа на Софийски адвокатски съвет, образувана по сигнал на Ф.Р.М срещу адвокат С.В.Б, Съветът на САК намира, че има данни за извършено дисциплинарно нарушение и следва да се образува отделна дисциплинарна преписка, в рамките на която да се изследва доколко, сключвайки договора със Сдружение с нестопанска цел „....“ с горното съдържание, адв. Б. не е нарушил ЗА и ЕКА.

С оглед на изложеното съветът на САК реши да се самосезира и да образува дисциплинарна преписка, в рамките на която да се извърши проверка дали сключвайки договор за абонаментно оказване на адвокатска правна защита и съдействие от ... г. със Сдружение с нестопанска цел „...“ с това съдържание адвокат Б. не е нарушил правилата на ЗА и ЕКА.

Заседанието продължава при кворум 11 души.

Гласували: 11 за - Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1662

На основание чл. 137, ал. 5 от Закона за адвокатурата (ЗА) се внесе настоящият доклад за резултата от извършената проверка по 28 броя дисциплинарни преписки, както следва:

- ДП №, ДП №,ДП №..........

Така изброените дисциплинарни преписки са образувани срещу посочените адвокати от САК предвид получени от счетоводството на колегията данни за допуснато от всеки от тях неизпълнение на задължението по чл.49, ал.1 от ЗА за плащане на три или повече вноски за периода от м.04.2022 г. до м.09.2022 г. включително.

След образуване на посочените преписки на всеки от адвокатите е изпратено уведомление по чл.137, ал.1 от ЗА.

По данни от счетоводството на колегията всички посочени адвокати са заплатили дължимите вноски, за които са образувани горните дисциплинарни преписки. Към датата на настоящия доклад задълженията им за периода от м.04.2022 г. до м.09.2022 г. са погасени.

Предвид така установеното от фактическа страна съветът на САК намира, че към момента нарушенията по чл.49, ал.1 от ЗА, допуснати от горепосочените адвокати, са отстранени, поради което и не е налице основание за образуване на дисциплинарно производство спрямо всеки от тях.

По тези съображения и на основание чл.137, ал.5 от Закона за адвокатурата САС постанови настоящото решение, с което отказва да образува дисциплинарно производство по всяка от посочените преписки, като същите бъдат прекратени.

Гласували: 11 за - Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1663

На основание чл. 137, ал. 5 от Закона за адвокатурата (ЗА) се внесе настоящият доклад за резултата от извършената проверка по 8 броя дисциплинарни преписки, както следва:

ДП №, ДП №, ДП № ......

Съобразно решение от 13.04.2010 г. Висшият адвокатски съвет е приел адвокатите, които са навършили 75-годишна възраст и имат 40-годишен адвокатски стаж, да бъдат освободени от заплащане на членски вноски към Висшия адвокатски съвет, както и е препоръчал решение в този смисъл да бъде прието и от адвокатските колегии. Тази препоръка е изпълнена за САК, като решение в същия смисъл е прието от Софийски адвокатски съвет на 13.04.2010 г. С последващо решение на Софийски адвокатски съвет от 25.01.2011 г. от условията за освобождаване от задължение за членски вноски към САК е премахнато изискването за адвокатски стаж, но това изискване е възстановено, считано от началото на месец април 2022 г.

По отношение на посочените колеги следва да се приеме, че формално е налице допуснато нарушение по чл.49, ал.1 от ЗА за плащане на три или повече вноски за периода от 01.04.2022 г. до 30.09.2022 г. Въпреки това Съветът на САК счита, че не е обосновано спрямо тях да бъде образувано дисциплинарно производство.

Дължимостта на вноски от посочените адвокати следва да се преценява след допълнително изследване относно продължителността на техния адвокатски стаж. Съветът на САК счита, че сигурен способ за определяне продължителността на адвокатския стаж не съществува. Липсата на практическа възможност за сигурно определяне продължителността на адвокатския стаж на адвокатите, с оглед това дали достига 40 години или не, е предопределена от обстоятелството, че към днешна дата за наличие на толкова продължителен стаж е нужно да се изследва стаж отпреди 1991 г.

Известно е, че регистър на адвокатурата, в този му вид, не е воден преди 1991 г., когато адвокатурата е реформирана съществено с приемането на Закона за адвокатурата (обн. ДВ бр. 80/1991 г., отменен с приемане на Закона за адвокатурата, обн. ДВ бр.55/2004 г.) в съответствие с правилото на чл.134 от Конституцията на Република България. Преди приемане на Закона за адвокатурата (отм.) дейността на адвокатите е била регламентирана от Указ за адвокатурата, приет от Държавния съвет на НРБ под № 1842/29.11.1976 г. Съобразно чл.1, ал.2 от Указ № 1842 се създават адвокатски колективи (които са съществували за кратко и съобразно Закона за адвокатите от 1947 г., до приемане на Указ № 270/03.06.1952 г.). Адвокатският колектив е юридическо лице и се създава от адвокатите в населено място, което е седалище на съд. Отделно от адвокатските колективи, адвокатите към съответния окръжен съд формират адвокатска колегия, която също е юридическо лице. В Указ 1842 е предвидено създаване и на Централен съвет на адвокатурата, като върховен орган на адвокатите в страната, към който е създадено Бюро за осъществяване функциите на Централен съвет на адвокатурата между заседанията на съвета. В правомощията на Бюрото попада приемането и заличаването на адвокати и младши адвокати. В Указ № 1842 не е предвидено водене на нарочен регистър на приетите в различните колективи адвокати. Наред с това, правомощия по приемането и изключването на адвокати са възложени и на Министъра на правосъдието. В тази връзка е приет и Правилник за прилагане на Указ № 1842. В правилника също не е предвидено водене на нарочен регистър.

Несъмнено, организацията на дейността на адвокатурата и преди 1991 г. е налагала поддържането на актуална информация относно това кои лица са приети за адвокати и кои лица са били изключени от адвокатурата. Правилата на новоприетия през 1991 г. Закон за адвокатурата (отм.) обаче не предвиждат трансформиране на данните от съществували преди действието на този закон регистри, с оглед проследяване продължителността на стажа, с всички възможни прекъсвания е него. А следва да се има предвид, че изискването за 40 години адвокатски стаж е изпълнено и при евентуалното му прекъсване, доколкото в решението на Висшия адвокатски съвет от 2010 г. няма изискване този стаж да е непрекъснат.

Така, от една страна, няма сигурни данни, от които да може да определи по недвусмислен начин продължителността на стажа на колегите, ако такъв е имало преди 1991 г.

От друга страна, още по-голямо затруднение в това отношение съставлява правилото на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за адвокатурата (отм.), съобразно което правило, прослуженото време като съдия, прокурор, следовател, арбитър, юрисконсулт, нотариус, съдия по вписванията или помощник-нотариус, съдия-изпълнител, юрист в правен отдел, преподавател и научен работник по правни науки се зачита за трудов стаж като адвокат. Това правило действа до 2004 г., т.е. стажът в някоя от посочените длъжности и функции, придобит до 1991 г., както и от 1991 г. до 2004 г. (когато е приет действащият Закон за адвокатурата) следва да се зачита за адвокатски стаж. Изрично правило в този смисъл не е предвидено в действащия Закон за адвокатурата (обн. ДВ бр.55/2004 г.), но правилото на § 3, ал.1 от ЗА изрично предвижда запазване на правата на лицата, придобити преди влизане на закона в сила. В този смисъл, вече признатият за адвокатски стаж трудов стаж на колеги по силата на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за адвокатурата (отм.) запазва своето значение.

Възможно е някой от адвокатите над 75-годишна възраст да не е заемал никоя от позициите по § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за адвокатурата (отм.), но установяване на това обстоятелства от страна на адвокатския съвет е практически непостижимо при липсата на данни, които биха могли да бъдат предоставени единствено от конкретния колега, до който се отнасят.

При липсата на писмени обяснения по чл.137, ал.1 от ЗА и представени от всеки от горепосочените адвокати документи относно дейността им преди 1991 г. е налице вероятност тези адвокати да нямат адвокатски стаж от 40 г. Същевременно, за образуване на дисциплинарно производство, съобразно правилото на чл.136, ал.1 от ЗА, е нужно да са налице достатъчно данни за допуснато дисциплинарно нарушение, а кога са налице достатъчно данни е изрично посочено в разпоредбата на чл.136, ал.3 от ЗА – когато може да се направи основателно предположение за извършено нарушение. Може да се спори относно смисъла, вложен в понятието „основателно“ в посочената законова разпоредба, но явно не е употребен обичайният в подобни случаи термин – „обосновано“. Може да бъде аргументирано разбиране за това, че при съставяне на текста законодателят е ползвал едното понятие, вместо другото, като израз на засилена защита на адвокатите, с оглед спецификите на адвокатската дейност и нуждата да се гарантира в по-голяма степен независимост при упражняването на тази дейност, в това число и независимост от органите на адвокатурата (които пък са призвани да упражняват дисциплинарна власт). Дори да се приеме, че в случая смисълът, вложен от законодателя е аналогичен с този, влаган в понятието „обосновано“, следва да се посочи, че предвид правилото на чл.139, ал.6 от ЗА, в дисциплинарното производство субсидиарно приложение намират правилата на НПК, респективно – следващите от това принципи на наказателния процес – възлагане на тежестта за доказване на всички факти и обстоятелства и обосноваване всички елементи от състав на дисциплинарно нарушение върху дисциплинарния обвинител и изискване за доказване на обвинението по несъмнен начин, за да бъде признат дисциплинарно обвинения адвокат за виновен, тъй като решението на съда не може да почива на предположения. Приложението на посочените принципи налага поддържаното от името на адвокатския съвет обвинение да бъде доказано по несъмнен начин и съществуването на висока степен на вероятност за осъществяване на дисциплинарни нарушения, както и пропускът на дисциплинарно обвиненият адвокат да обори обвинението, не са достатъчни. Според мен, съществуването на посоченото по-горе правило на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за адвокатурата (отм.) внася съмнение относно това, доколко тези колеги не могат да обосноват 40 годишен стаж като адвокати. А това съмнение разколебава преценката за приемане за наличие на „основателно“ (дори разбирано в смисъла на „обосновано“) предположение за извършено от посочените колеги дисциплинарно нарушение поради неплатените от тях вноски към ВАдвС.

Следва да се посочи за яснота, че преценката за това дали да бъде образувано дисциплинарно производство срещу посочените адвокати, поради неплатени от тях вноски към ВАдвС, няма и не може да има определящо значение за дължимостта на същите вноски. Режимът на имуществената и дисциплинарната отговорност е различен. Отказ да бъде образувано дисциплинарно производство за неплатените вноски не освобождава колегите от задължението за плащането им. Независимо от решението по чл.137, ал.5 от ЗА за образуване или отказ за образуване на дисциплинарно производство, могат да бъдат предприети действия по събиране на вноските по реда на ГПК. Това е така, дори да бъде образувано дисциплинарно производство и да бъде наложено дисциплинарно наказание.

По изложените съображения, макар посочените колеги да не са заплатили дължими от тях вноски към ВАдвС за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г., Съветът на САК счита, че не е обосновано спрямо тях да бъде образувано дисциплинарно производство за нарушение по чл.49, ал.1 от ЗА.

Поради това, на основание чл.137, ал.5 от ЗА САС постанови настоящото решение, с което отказва да образува дисциплинарно производство по:

- ДП №, ДП №, ДП № ......

По точка седма от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка седма са доклади по преписки по чл.36 от Закона за адвокатурата. Всъщност този въпрос го изчерпаме и преминаваме към точка осма.

По точка осма от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка осма – искания за финансова помощ също я изчерпахме. Колегата Дикова вече докладва, за което ú благодаря.

По точка девета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка девета от дневния ред – доклад на правната комисия.

По точка десета от дневния ред:

Гласували: 11 за - Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1664

На осн.чл.101, ал.2 от Закона за адвокатурата, определя състав на избирателните бюра (основни), които да подпомагат работата на избирателната комисия за избора на делегати за ОСОС, който ще се проведе на 28-29.01.2023г., както следва:

I Бюро - ...

II Бюро - ...

III Бюро - ...

IV Бюро - ...

V Бюро - ...

VI Бюро - ...

VII Бюро - ...

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.

Благодаря Ви на всички!

адв.Стефан Марчев:......

/Председател на САС/

адв.Христо Хинов:.....

/Председател на САС/

Споделяне